НОХД 4827/2015 - Мотиви - 04-01-2017

Мотиви по Наказателно дело 4827/2015г.

М О Т И В И

 

към Присъда по НОХД № 4827 по описа за 2015 година

 

на Районен съд гр.Пловдив

 

             На основание внесен от Районна прокуратура гр.Пловдив обвинителен акт срещу Г.В.Б. с ЕГН ********** за престъпление по чл.209, ал.1 от НК е било образувано и проведено наказателното производство по НОХД № 4827 по описа за 2015 година на Районен съд гр.Пловдив. В хода на наказателното производство е приет за съвместно разглеждане предявения от пострадалия П.Д.С. с ЕГН ********** граждански иск срещу подсъдимия Б. в размер на 655 лева за причинени имуществени вреди и в размер на 1500 лева за неимуществени вреди, ведно със законна лихва от 27.01.2014г.

             С Присъда № 113/11.04.2016г. по НОХД № 4827/2015г. по описа на ПРС настоящия съдебен състав при ПРС е признал подсъдимият Г.В.Б. за виновен в това, че за времето от 27.01.2014г. до началото на месец април 2014г. в град Пловдив е възбудил и поддържал заблуждение у П.Д.С. с цел да набави за себе си имотна облага и с това му е причинил имотна вреда в размер на 655 лева, поради което и на основание чл.209, ал.1 вр. чл.54 от НК го е осъдил на една година лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на Г.В.Б. наказание една година лишаване от свобода е отложено с  изпитателен срок от три години. Предявения граждански иск от П.Д.С. срещу подсъдимия Г.В.Б. за сумата от 655 лева, представляваща обезщетение за имуществени щети, причинени от престъплението по чл.209, ал.1 от НК настоящия съдебен състав при ПРС е отхвърлил като неоснователен.

             Поради несъгласие с наложеното наказание подсъдимия Б., чрез своя процесуален представител адв.З.Г. е обжалвал пред Окръжен съд гр.Пловдив постановената Присъда № 113/11.04.2016г. по НОХД № 4827/2015г. по описа на ПРС. С Решение № 216 от 21.07.2016г. по ВНОХД № 1501/2016г. по описа на ПОС, състав на съда е потвърдил Присъда № 113/11.04.2016г. по НОХД № 4827/2015г. по описа на ПРС в наказателната и част и в гражданската и част за имуществените вреди. С посоченото решение е посочено, че връща делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд в гражданската част само по отношение на предявения иск за неимуществени вреди. С Решение № 243 от 04.10.2016г. състав при ПРС по ВНОХД № 1501/2016г. по описа на ПОС е посочил, че върнатото за ново разглеждане на първоинстанционния съд в гражданската част само по отношение на предявения иск за неимуществени вреди НОХД № 4827/2015г. по описа на ПРС да се разгледа от същия съдебен състав, който да се произнесе с присъда.

            В изпълнение на посочените решения на ПОС се проведе съдебно заседание на настоящия състав на 16.12.2016г. в което представителят на РП гр.Пловдив заяви, че предявения граждански иск по отношение на причинени неимуществени вреди като недоказан като основание и размер, поради което и да бъде отхвърлен.

             Гражданският ищец П.Д.С. лично участва в наказателното производство, като в съдебно заседание заяви, че няма да представя доказателства и направи искане към съда да бъде уважен иска така както е предявен.

             Подсъдимият Г.Б. лично и чрез своя защитник адв.З.Г. изрази становище за неоснователност на иска и за неговото отхвърляне, съгласно посочени от защитника доводи.

             Съдът, след като се запозна с приложените по делото доказателствени материали, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира от фактическа и правна страна за установено следното:

             С Присъда № 113/11.04.2016г. по НОХД № 4827/2015г. по описа на ПРС настоящия съдебен състав при ПРС е признал подсъдимият Г.В.Б. за виновен в това, че за времето от 27.01.2014г. до началото на месец април 2014г. в град Пловдив е възбудил и поддържал заблуждение у П.Д.С. с цел да набави за себе си имотна облага и с това му е причинил имотна вреда в размер на 655 лева, поради което и на основание чл.209, ал.1 вр. чл.54 от НК го е осъдил на една година лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на Г.В.Б. наказание една година лишаване от свобода е отложено с  изпитателен срок от три години. По предявения граждански иск от П.Д.С. срещу подсъдимия Г.В.Б. за сумата от 655 лева, представляваща обезщетение за имуществени щети, причинени от престъплението по чл.209, ал.1 от НК настоящия съдебен състав при ПРС е намерил същия за неоснователен и като такъв го отхвърли в целия му размер. Пострадалият П.С. по отношение на настъпилите у него вреди, през 2014 година  е предприел предвидените в ГПК действия и се е снабдил по надлежния ред с изпълнителен лист, въз основа на който е завел изпълнително дело срещу подсъдимия Г.Б.. Съгласно  справка от ЧСИ Д.М. по изпълнително дело № 1078/ 2014г. / лист 40 от наказателното / за събиране на суми: 655 лева главница, ведно със законната лихва , считано от 31.03.2014г. , държавна такса 25 лева и 150 лева разноски няма постъпили суми в изпълнение и дългът не е погасен. Предвид тези обстоятелства съдът намира приетия в наказателното производство за разглеждане граждански иск по отношение на причинени имуществени вреди, предявен от пострадалия С. срещу подсъдимия Б., като неоснователен и като такъв да бъде оставен без уважение.

           Гражданският иск в частта му за обезщетение на претърпените неимуществени вреди от престъплението по чл.209, ал.1 от НК на основание приетите по делото доказателства се явява недоказан по своето основание.

          Деянието на подсъдимия Б. представлява непозволено увреждане по смисъла на чл.45 от ЗЗД, поради което същия е длъжен да репарира имуществените и неимуществените вреди, които пострадалото лице е понесло. Както се установи по настоящето делото, след не изпълнение в срок на поетото от подсъдимия  Б.  обещание спрямо гражданския ищец С., същия веднага е предприел предвидените от ГПК действия по възстановяване на нанесената имуществена щета. От ангажираните гласни доказателства по настоящето делото, съдът е в обективна невъзможност да обективизира заключение което е поставило ищеца С. в състояние на психически и емоционален дискомфорт и са повлияли негативно личностен и професионален статус. Ето защо  Съдът намира, че въз основа на не доказване от страна на гражданския ищец П.С. на претендираните неимуществени вреди, то не следва да му се присъди обезщетение за претърпени такива в размер на 1500 лева.  Поради отхвърляне на предявения граждански иск по отношение на причинени неимуществени вреди, то съдът не дължи произнасяне относно искането за присъждане на лихва.

 

           Мотивиран от горното, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.