НОХД 6742/2015 - Определение - 25-05-2016

Определение по Наказателно дело 6742/2015г.

П Р О Т О К О Л № 925

 

 

25.05.2016 година                                                   град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХVІІ наказателен състав

На двадесет и пети май                две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

 

СЕКРЕТАР: МИЛА ТОШЕВА

ПРОКУРОР: ЕЛКА КАРАНИНОВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 6742 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 15:06 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИТЕ:

Н.Л.Б. – явява се.

П.И.Б. – явява се.

В залата се явява и защитника на подсъдимите адв. П..

 

СВИДЕТЕЛИТЕ:

П.И.С. – редовно призован, се явява

Л.Д.К. – редовно призован, се явява.

П.Н.Т. – редовно призован, не се явява.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Й.С. – редовно призована, се явява.

 

ПРОКУРОР: Няма процесуални пречки да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Не се противопоставям да се даде ход на делото, но имам искане за прекратяване на същото и за връщане на наблюдаващата прокуратура.

Съдебният състав счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Сне се самоличността на подсъдимите:

Н.Л.Б. – роден на *** ***, *****, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

ПОДС. Б.: Получил съм копие от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

П.И.Б. – роден на *** ***, ******, български гражданин, със средно образование, женен, реабилитиран, ЕГН **********.

ПОДС. Б.: Получил съм копие от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

На подсъдимите се разясниха правата им по чл. 55 от НПК.

 

Сне се самоличността на явилите се свидетели:

П.И.С. ***, българин, български гражданин, работещ, без родство, ЕГН **********.

Л.Д.К. - на 46 г., роден в с. *******,  обл. ***, *******, български гражданин, женен, с висше образование, без родство.

На свидетелите се разясни наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

Сне се самоличността на вещото лице:

М.Й.С. – на 43 българка, българска гражданка, омъжена неосъждана без родство

На вещото лице се разясни наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

 

ПРОКУРОР: Нямам отводи към състава на съда и нови доказателствени искания.

АДВ. П.: Нямам искания за отводи към състава на съда. Имам искане за прекратяване на наказателното производство в съдебната му фаза и връщане на делото на Районна прокуратура гр. Пловдив на основание чл. 288, ал. 1, т. 1 от НПК, тъй като считам, че с изготвения обвинителен акт са нарушени императивни правила на чл. 246, ал.2 от НПК, като най-общо казано с противоречията, които аз намирам между обстоятелствена и диспозитивна част на обвинителния акт са нарушени както правото на защита на клиентите ми, така и моето право като техен защитник да организирам правилно защитната им позиция. Считам, че това е така, защото и двамата ми подзащитни са обвинени за престъпление по чл. 354в, ал.1 от НК за това, че в някакъв период от време, инкриминиран според обвинителния акт, са отглеждали 50 бр. растения от рода на конопа, като в същото време в изписването в диспозитивите на обвиненията и на двамата незнайно защо освен фигурирането на 50 бр. растения от рода на конопа със съответните процентови съдържания на активен компонент тетрахидроканабинол е оценена и суха маса, която незнайно къде, защо и как в хода на досъдебното производство е разглеждана и е включена в диспозитива на обвинението. Това обстоятелство затруднява мен като техен защитник, както и двамата подсъдими да разберат точно в какво престъпление са обвинени, а именно дали в отглеждане на 50 бр. растения или в държане и отглеждане на суха маса на стойност над 100 000 лв., нещо което утежнява положението им и лично мен ме кара да се чудя дали правната квалификация е по чл. 354в, ал. 1 от НК или такава по чл. 354а от НК за някаква суха листна маса, каквато те към момента на разкриване на деянието нито са притежавали, нито са съхранявали в себе си, нито пък са държали. Всичко това намирам за порок в обвинителния акт, освен разни други подробности като това, че инкриминирания период, описан в обвинителния акт не отговаря на събраните по делото доказателства и по-конкретно на свидетелските показания на всички разпитани свидетели, в това число даже и на обясненията на подсъдимите в качеството им на обвиняеми. Считам, че всичко това води на извода, че е налице порок в обвинителния акт и по конкретно на съществени, но отстраними процесуални нарушения, които налагат с оглед упражняване правото на защита и моето, както и тяхното на подсъдими в пълен обем, делото да се прекрати и да се върне на Районна прокуратура гр. Пловдив с указания по прилагане на закона и нека наблюдаващата прокуратура да прецени в какво ги обвинява в това, че са насадили и отгледали 50 бр. растения или в това, че са държали суха листна маса и съответно да се прецени и подсъдността на деянието в този смисъл. Поради всичко изложено искам прекратяване на наказателното производство и връщане на делото на Районна прокуратура гр. Пловдив.

 

ПРОКУРОР: По така направеното искане аз намирам, че не са допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като това какво количество е било вменено във вина на подсъдимите за засяване и отглеждане подробно и обстоятелствено е било отразено в обвинителния акт, като отново в обвинителния акт е било проследено и описано как всъщност тези 50 бр. растения, за които се твърди, че са били засяти и отгледани от подсъдимите всъщност са установени в тези количества на суха листна маса всичко е било предмет на изследване и изготвяне на експертиза, което е отразено в изготвения обвинителен акт, поради което аз не намирам, че в конкретния случай не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до ограничаване правото на защита на подсъдимите.

 

Съдебният състав счита направеното искане от страна на защитата за основателно по следните съображения:

 В обвинителния акт са описани фактически действия от страна на двамата подсъдими по засяване и отглеждане на общо 50 бр. растения от рода на конопа – канабис в посочения в обвинителния акт период от време, като са описани действия по засяване и отглеждане на тези растения. Същевременно е описано и количество получена суха зелена листна маса, на която е извършена оценка и същата е оценена на стойност 100 320 лв., като обаче недостатъчно ясно е посочено в изготвилия обвинителния акт прокурор по какъв начин е получена тази листна маса, дали същата е получена след изсушаване на отглежданите 50 бр. растения, като в тази връзка е посочено единствено, че е извършен оглед на веществени доказателства, но не е достатъчно конкретизирано по какъв точно начин е установено точното количество суха зелена листна маса, както и дали в общото тегло от 16,720 грама се включва листна маса, иззета от дома на подс. Б. с тегло 0,050 кг., като същевременно липсва достатъчно ясно описание на това как е получена тази листна маса с тегло 0,050 кг., дали същата е получена от отглежданите от същия 2 бр. растения от рода на конопа – канабис, за които в обвинителния акт се твърди, че са иззети при претърсване и изземване на дома на подсъдимия. По този начин е нарушено правото на защита на двамата подсъдими, доколкото както изтъкна и защитника им, отглеждането на растения от рода на конопа осъществява състава на престъпление по чл. 354в, ал. 1 от НК, докато по начина, по който е описана фактическата обстановка в обвинителния акт не става ясно дали получената зелена листна маса е държана от подсъдимите, респективно дали на същите следва да бъде предявено обвинение за престъпление по чл. 354а от НК, която неяснота в обвинителния акт води на извода, посочен по-горе за ограничаване правото на защита на двамата подсъдими. Ето защо съдът счита, че е налице основание за връщане на делото, а именно такова по чл. 288, ал. 1, т. 1 от НПК, а именно във фазата на досъдебното производство е допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение, ограничило правото на защита на подсъдимите. Съдебното производство следва да бъде прекратено и делото върнато на Районна прокуратура гр. Пловдив с указания да бъде извършено коректно описание на фактическата обстановка в обвинителния акт, при което следва да бъде преценено и прецезирано обвинението от страна на Районна прокуратура гр. Пловдив, с оглед на посочените по-горе неясноти в обвинителния акт.

С оглед на всичко изложено дотук,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 6742/2015 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, 17 н.с.

ВРЪЩА делото на Районна прокуратура гр. Пловдив, с оглед изпълнение на дадените указания в обстоятелствената част.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е окончателно и подлежи на обжалване и протест по реда на гл. ХХІІ от НПК пред Окръжен съд гр. Пловдив в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание

        Заседанието се закри в 15.28 часа.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

 

 

                                                  СЕКРЕТАР: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! М.Т.