НОХД 6917/2015 - Присъда - 23-10-2015

Присъда по Наказателно дело 6917/2015г.

                                         П Р И С Ъ Д А

 

Номер 315                               Година 2015                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                       ХХІІ наказателен състав

На двадесет и трети октомври                        Година 2015

В публично заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ЗОЯ КУЗМАНОВА

                                                          МАРИЙКА КАРАМИХАЙЛОВА

 

Секретар: ПЕТЯ КОЛЕВА

Прокурор: АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер № 6917 по описа за  2015  година

 

                                                П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимият  Б.П.К. - роден на ***г***, ***, български гражданин, с основно образование, неработещ, неженен, осъждан, ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че на 19.10.2015г. в град Пловдив без надлежно разрешително е държал наркотично вещество – високорисково наркотично вещество марихуана с тегло 0,377 грама  със съдържание на активен компонент  5,8 тегловни % тетрахидроканабинол на стойност 2,26 лева като стойността е определена съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а ал.3 т.1 във вр. с чл.54 ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, както и Глоба в размер на 2000 лв.

На основание чл.61, т.2 във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното на Б.П.К. наказание от една година и четири месеца лишаване от свобода в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип.

          На основание чл.59, ал.2 във вр. с ал.1 от НК ПРИСПАДА при изтърпяване на наказанието лишаване от свобода времето, през което Б.П.К. е бил задържан по ЗМВР и НПК считано от 19.10.2015г. до 23.10.2015г.

На основание чл.68 ал.1 от НК ПОСТАНОВЯВА наложеното на подс. Б.П.К. наказание от една година и осем месеца лишаване от свобода, наложено му по НОХД № 1722/2014г. по описа на ПОС, да се изтърпи изцяло и отделно от наложеното му по настоящото НОХД № 6917/2015г. по описа на ПРС, ХХІІ н.с. наказание лишаване от свобода в размер на една година и четири месеца.

На основание чл.61, т.2 във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така приведенето на Б.П.К. в изпълнение наказание от една година и осем месеца лишаване от свобода в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1 бр. бял хартиен плик с надписи за поемни лица и червен печат, находящ се на лист 32 от делото, ДА СЕ УНИЩОЖИ, като вещ без стойност, след влизане в сила на присъдата.

ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подс. Б.П.К. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС направените по делото разноски в размер на 80 лева.

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1....................

 

                                                                 2....................

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.