НОХД 6957/2015 - Присъда - 20-12-2016

Присъда по Наказателно дело 6957/2015г.

П Р И С Ъ Д А

 

№ 360

20.12.2016 година

град ПЛОВДИВ  

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

           ІХ  нак. състав

На двадесети декември                           две хиляди и шестнадесета год.

В публично съдебно заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ПЕТКА БУЮКЛИЕВА

                                                                       2. НАДЯ БЕСАЛЕВА

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: ДИМИТЪР БЕЛИЧЕВ

Като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 6957 по описа за 2015 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА ПОДС. П.В.Г. – роден на ***г. в ***, живущ ***, б., български гражданин, неженен, средно специално образование, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН за това, че на неустановена дата в периода 13.07.2013г. – 16.07.2013г. в гр. Пловдив в качеството си на длъжностно лице – *** в *** е присвоил чрез бездействие чужди пари – сумата от 1240 лв., собственост на ***, връчени в това му качество и поверени му да ги пази и управлява – престъпление по чл. 201 от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.

     На основание чл. 190, ал. 1 от НПК направените по досъдебното производство разноски в размер на 100 лева, както и сторените по делото разноски в размер на 493,48 лева, остават за сметка на Държавата.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                         

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. (п)

 

 

                                                                       2. (п)

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

И. Й.