НОХД 468/2015 - Мотиви - 13-04-2017

Мотиви по Наказателно дело 468/2015г.

М О Т И В И

по НОХД № 468/2015 г. по описа на Пловдивски районен съд – VІІ наказателен състав

 

Районна прокуратура гр. Пловдив е повдигнала обвинения спрямо подсъдимия Г.Д.С., роден на ***г***, ****, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан /реабилитиран/, работещ, живущ ***, ЕГН ********** за това, че на 25.02.2013 г. в гр. Пловдив, в съучастие като извършител с И.П.Б. ЕГН **********, Н.Д.С. ЕГН ********** и неизвестен извьршител, е направил опит да запали имущество със значителна стойност - сграда "КЕЦ I Пловдив Север" с административен адрес в гр. Пловдив, бул." Шести септември" № 64А на стойност 244396.40 лева (двеста четиридесет и четири хиляди триста деветдесет и шест лева и 40ст.), собственост на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини - престъпление по чл. 330 ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 18, ал.1 от НК;

за това, че на  08.03.2013 г. в гр. Пловдив, в съучастие като съизвършител с И.П.Б. ЕГН **********, Н.Д.С. ЕГН ********** и Р.Д.Ш. ЕГН **********, е извършил действия по приготовление към престъпление по чл.330, ал.1 от НК, а именно да запали имущество със значителна стойност - сграда "КЕЦ Пловдив Център" с административен адрес гр. Пловдив ул."Павликенска" № 13 на стойност 325611.60 (триста двадесет и пет хиляди шестстотин и единадесет лева и 60 ст.), собственост на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, като е подготвил средства - 5 броя бутилки от бира, напълнени със запалителна течност - смес от бензин и масло и запушени с фитили, нарязани от чаршаф, които бутилки били поставени в черна полиетиленова торбичка и подготвените за предизвикване на палежа средства били пренесени с лек автомобил „Крайслер IIT Круизер'" с peг. № ***, собственост на С.Д.И., и скрит под стълбището на сграда на ъгъла на кръстовището, обособено от ул."Прага" и ул."Леонардо Да Винчи", след което бутилките със запалителна течност са били отнесени и поставени срещу оградата на KEЦ "Център” под терасите на блок на ул."Павликенска"№ 8, с което са били създадени изобщо условия за извършване на намисленото престъпление, преди да е почнало неговото изпълнение, като извършеното не съставлява по -тежко престъпление – престъпление по чл.356а, вр. с чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 17, ал.1 НК

и за това, че на 08.03.201З г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, както следва:

-марихуана с нето тегло 0.42 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 3,8 тегловни % на стойност 2.52 лева;

-марихуана е нето тегло 0,87 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ГХК) 4,7 тегловни % на стойност 5.22 лева

-марихуана с нето тегло 16.36 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 2.5 тегловни % на стойност 98.16 лева

-марихуана с нето тегло 12,68 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 4.0 тегловни % на стойност 76.08 лева

-марихуана с нето тегло 0,33 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 4.8 тегловни % на стойност 1.98 лева

-марихуана с нето тегло 2,94 грама със съдържание на активен компонент тефахидроканабинол (ТХК) 5,0 тегловни % на стойност 17.64 лева

всичко общо нето тегло 33.60 грама, на обща стойност 201.60 лева – престъпление по чл. 354а, ал.З, т.1 от НК

спрямо подсъдимия Н.Д.С., роден на ***г***, ****, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан /реабилитиран/, работещ, живущ ***. ЕГН: ********** за това, че на 25.02.2013 г. в гр. Пловдив в съучастие като извършител с Г.Д.С. ЕГН: **********, И.П.Б. ЕГН ********** и неизвестен извършител, е направил опит да запали имущество със значителна стойност - сграда "КЕЦ Пловдив Север" с административен адрес в гр. Пловдив, бул." Шести септември" № 64А , на стойност 244 396.40 лева (двеста четиридесет и четири хиляди триста деветдесет и шест лева и 40 ст.), собственост на "ЕВН България Електроразпределение" АД, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини – престъпление по чл. 330, ал.1 . вр. с чл.20, ал.2. вр. с ал.1. вр. е чл.18. ал.1 от НК;

за това, че на 08.03.2013 г. гр. Пловдив, в съучастие като съизвършител с Г.Д.С. ЕГН: **********,  И.П.Б., ЕГН ********** и Р.Д.Ш. ЕГН **********, е извършил действия по приготовление към престъпление по чл.330, ал.1 от НК, а именно да запали имущество със значителна стойност - сграда "КЕЦ Пловдив Център" с административен адрес в гр. Пловдив, ул."Павликенска" № 13 на стойност 325 611,60 (триста двадесет и пет хиляди шестстотин и единадесет лева и 60 ст.), собственост на "ЕВН България Електроразпределение” АД, като е подготвил средства - 5 броя бутилки от бира, напълнени със запалителна течност - смес от бензин и масло и запушени е фитили, нарязани от чаршаф, които бутилки били поставени в черна полиетиленова торбичка и подготвените за предизвикване на палежа средства били пренесени с лек автомобил „Крайслер ПТ Круизер" с рег. № ***, собственост на С.Д.И. и скрит под стълбището на сграда на ъгъла на кръстовището, обособено от ул."'Прага" и ул."Леонардо Да Винчи", след което бутилките със запалителна течност са били отнесени и поставени срещу оградата на КЕЦ „Център” под терасите на блок на ул."Павликенска"№ 8, с което са били създадени изобщо условия за извършване на намисленото престъпление, преди да е почнало неговото изпълнение, като извършеното не съставлява по-тежко престъпление – престъпление по чл. 356а, вр. с чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.17, ал.1 от НК

и за това, че на 09.03.2013г. в гр. Пловдив е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – престъпление по чл. 325, ал.1 от НК.

и спрямо подсъдимия Р.Д.Ш., роден на *** ***, ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи в „***" ЕООД гр. Пловдив, живущ ***, ЕГН ********** за това, че на 08.03.2013 г. в гр. Пловдив, в съучастие като съизвършител с Г.Д.С. ЕГН: **********, И.П.Б. ЕГН: ********** и Н.Д.С. ЕГН **********, е извършил действия по приготовление към престъпление по чл. 330, ал.1 от НК, а именно да запали имущество със значителна стойност - сграда "КЕЦ Пловдив Център" с административен адрес в гр.Пловдив ул. "Павликенска" № 13 на стойност 325 611.60 (триста двадесет и пет хиляди шестстотин и единадесет лева и 60 ст.), собственост на „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, като е подготвил средства - 5 броя бутилки от бира, напълнени със запалителна течност - смес от бензин и масло и запушени с фитили, нарязани от чаршаф, които бутилки били поставени в черна полиетиленова торбичка и подготвените за предизвикване на палежа средства били пренесени с лек автомобил „Крайслер ПТ Круизер" с рег. № ***, собственост на С.Д.И. и скрит под стълбището на сграда на ъгъла на кръстовището, обособено от ул."Прага" и ул."Леонардо Да Винчи", след което бутилките сьс запалителна течност са били отнесени и поставени срещу оградата на КЕЦ "Център" под терасите на блок на ул."Павликенска"№ 8, с което са били създадени изобщо условия за извършване на намисленото престъпление, преди да е почнало неговото изпълнение, като извършеното не съставлява по-тежко престъпление – престъпление по чл.356а, вр. с чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.17, ал.1 от НК, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК.

По делото е предявен за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск за обезщетение на причинени имуществени вреди от ЕВН България Електроразпределение ЕАД и поискано конституирането му като граждански ищец. Съдът е оставил без уважение молбата, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 85 от НК и няма посочена цена на иска.

Прокурорът поддържа така повдигнатото обвинение спрямо подсъдимите Г.Д.С., Н.Д.С. и Р.Д.Ш. за извършени от тях престъпления, както са посочени в обвинителния акт , като счита, че същите са доказани по безспорен и категоричен начин от обективна и субективна страна, от събрания на досъдебното производство и съдебно такова материал.  

Предлага на съда да признае за виновни подсъдимите  и да им наложи наказание лишаване от свобода над минималния размер, предвиден за всяко отделно престъпление с приложението на чл.66 от НК, като за С. се наложи и кумулативно предвиденото наказание глоба в размер на 2000 лева за деяние то по чл. 354а, ал.3, т.1 от НК, а на С. – „обществено порицание” за престъплението по чл. 325, ал.1 от НК.

Адв. Е., защитник на подс. С., счита, че обвиненията  на подзащитния му по чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.18, ал.1 от НК и по чл.356а, вр. с  чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.17, ал.1 от НК за несъставомерни и недоказани, а третото такова, по чл.354а, ал.3, т.1 от НК – за недоказано и повдигнато на базата на опорочени доказателства. Моли подзащитния му да бъде оправдан. Алтернативно моли съда, ако го счете за виновен, да приложи разпоредбата на чл.55 от НК. Моли също така, при разпореждане с веществените доказателства по делото, съдът да върне на подзащитния му иззетите предмети със стойност, както и знамето и плакета с думи на Васил Левски.

Адв. Х., защитник на подс. С. също заявява несъставомерност и недоказаност на обвиненията по чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.18, ал.1 от НК и по чл.356а, вр. с  чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.17, ал.1 от НК. По отношение обвинението по чл. 325, ал.1 от НК, твърди, че неговия подзащитен вече два пъти е бил наказван за това деяние. Алтернативно моли, при преценка на съда, че има извършени престъпления от С., да му бъдат наложени минимални наказания.

Адв. Д., защитник на подс. Ш., счита, че в хода на досъдебното и съдебното производство, за подзащитния му не са събрани никакви доказателства за извършени престъпления и моли той да бъде оправдан.

Съдът, след като се запозна с материалите по делото, събрани в хода на досъдебното производство и съдебното следствие, както и становищата на страните, намира за установено следното:

Подсъдимите Г.Д.С., Н.Д.С. и св. И.П.Б. се познавали помежду си и поддържали приятелски отношения. На 24.02.2013г. вечерта около 23.00 ч. св. Б. заедно с подс. С. посетили дома на подс. С.,***. Не след дълго там пристигнало и неустановено по делото лице с малко име И.. Всички заедно употребили известно количество алкохол и обсъждали нашумялата в обществото тема за монополите, като подс. С. дал идеята да предизвикат пожар на някоя от сградите на ЕВН „Електроразпределение"' ЕАД, намиращи се в гр. Пловдив. Подс. С., който работел като ****към различни телевизии, посочил като подходящ обект за палежа сградата на ЕВН КЕЦ Север, намираща се на бул. „Шести септември" № 64а, като той искал да заснеме видеоматериал и да го разпространи в социалните мрежи. Св. Б. и подс. С., както и неустановено лице с малко име И., се съгласили да предизвикат пожара, който подс. С. да заснеме.

В изпълнение на това свое решение четиримата се приготвили, за да осъществят намисленото. Подс. С. предоставил за целта запалителна течност - бензин, която съхранявал в пластмасова туба от около 5 литра. Част от тази запалителна течност подс. С. и подс. С. прелели в по-малки бутилки и четиримата напуснали дома на подс. С. в ранните часове на 25.02.2013 г.., за да осъществят замисленото. До мястото на палежа подс. С., подс. С., св. Б. и неустановеното лице се придвижили с автомобила, управляван от подс. С. марка „Крайслер", като го паркирали в близост до сградата на ЕВН KЕЦ „Север" до намиращото се там учебно заведение. След като напуснали автомобила, св. Б. и подс. С. носели бутилките cъс запалителна течност, а подс. С. своята видеокамера, като снимал приятелите си по пътя им до местопроизшествието. Подс. С. носел черно яке, плетена зимна шапка и имал качулка на суичъра си, св. Б. също носел яке с качулка, а подс. С. бил облечен с черно яке с качулка на главата и черен анцуг.

След като достигнати обекта, четиримата се спрели на булеварда пред сградата, за да се уверят, че наоколо няма граждани, които да ги наблюдават. След това св. Б. се отправил към единия ъгъл на сградата, където се намирала малка зелена площ с бетонен бордюр, а подс. С. и неустановеното лице - към фасадата на сградата откъм бул."Шести септември". В това време подс. С. заел подходяща позиция около средата на бул."Шести септември" срещу сградата, за да може по-добре да снима пожара. Св. Б. полял с бензина в основата на сградата по бетонния бордюр, а подс. С. и неустановеното лице заливали със запалителна течност останалата част от сградата, така че същата да бъде обхваната от пламъците от всички страни. Намиращите се пред входа на сградата стълби също били поляти със запалителна течност. След това С. запалил залятото с бензин пространство и всички побягнали към паркираната в близката уличка кола. Подс. С. заснел предизвикания палеж и също побягнал с групата. Единствено липсата на горими материали в зоната, подпалена от подсъдимите, е довело до разпространяването на огъня само в залетите участъци и до последващото самозагасяване на пожара.

След като направили опит да запалят сградата на клиентския център, собственост на ЕВН „Електроразпределение” ЕАД, всички се върнати в дома на подс. С., кьдето той им пуснал суровия запис, направен е неговата видеокамера. Впоследствие подс. С. монтирал заснетите кадри с палежа на сградата, като изготвил видеоклип, който чрез съответна програма за прикриване на IР адреса на неговия компютър, разпространил в Интернет пространството.

Действията на подс. С., подс. С. и св. Б. продължили и на 07.03.2013г. срещу 08.03.2013г. Около 22.30 ч вечерта на 07.03.2013г. тримата, заедно с друг техен приятел - подс.  Р.Д.Ш., отново се събрали в дома на подс. С.. Там те употребили известно количество алкохол – бира, и наблюдавали кадри, съдържащи палежи на сгради с т.нар. "коктейли Молотов", които подс. С. им пуснал. Той демонстрирал на своите приятели и новата си подвижна камера за снимане oт първо лице, която се прикрепяла на главата на снимащия. Споделил, че иска да заснеме отново кадри с горяща сграда на ЕВН „Електроразпределение” ЕАД, но този път от първо лице, като участник и предложил това да бъде сградата на КЕЦ „Център", намираща се в гр. Пловдив, ул. "Павликенска" № 13. Подс. С., подс. Ш. и св. Б. се съгласили да участват в палежа, като подс. С. отказал да използва автомобила, който управлявал, за да не бъде разпознат, поради което всички решили да отидат пеш до обекта на престъплението. Отново С. предоставил запалителна течност - минерално смазочно масло, която съхранявал в пластмасова бутилка с надпис: "Натурална минерална вода Велин", с обем 10 литра и фуния, с помощта на която течността да бъде прелята в празните бутилки от бира, които извършителите били вече изпили, а именно две бутилки от бира марка „Каменица" и три бутилки от бира марка „Астика", всичките с вместимост 0.500 л. Пак той предоставил и чаршаф, от който заедно с другите подсъдими и св. Б. изготвили парцали чрез нарязването му, които след напълването на бутилките със запалителна течност натъпкали отгоре като тапи /фитили/. Подс. С. напълнил общо пет броя бутилки със запалителна течност, като св. Б. му помагал зa първата, държейки фунията, а за следващите това направил подс. С.. В бутилките била налята смес от бензин и масло, като бензинът също бил предоставен от подс. С., който го съхранявал в бяла на цвят пластмасова туба със синя капачка. Междувременно времето било напреднало и посочените действия на подсъдимите и св. Б. били извършени и в ранните часове на 08.03.2013г.

След като подготвили средствата за предизвикване на пожар, подсъдимите и св. Б. поставили бутилките в черна полиетиленова чанта и се разбрали св. Б. да наблюдава пространството около сградата на клиентския ценгьр зa наличието на граждани, а останалите да хвьрлят запалените бутилки по нея и оградата й.

Най - напред подсъдимите С., С., Ш. и св. Б. решили да скрият бутилките в близост до обекта, откъдето по-късно да могат да ги вземат и да се придвижат пеша до сградата на КЕЦ „Център". Така с лекия автомобил „Крайслер ПТ Круизер" с рег. № ***, собственост на С.Д.И. и управляван от подс. С., те закарали подготвените за предизвикване на пожара средства и ги скрили под стълбището на сграда, намираща се на ъгъла на кръстовището, обособено от ул.""Прага" и ул."Леонардо Да Винчи”. След това паркирали автомобила на паркинг до сградата на консулството на Република Турция и тръгнали пеш към обекта на намисленото престъпление. По пътя четиримата минали покрай мястото, където били оставили бутилките със запалителна течност и подс. С. ги взел, след което се отправили към сградата на КЕЦ "Център"' на ул."Павликенска" № 13. Там подс. С. оставил чантата с бутилките срещу оградата на КЕЦ „Център", на по-тъмно място, под терасите на блок на ул."Павликенска"№ 8 и четиримата решили да огледат около сградата за случайни минувачи или пазачи.

През това време, а именно около 01.43 ч на 08.03.2013 г. св. И.А. В., който живеел в гр. Пловдив, ул."Павликенска" № 4, срещу сградата на клиентския център на ЕВН се прибирал в дома си и под терасите на блока на ул. "Павликенска" № 8 забелязал черната найлонова чанта, съдържаща  бутилки, която му се сторила съмнителна и той решил да види какво има в нея. Тъй като от чантата се носела остра миризма на бензин, св. В. се притеснил и уведомил незабавно полицейските органи на тел.160 за намерения обект. Докато разговарял по телефона св. В. забелязал силуетите на тримата подсъдими и св. Б., които в това време се връщали обратно, за да вземат бутилките със запалителна течност и да осьществят замисленото престъпление. Като видели обаче, че до тях има човек, подс. С., подс. Ш. и св. Б. веднага се обърнали обратно и започнали да се отдалечават от мястото. Подс. С. обаче решил да се върне и да вземе бутилките и се запътил към св. В..

В това време св. С.Ж.В. и Г. Ч. -***, изпълнявали служебните си задължения като дежурен автопатрул в IX патрулен участък и били уведомени по радиостанцията от дежурния служител при 04 РУ - ОДМВР Пловдив за сигнала, подаден от св. В.. За случая били уведомени и полицейските служители - св. Д.С.Д., който заедно с В. И. и П. М. дежурели в X патрулен участък. Незабавно след уведомяването им от дежурния в управлението за сигнала на св. В. двата патрула се отправили към ул."Павликенска"№ 4-8, където се намирал все още св. В.. Когато св. В. и Ч. пристигнали на мястото, те установили св. В. и подс. С., който при приближаването им бързо свалил от главата си подвижната видеокамера и я поставил в джоба си.

Полицейските служители запазили местопроизшествието до идването на дежурната група, а подс. С. бил отведен в районното управление за изясняване на случая. Пред полицейските служители подс. С. лансирал версията, че работи като оператор на свободна практика и се намира на мястото, тъй като непознати за него лица го били уведомили, че пред клиентския център на ул."Павликенска"№ 13 ще се случи нещо зрелищно и той искал да го отрази.

Предвид твърде съмнителното поведение на подс. С., било извършено претърсване и изземване в дома му в гр. П., ул. "****. Там разследващите открили върху малка масичка, намираща се в първата стая, вдясно на коридора след входната врата черно найлоново парче, съдържащо зелена тревна маса. От долната лява част на бюро за компютър до южния прозорец в първата стая, вдясно на коридора след входната врата бил иззет буркан с дървена капачка с надпис "House", съдържащ зелена суха тревна маса със специфичен аромат, бяла найлонова торба с надпис "ecomater". със суха тревна маса със специфичен аромат – 1 бр., 3 бр. найлонови пакети с размери 11,5 см по 8 см. с червена ивица отгоре за залепване, в които са се намерили зелени парчета от суха тревна маса, 1 бр. найлонов пакет с размери 4 см по 5 см с червена ивица за запечатване с намираща се в него зелена суха тревна маса, 3 бр. найлонови пликчета, завързани в горния край на възел със зелена суха тревна маса. Тази стая била обитавана от подс. С., който живеел в жилището със своята майка и баба, т.е. подсъдимият държал в дома си немалко количество наркотично вещество - марихуана с общо нето тегло 33.60 грама.

На 09.03.2013г. подс. Н.С. посетил футболната среща между отборите на ПФК "Ботев" и ПФК „Левски". Тъй като бил привърженик на ПФК "Ботев", той се намирал в отреденото за агитката на този отбор място на трибуната. Предвид възможни ексцесии футболната среща се охранявала от полицейски служители, като в югоизточната част на стадиона пред трибуните, където се намирали привържениците на ПФК ''Ботев" и подс. С. били разположени полицейските служители - св. Т.Ж.Б. и св. И.М.Щ.. Тяхната задача била да не допускат ескалация на напрежението и проникване на лица на терена. Секторът бил ограден с метална мрежа и метални колове, високи около 2.50 м. По време на първото полувреме, обаче напрежението сред привържениците на ПФК "Ботев" нараснало, вследствие на което някои лица, сред които и подс. Н.С. се опитали да преодолеят загражденията и да нахлуят в сектора на привържениците на противниковия отбор. Св. Щ. забелязал, че най-активен е подс. С., който се бил изкатерил най - отгоре на оградата и не се подчинил на неговото разпореждане да слезе от нея. В един момент подс. С. успял да прескочи оградата и бягайки тръгнал към терена, преодолявайки и металните рекламни платна, разположени около него. Незабавно в посоката, в която се намирал подс. С. се отправил св. Щ., който бил най-близо до него. Той успял да го настигне и да го хване отзад за якето. Вместо да се подчини на полицейския служител подс. С. започнал да се мъчи да се отскубне от него, ръкомахайки и бутайки св. Щ.. При това двамата паднали на земята зад металните платна на терена. Св. Б. незабавно се отправил към тях, за да усмири С. и да помогне на Щ. да го задържи, прескочил металните платна и хванал подс. С. за ръката. В това време той продължавал да буйства и да крещи, опитвайки се да се отскубне от полицейските служители. С. псувал и обиждал както привържениците на ПФК "Левски", така и полицейските служители с думите: „*********...". Също така подканял на висок глас привържениците на ПФК "Ботев" с думите :"Айде бе, тръгвайте след мен, *****", сочейки с глава към сектора на феновете на „Левски". Св. Б. и св. Щ. разпоредили на подс. С. да седне на земята, но той продължил да буйства, да се дърпа и да прави опити да се отскубне от полицейските служители, за да нахлуе на терена. С общи усилия двамата свидетели успели да усмирят подсъдимия и да го отведат до централния вход на стадиона, където той бил предаден на съответните служители и транспортиран до полицейското управление за изясняване на случая.

Видно от Протокол за претърсване и изземване от 08.03.2013 г. /одобрен с Разпореждане на ПРС по ЧНД №1267/08.03.2013 г. от дома на подс. С.,*** били намерени и иззети черно найлоново парче, съдържащо зелена тревна маса; буркан с дървена капачка е надпис "Нouse", съдържащ зелена суха тревна маса със специфичен аромат; бяла найлонова торба е надпис "ecomater", със суха тревна маса със специфичен аромат – 1 бр.; 3 бр. найлонови пакети с размери 11,5 см на 8 см. с червена ивица отгоре за залепване, в които се намирали зелени парчета от суха тревна маса: 1 бр. найлонов пакет с размери 4 см по 5 см с червена ивица за запечатване, съдържащ зелена суха тревна маса, както и 3 бр. найлонови пликчета, завързани в горния край на възел със зелена суха тревна маса.

Със съшия протокол от дома на подс. С. били иззети и други вещи, имащи пряко отношение към извършените от него деяния по осъществяване на палеж на сградата на КЕЦ „Север” и приготовление за палеж на сградата на КЕЦ „Център” и двете собственост на ЕВН Електроразпределение ЕАД, а именно: от коридора на апартамента, вдясно от входната врага -ВД-1 - пластмасова бутилка с надпис: "Натурална минерална вода Велин", с обем 10 литра и височина 41 см, пълна до 24 см, пълна с тъмна течност; ВД-2 - пластмасова туба, бяла на цвят със синя капачка, с височина 25 см, пълна до 8 см от дъното, с течност със специфичен мирис: ВД-3 - черна пластмасова фуния; от малка масичка, намираща се в първата стая, вдясно на коридора след входната врата - ВД-4 - 2 бр. капачка с надпис "Каменица" и 2 бр. капачки с надпис "Астика"; ВД-6 - латексова ръкавица - 1 бр.: ВД-7 - текстилно парче от тъмен плат; от пода до масичка в първата стая, вдясно на коридора след входната врата - ВД-8 - 2 бр. текстилни парчета - едното с тъмен цвят, другото с бял цвят; от долната лява част на бюро за компютър до южния прозорец в първата стая, вдясно на коридора след входната врата -ВД-14 - синя флашка с надпис:"2 GВ" - 1 бр.: от табуретка, намираща се между двукрилен гардероб и легло на източната стена в първата стая, вдясно на коридора след входната врата - ВД-11- мобилен телефон марка "Нокия" модел 1616-2" с ИМЕЙ: ****и сим-карта на "Виваком" с номер***; ВД-13 - транспарант от бял плат с надпис "Дела трябват, а не думи" и знаме, зелено на цвят с надпис: "Свобода или смъртъ"; от масичка, намираща се под западния прозорец в първата стая, вдясно на коридора след входната врата - ВД-12 - компютър "Thermaltake", без сериен номер с физически адрес на мрежовата карта 00-19-66-F3-48-ED и IP: 192.168.1.100 - I бр.: от нощно шкафче, намиращо се на западната стена под прозореца в първата стая, вдясно на коридора след входната врата - ВД-15 - газов пистолет модел "92 AUTO Cot9227 - ITALY N A88987 - 1 бр. и 3 бр. патрони в пълнителя; от скрин на западната стена в първата стая, вдясно на коридора след входната врата - ВД-16 - камера марка "SONY" № 5163 - 1 бр. и намерен в нея мини-DV с надпис:"Махе1П - 1 бр.; от пода в първата стая, вдясно на коридора след входната врата - ВД-17 - бяла полиестерна подложка с размери около 40 см на 40 см.

С Протокол за доброволно предаване от 08.03.2013 г. подс. С. предал за нуждите на досъдебното производство следните вещи, намирали се у него на 08.03.2013 г.; мини видеокамера „Него" модел YНOC5170 сивосребриста на цвят, протектор за камера с държач за глава, синя на цвят запалка с цветя и черно-сиви на цвят ръкавици от текстил.

С Протокол за доброволно предаване от 11.03.2013 г. подс. С. предал за нуждите на досъдебното производство следните вещи: един брой монитор марка „Самсунг". модел „Sync Master Р2450" със сериен № LR24H9MZ604353W в комплект със захранване и интерфейсен кабели.

Така установената безспорна фактическа обстановка съдът приема от показанията на свидетелите Щ.Р., Ц.К., Д.Я., В.В., И. В., С.В., Д.Д., Т.Б., И.Щ., К.М., С.Г., И.Б., С.В., Т.Н., Д.А. и Г.В., отчасти от показанията на свидетелите С.З. и П.К., от прочетените показания на свидетелите Д.Д., И.Щ. и И.Б., дадени в хода на досъдебното производство и приобщени към доказателствения материал по делото, от приетите и неоспорени експертизи в хода на съдебното следствие и от останалите писмени доказателства, приложени по делото.   

Съгласно заключението на назначените и изготвени по досъдебното производство два броя физико-химически експертизи на вещото лице Т.С., съответно на л.95-97, т.І и л.100 – л.105, т.ІІ от ДП на пробите от течност, съдържащи се в пет броя стъклени бутилки от бира, иззети при извършеното на 08.03.2013г. оглед на местопроизшествие и иззетите на същата дата от дома на подс. С. ВД-1 - пластмасова бутилка с надпис: "Натурална минерална вода Велин", с обем 10 литра и височина 41 см, пълна до 24 см, пълна с тъмна течност; ВД-2 - пластмасова туба, бяла на цвят със синя капачка, с височина 25 см, пълна до 8 см от дъното, е течност със специфичен мирис пробата от ВД-1 е минерално смазочно масло, пробата от ВД-2 е бензин, а пробите от течността в бирените бутилки са смес от бензин и минерално смазочно масло. Според вещите лица след изготвяне на съответните хроматограми се наблюдава идентичност по отношение на течностите, съхранявани във ВД-1 и ВД-2 и петте броя стъклени бутилки отбира.

Видно от Протокол № 549/07.08.2013 г. за извършена химическа експертиза от вещото лице С.И.Б. /л.74, т.II от ДП/, експертът е посочил, че е налице сходство между парченцата от белите платове, иззети от местопроизшествието на 08.03.2013г. и представляващи импровизирани тапи на 5 бр. бутилки и иззетото при извършено на същата дата от дома на подс. С. ВД-7 -текстилно парче oт тъмен плат, както и ВД-8 - 2 бр. текстилни парчета - едното с тъмен цвят, другото с бял цвят. Според заключението на вещото лице парченцата от белите платове са сходни по цвят и дебелина на конците, плътност на тъканта, начина на сплитане на нишките в плата и вида на влакната в нишките. Парченцата oт тъмните платове също са сходни по цвят и дебелина на конците, плътност на тъканта, начина на сплитане на нишките в плата и вида на влакната в нишките.

Видно от заключението на назначената и изготвена по делото пожаро - техническа експертиза на вещото лице Д.Т. /л.92, т.ІІ от ДП/ във връзка с осъществения палеж на сградата, собственост на ЕВН „Електроразпределение" ЕАД КЕЦ Север, гр. Пловдив, бул. „Шести септември" № 64а пожарът е възникнал умишлено, чрез използването на запалителна течност, първоначално върху полетите с нея повърхности, като единствено липсата на горими материали в тази зона е довело до разпространяването на огъня само в залетите участъци и до последващото самозагасяване на пожара.

Видно от приложените по делото документи за собственост сградата на ЕВН „Електроразпределение България" ЕАД, намираща се на бул."Шести септември" № 64а, е на стойност 244 396.40 лева /двеста четиридесет и четири хиляди триста деветдесет и шест лева и 40 ст./, сградата на КЕЦ Център, намираща се на ул."Павликенска" № 13 е на стойност 325 611,60 (триста двадесет и пет хиляди шестстотин и единадесет лева и 60 ст.)

По делото е бил извършен оглед на ВД-12 / Протокол за претьрсване и изземване от 08.03.2013 г., одобрен с Разпореждане на ПРС по ЧНД № 267/08.03.2013 г./ - компютър "Ihermaltake", без сериен номер с физически адрес на мрежовата карта ****и IP: ****на който се намира файл с име „01.avi", съдържащ необработени кадри от видеоматериала, заснет от подс. С. при осъществяване на палежа на сградата на КЕЦ Север, собственост на ЕВН „Електроразпределение България ЕАД, намираща се в гр. Пловдив, бул."Шести септември "№ 64а.

Съгласно заключението на назначената и извършена  по делото химическа експертиза на вещото лице С.И.Б. /л.60 от том ІІ/ иззетото от дома на подс. С. наркотично вещество е както следва: марихуана с нето тегло 0.42 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 3.8 тегловни % ;марихуана с нето тегло 0.87 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 4.7 тегловни % марихуана с нето тегло 16.36 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 2.5 тегловни % ; марихуана с нето тегло 12.68 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 4.0 тегловни % : марихуана с него тегло 0.33 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 4.8 тегловни % ; марихуана е нето тегло 2.94 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ГХК) 5.0 тегловни % - всичко общо нето тегло 33.60 грама . Неизразходвана част oт обектите е предадена за съхранение в ЦМУ от водещия разследването /т.П. л. 135 от делото/, за което е съставен съответния приемо - предавателен протокол /г.П. л. ] 38 /.

Съгласно Постановление №23 на МС oт 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството общата стойност на наркотичните вещества възлиза на 201,60 лева.

Конопът /марихуана/ е наркотично вещество и е под контрол съгласно Единната конвенция на ООН за упойващите средства от 1961 г. и Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите. Конопът и неговият активно действащ компонент тетрахидроканабинол се намират в Приложение № 1 към чл. 3. ал. 2 на ЗКНВП. включващо "Растения и вещества е висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина." Аналогично е положението и с амфетамина, който също е наркотично вещество и подлежи на контрол съгласно Списък II на Конвенцията на ООН за психотропните вещества от 1971 г. и ЗКНВП.

Съдът кредитира изцяло изготвените експертизи, като извършени с необходимите познания и опит, като последователни, обосновани и непротиворечиви на целия събран доказателствен материал.

Съдът възприема и кредитира изцяло показанията на свидетелите Щ.Р., Ц.К., Д.Я., В.В., И. В., С.В., Д.Д., Т.Б., И.Щ., К.М., С.Г., И.Б., С.В., Т.Н., Д.А. и Г.В. по следните съображения:

Показанията на горните свидетели са на първо място незаинтересовани – всеки един от тях няма никакъв интерес или изгода от изхода на настоящия процес, нито пък се намират в каквито и да е отношения със страните по делото. На следващо място показанията на тази група свидетели са последователни и логически свързани със събраните по делото  писмени и гласни доказателства и не се намират в противоречие както по между си, така и с останалите такива.

В частност свързани с ЕВН „Електроразпределение” ЕАД са само юрисконсултът Щ.Р., ръководителят на КЕЦ  „Север” Ц.К. и пазачът С.П.Г.. Първият от тях не дава никакви данни за механизма на описаните в обвинителния акт престъпления, а вторият и третият описват единствено последиците от двата палежа, които лично са възприели на датите на извършването.

Свидетелите Д.Я., В.  В., И. В., С.В., Д.Д., Т.Б., И.Щ. и К.М. са полицейски служители, които в различна степен са участвали в разкриването на престъпленията. Няма никакви събрани данни по делото горните полицаи да са превишили правата си или да са нарушили закона във връзка с изпълнение на професионалните си задължения.

Свидетелите С.В., Т.Н., Д.А. и Г.В. са разпитани в качеството им на поемни лица при извършване на процесуално – следствени действия по претърсване и изземване. Същите не могат да бъдат по никакъв начин заинтересовани от изхода на настоящото производство предвид на функцията, която са изпълнили в процеса.

Свидетелят И.Б. е участвал в подготовката и палежа на двете сгради на ЕВН „Електроразпределение” ЕАД заедно с подсъдимите по делото и на практика с показанията си е разкрил в най - голяма пълнота механизма и елементите на престъпните деяния. Дадените от него данни не противоречат на нито едно от събраните по делото доказателства и тяхната истинност и правдоподобност не е оспорена и от защитата на подсъдимите.

Съдът не възприема и не кредитира изцяло показанията на свидетелите С.З. и П.К. по следните съображения:

С горните двама свидетели подсъдимият С. е в близки приятелски отношения – със З. е израснал и е близък от деца, а с К. е работил повече от пет години на едно и също работно място. Съобщените данни и от двамата свидетели противоречат на събраните по делото писмени доказателства, както и на показанията на свидетелите Б. и Щ.. След проведените очни ставки в съдебното заседание от 26.07.2016г. съдът е на мнение, че показанията на З. и К. по отношение на категорично установените факти по делото, дали подсъдимият С. е прескочил оградата, отделяща зрителите от футболния терен, дали оградата е била паднала в сектора с привърженици на футболен клуб „Ботев” и дали С. е навлязъл на футболното игрище, се явяват неистински, опосредени и заинтересовани.

И двамата свидетели сочат, че не са запалени футболни фенове и излагат други причини за присъствието си на футболната среща между ФК ”Ботев” и ФК „Левски” на 09.03.2013г., които нямат отношение към правния спор, както и че на стадиона не са били заедно със С.. Предвид показанията им, в които се съобщава , че С. не е извършил нищо нередно, необяснимо за съда е как и на двамата едновременно им е направило впечатление именно поведението на „техния приятел”, намиращ се в обкръжението на стотици екзалтирани фенове в момента на отбелязване на гол от страна на „Ботев”. Нещо повече. И двамата в продължение на минути са наблюдавали именно и само действията на С., въпреки че по това време  феновете на ”Ботев” и „Левски” са се замервали с камъни и други предмети, предвид на изостреното напрежение на агитките на двата отбора.

Предвид на изложеното, съдът счита, че показанията на двамата свидетели в посочената им по-горе част не следва да бъдат кредитирани и възприемани при изграждане на фактическата обстановка по делото.

Съдът не възприема и не кредитира възраженията на адв. Е. за несъставомерност и оттам и за недоказаност на обвиненията на неговия подзащитен по чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.18, ал.1 от НК и по чл.356а, вр. с  чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.17, ал.1 от НК, по следните съображения:

Видно от показанията на свидетелите Д.Р.Я. и К. М.М., както и на свидетеля И.П.Б., идеята и подготовката за палежите са били извършени в спокойна обстановка – в дома на подсъдимия С.. В основата и на двете деяния е популярната по едно време в интернет пространството инициатива „Да запалим монополите”. Макар и в двата случая предложението да изхожда именно от подзащитния на адв. Е., който е разполагал и със запалителна течност, и с принципни методи как да се осъществи деянието, всички присъстващи, а именно домакинът, Б. и С. за 25.02.2013г., а за 08.03.2013г. и Ш. и неустановено по делото лице с малко име И.. Всички подробности по подготовката и по осъществяването и на двата палежа са взети с единодушни решения в спокойна обстановка. Установи се по делото, че на 07. срещу 08.03.2013г. през нощта, преди предприемане на действията си, подсъдимите заедно със св. Б. и неустановеното по делото лице с име И. са изгледали по интернет и множество видеоклипове на различни палежи с цел да изберат подходящата форма на запалване.

Видно от изготвената по делото пожаро – техническа експертиза като единствена причина за неразпространяване на огъня в залетите със запалителна течност участъци е посочена единствено липсата на лесно горими материали.

Всичко изложено до тук говори за един целен престъпен резултат, който в известна степен е постигнат от подсъдимите – за всички гледали заснетото и обработено видео в интернет пространството впечатлението било, че сградите на ЕВН „Електроразпределение” ЕАД са в пламъци, а единствената причина за неразпространение на пожара и причиняване на огромни материални щети е отсъствието на горими материали в запалените участъци. Именно поради тази причина е и повдигнато обвинение  по чл.330, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. с ал.1 , вр. с чл.18 НК - касае се за престъпление, останало във фазата на опит и не е довършено по независещи от волята на дееца причини.     

По отношение на С. обвинението в приготовление се явява категорично доказано както от показанията на разпитаните по делото свидетели, така и от множеството иззети веществени доказателства от неговото жилище, станали по-късно обект на физико – химическа и  пожаро – техническата експертизи и подробно описани в тях.

Съдът не възприема възраженията на адв. Е., касаещи и третото обвинение на неговия подзащитен, отнасящи се до неустановени, непосочени от възразителя пропуски в събирането на доказателства за него, по следните съображения:

Извършеното процесуално – следствено действие претърсване и изземване на вещи в дома на подс. С. е било одобрено от Районния съд без констатиране на каквито и да е пороци. Нещо повече. По делото са разпитани и четирите поемни лица, присъствали и положили подписите си в протокола за претърсване и изземване от 08.03.2013г. Последните са заявили идентичността на подписите си, като вещото лице Н. е съобщило и за присъствието през цялото време на процесуалното действие на подс. С., каквото твърдение в обратна насока бе лансирано от защитата на съшия.

Предвид на гореизложеното съдът намира, че възраженията на адв. Е. и в тази насока не следва да бъдат възприемани и кредитирани от съда при постановяване на крайния си съдебен акт.

Съдът не възприема и не кредитира и възраженията на адв. Х. за несъставомерност и недоказаност на обвиненията по чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.18, ал.1 от НК и по чл.356а, вр. с  чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.17, ал.1 от НК по съображения, подробно изложени по-горе в мотивите, касаещи същите възражения на адв. Е..

Не се възприема от съда и възражението по отношение процесуалното качество на св. Б. по следните съображения:

В настоящия казус Б. е взел дейно участие в престъпните деяния на подсъдимите, както на 25.02.2013г., така и на 08.03.2013г. в осъществяване на престъпния състав на деянията по чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.18, ал.1 от НК и по чл.356а, вр. с  чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.17, ал.1 от НК. В случая процесуално правомощие притежава именно прокурорът да прецени на кого да повдига обвинение и кого да предаде на съд и това е част от неговата компетентност при пълна самостоятелност на взимане на решението.

Ето защо съдът е на мнение, че това възражение на адв. Х. не следва да бъде кредитирано и възприето.

Не почиват върху доказателствата по делото и оттам не се възприемат от състава на съда и възраженията, касаещи обвинението на С. по чл.325, ал.1 от НК, по следните съображения:

Видно от представените и приобщени към доказателствата по делото – АУАН № 481 от 09.03.2013г., НП № 481/12.03.2013г. и Решение № 2339/10.09.2013г. по НАХД № 3208/2013г. на ПРС, ХХV н.с. административно наказателната отговорност на С. е била ангажирана за това, че на 09.03.2013г. около 15,00 часа в гр. Пловдив на стадион „Христо Ботев” „не изпълнил устно издадено разпореждане на орган на МВР да спазва обществения ред”, с което е нарушил чл. 55, ал.1 от ЗМВР.

Горепосоченото административно нарушение в никакъв случай не покрива състава на престъплението по чл.325, ал.1 от НК, който касае извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, каквото е повдигнатото обвинение на С..

По тези съображения съдът не възприема и това възражение на адв. Х..

Неоснователни и неподкрепени от материалите по делото са  възраженията на адв. Д., сочещи оневиняване на неговия подзащитен, поради което съдът не ги възприема и кредитира по следните съображения:

Видно от подробните данни от разпитите на свидетелите Д.Я., К.М. и И.Б., подс. Ш. на 08.03.2013г. е взел дейно участие в приготовлението, към палеж по чл.356а, вр. с  чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.17, ал.1 от НК. Конкретно от показанията на М. категорично се установява, че всички приготовления в жилището на С. са били извършени в присъствието и със знанието и съгласието на подзащитния на адв. Д.. Впоследствие с участието на Ш. и с автомобила на С. запалителната течност, предварително подготвена в бутилки с фитили, е била транспортирана в близост до обекта на палежа на ул.”Павликени” № 4. Безспорно установен по делото е и фактът на „дегизиране” на извършителите - както от показанията на Б., така и от записите на охранителните камери, а и от създадения от С. видеозапис става ясно, че всеки от участниците в палежа, в това число и Ш., е облякъл подходящи тъмни дрехи с качулка, целящи скриване на самоличността. Не без значение е и фактът, че по думите на Б., след като последният забелязал в инкриминираната нощ на 08.03.2017 г. лице в близост до бутилките със запалителна течност и съобщил на С. и Ш., всички побягнали и се прибрали по домовете си, с цел да скрият участието си.

Явно е, че макар да няма описани детайлно конкретни действия, извършени от подзащитния на адв. Д., той несъмнено е участвал в процеса на вземане на решението за извършване на престъпното деяние и неговата подготовка, като е подпомагал другите подсъдими в създаване на условия, улесняващи извършването на планираното деяние, преди да е почнало неговото изпълнение.

Ето защо съдът не възприема защитната теза на адв. Д. и не кредитира и не възприема възраженията му в тази насока.

При така установената безспорна фактическа обстановка, съдът намира, че от обективна и субективна страна подсъдимият Г.Д.С. е осъществил съставомерните признаци на престъплението по чл. 330 ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 18, ал.1 от НК, за това, че на 25.02.2013 г. в гр. Пловдив, в съучастие като извършител с И.П.Б. ЕГН **********, Н.Д.С. ЕГН ********** и неизвестен извьршител, е направил опит да запали имущество със значителна стойност - сграда "КЕЦ Пловдив Север" с административен адрес в гр. Пловдив, бул." Шести септември" № 64А на стойност 244396.40 лева (двеста четиридесет и четири хиляди триста деветдесет и шест лева и 40ст.),  собственост на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини.

както и съставомерните признаци на престъплението по чл. 356а, вр. с чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 17, ал.1 НК, за това, че на  08.03.2013 г. в гр. Пловдив, в съучастие като съизвършител с И.П.Б. ЕГН **********, Н.Д.С. ЕГН ********** и Р.Д.Ш. ЕГН **********, е извършил действия по приготовление към престъпление по чл.330, ал.1 от НК, а именно да запали имущество със значителна стойност - сграда "КЕЦ Пловдив Център" с административен адрес гр. Пловдив ул."Павликенска" № 13 на стойност 325611.60 (триста двадесет и пет хиляди шестстотин и единадесет лева и 60 ст.), собственост на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, като е подготвил средства - 5 броя бутилки от бира, напълнени със запалителна течност - смес от бензин и масло и запушени с фитили, нарязани от чаршаф, които бутилки били поставени в черна полиетиленова торбичка и подготвените за предизвикване на палежа средства били пренесени с лек автомобил „Крайслер IIT Круизер'" с peг. № ***, собственост на С.Д.И., и скрит под стълбището на сграда на ъгъла на кръстовището, обособено от ул."Прага" и ул."Леонардо Да Винчи", след което бутилките със запалителна течност са били отнесени и поставени срещу оградата на KEЦ "Център” под терасите на блок на ул."Павликенска"№ 8, с което са били създадени изобщо условия за извършване на намисленото престъпление, преди да е почнало неговото изпълнение, като извършеното не съставлява по -тежко престъпление.

както и съставомерните признаци на престъплението по чл. 354а, ал.З, т.1 от НК, за това, че на 08.03.201З г. в гр. Пловдив, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества, както следва:

-марихуана с нето тегло 0.42 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 3,8 тегловни % на стойност 2.52 лева;

-марихуана е нето тегло 0,87 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ГХК) 4,7 тегловни % на стойност 5.22 лева

-марихуана с нето тегло 16.36 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 2.5 тегловни % на стойност 98.16 лева

-марихуана с нето тегло 12,68 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 4.0 тегловни % на стойност 76.08 лева

-марихуана с нето тегло 0,33 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 4.8 тегловни % на стойност 1.98 лева

-марихуана с нето тегло 2,94 грама със съдържание на активен компонент тефахидроканабинол (ТХК) 5,0 тегловни % на стойност 17.64 лева

всичко общо нето тегло 33.60 грама, на обща стойност 201.60 лева.

При така установената безспорна фактическа обстановка, съдът намира, че от обективна и субективна страна подсъдимият Н.Д.С. е осъществил съставомерните признаци на престъплението по чл. 330, ал.1 . вр. с чл.20, ал.2. вр. с ал.1. вр. е чл.18. ал.1 от НК за това, че на 25.02.2013 г. в гр. Пловдив в съучастие като извършител с Г.Д.С. ЕГН: **********, И.П.Б. ЕГН ********** и неизвестен извършител, е направил опит да запали имущество със значителна стойност - сграда "КЕЦ Пловдив Север" с административен адрес в гр. Пловдив, бул." Шести септември" № 64А , на стойност 244 396.40 лева (двеста четиридесет и четири хиляди триста деветдесет и шест лева и 40 ст.), собственост на "ЕВН България Електроразпределение" АД, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини – престъпление по;

както и съставомерните признаци на престъплението по чл. 356а, вр. с чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.17, ал.1 от НК,  за това, че на 08.03.2013 год в гр. Пловдив, в съучастие като съизвършител с Г.Д.С. ЕГН: **********,  И.П.Б., ЕГН ********** и Р.Д.Ш. ЕГН **********, е извършил действия по приготовление към престъпление по чл.330, ал.1 от НК, а именно да запали имущество със значителна стойност - сграда "КЕЦ Пловдив Център" с административен адрес в гр. Пловдив, ул."Павликенска" № 13 на стойност 325 611,60 (триста двадесет и пет хиляди шестстотин и единадесет лева и 60 ст.), собственост на "ЕВН България Електроразпределение” АД, като е подготвил средства - 5 броя бутилки от бира, напълнени със запалителна течност - смес от бензин и масло и запушени е фитили, нарязани от чаршаф, които бутилки били поставени в черна полиетиленова торбичка и подготвените за предизвикване на палежа средства били пренесени с лек автомобил „Крайслер ПТ Круизер" с рег. № ***, собственост на С.Д.И. и скрит под стълбището на сграда на ъгъла на кръстовището, обособено от ул."'Прага" и ул."Леонардо Да Винчи", след което бутилките със запалителна течност са били отнесени и поставени срещу оградата на КЕЦ „Център” под терасите на блок на ул."Павликенска"№ 8, с което са били създадени изобщо условия за извършване на намисленото престъпление, преди да е почнало неговото изпълнение, като извършеното не съставлява по-тежко престъпление.

както и съставомерните признаци на престъплението по чл. 325, ал.1 от НК за това, че на 09.03.2013г. в гр. Пловдив е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

При така установената безспорна фактическа обстановка, съдът намира, че от обективна и субективна страна подсъдимият Р.Д.Ш. е осъществил съставомерните признаци на престъплението по чл.356а, вр. с чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.17, ал.1 от НК, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК, за това, че на 08.03.2013 г. в гр. Пловдив, в съучастие като съизвършител с Г.Д.С. ЕГН: **********, И.П.Б. ЕГН: ********** и Н.Д.С. ЕГН **********, е извършил действия по приготовление към престъпление по чл. 330, ал.1 от НК, а именно да запали имущество със значителна стойност - сграда "КЕЦ Пловдив Център" с административен адрес в гр.Пловдив ул. "Павликенска" № 13 на стойност 325 611.60 (триста двадесет и пет хиляди шестстотин и единадесет лева и 60 ст.), собственост на „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, като е подготвил средства - 5 броя бутилки от бира, напълнени със запалителна течност - смес от бензин и масло и запушени с фитили, нарязани от чаршаф, които бутилки били поставени в черна полиетиленова торбичка и подготвените за предизвикване на палежа средства били пренесени с лек автомобил „Крайслер ПТ Круизер" с рег. № ***, собственост на С.Д.И. и скрит под стълбището на сграда на ъгъла на кръстовището, обособено от ул."Прага" и ул."Леонардо Да Винчи", след което бутилките сьс запалителна течност са били отнесени и поставени срещу оградата па КЕЦ "Център" под терасите на блок на ул."Павликенска"№8, с което са били създадени изобщо условия за извършване на намисленото престъпление, преди да е почнало неговото изпълнение, като извършеното не съставлява по-тежко престъпление.

Деянията си и тримата подсъдими са извършили при пряк умисъл – с целени и настъпили общественоопасни последици - тъй като същите са разбирали свойството и значението на извършеното от тях и са целяли вредоносния резултат.

При така установената безспорна фактическа обстановка и правна квалификация съдът като съобрази с обстоятелствата по чл. 36 от НК и изискванията на чл. 54 от НК намира, че наказанието на подсъдимия Г.Д.С., за престъплението по чл. 330 ал.1, вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 18, ал.1 от НК следва да се определи при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Като такива съдът приема младата възраст, чистото му съдебно минало и съдействие за разкриване на обективната истина. Като отегчаващи такива съдът приема трайния престъпен умисъл при осъществяване на деянията. Предвид на изложеното, съдът намира, че най-справедливо би било да му се определи наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

При така установената безспорна фактическа обстановка и правна квалификация съдът като съобрази с обстоятелствата по чл. 36 от НК и изискванията на чл. 54 от НК намира, че наказанието на подсъдимия Г.Д.С., за престъплението по чл. 356а, вр. с чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 17, ал.1 НК следва да се определи при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Като такива съдът приема младата възраст, чистото му съдебно минало и съдействие за разкриване на обективната истина. Като отегчаващи такива съдът приема трайния престъпен умисъл при осъществяване на деянията. Предвид на изложеното, съдът намира, че най-справедливо би било да му се определи наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

При така установената безспорна фактическа обстановка и правна квалификация съдът като съобрази с обстоятелствата по чл. 36 от НК и изискванията на чл. 54 от НК намира, че наказанието на подсъдимия Г.Д.С., за престъплението по чл. 354а, ал.З, т.1 от НК  следва да се определи при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Като такива съдът приема младата възраст, чистото му съдебно минало и съдействие за разкриване на обективната истина. Като отегчаващи такива съдът приема трайния престъпен умисъл при осъществяване на деянията. Предвид на изложеното, съдът намира, че най-справедливо би било да му се определи наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА.

На основание чл. 23, ал.1 от НК на подсъдимия Г.Д.С. ще следва да му бъде определено едно общо, най-тежкото от така наложените наказания, а именно ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕ ХИЛЯДИ ЛЕВА.

Тъй като подсъдимият Г.Д.С., не е осъждан на лишаване от свобода за престъпления от общ характер и наложеното общо наказание е до три години лишаване от свобода, съдът намира, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения не е наложително да го изтърпи ефективно, ще следва на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание да се отложи с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане в сила на присъдата.

На основание чл. 59, ал.2, вр. с ал. 1 от НК ще следва на подсъдимият Г.Д.С. да му се ПРИСПАДНЕ времето, през което е бил задържан под стража с Постановление на прокурор при Районна прокуратура гр. Пловдив за срок от 72 часа, за времето от 08.03.2013 г. до 11.03.2013 г., както и времето с постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража” , считано от 11.03.2013г. до 15.10.2013г., който срок ще следва да му бъде зачетен като изтърпяна част от наказанието „Лишаване от свобода”.   

При така установената безспорна фактическа обстановка и правна квалификация, съдът като съобрази с обстоятелствата по чл. 36 от НК и изискванията на чл. 54 от НК намира, че наказанието на подсъдимия Н.Д.С. за престъплението по чл. 330, ал.1 . вр. с чл.20, ал.2. вр. с ал.1. вр. е чл.18. ал.1 от НК, следва да се определи при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Като такива съдът приема младата възраст и  чистото му съдебно минало. Като отегчаващи такива съдът приема трайния престъпен умисъл при осъществяване на деянията. Предвид на изложеното, съдът намира, че най-справедливо би било да му се определи наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 При така установената безспорна фактическа обстановка и правна квалификация съдът като съобрази с обстоятелствата по чл. 36 от НК и изискванията на чл. 54 от НК намира, че наказанието на подсъдимия Н.Д.С., за престъплението по чл. 356а, вр. с чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.17, ал.1 от НК, следва да се определи при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Като такива съдът приема младата възраст и  чистото му съдебно минало. Като отегчаващи такива съдът приема трайния престъпен умисъл при осъществяване на деянията. Предвид на изложеното, съдът намира, че най-справедливо би било да му се определи наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

При така установената безспорна фактическа обстановка и правна квалификация съдът като съобрази с обстоятелствата по чл. 36 от НК и изискванията на чл. 54 от НК намира, че наказанието на подсъдимия Н.Д.С., за престъплението по чл. 325, ал.1 от НК , следва да се определи при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Като такива съдът приема младата възраст и  чистото му съдебно минало. Като отегчаващи такива съдът приема трайния престъпен умисъл при осъществяване на деянията. Предвид на изложеното, съдът намира, че най-справедливо би било да му се определи наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което ще следва да се изпълни в Кметството по местоживеене.

На основание чл. 23, ал.1 от НК на подсъдимия Н.Д.С. ще следва да му бъде определено едно общо, най-тежкото от така наложените наказания, а именно ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което ще следва да се изпълни в Кметството по местоживеене.

Тъй като подсъдимият Н.Д.С., не е осъждан на лишаване от свобода за престъпления от общ характер и наложеното общо наказание е до три години лишаване от свобода, съдът намира, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения не е наложително да го изтърпи ефективно, ще следва на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание да се отложи с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане в сила на присъдата.

На основание чл. 59, ал.2, вр. с ал. 1 от НК ще следва на подсъдимият Н.Д.С. да му се ПРИСПАДНЕ времето, през което е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа, считано от 09.03.2013г. до 10.03.2013г., с Постановление на прокурор при Районна прокуратура гр. Пловдив за срок от 72 часа, за времето от 10.03.2013 г. до 13.03.2013 г., както и за времето с постоянна мярка за неотклонение „Домашен арест”, считано от 19.03.2013г. до 15.08.2013г., който срок ще следва да му бъде зачетен като изтърпяна част от наказанието „Лишаване от свобода”.   

 

При така установената безспорна фактическа обстановка и правна квалификация съдът като съобрази с обстоятелствата по чл. 36 от НК и изискванията на чл. 54 от НК намира, че наказанието на подсъдимия Р.Д.Ш., за престъплението по чл. 356а, вр. с чл. 330, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.17, ал.1 от НК, следва да се определи при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Като такива съдът приема младата възраст и  чистото му съдебно минало. Отегчаващи отговорността обстоятелства не се констатираха. Предвид на изложеното, съдът намира, че най-справедливо би било да му се определи наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Тъй като подсъдимият Р.Д.Ш., не е осъждан на лишаване от свобода за престъпления от общ характер и наложеното общо наказание е до три години лишаване от свобода, съдът намира, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения не е наложително да го изтърпи ефективно, ще следва на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното му наказание да се отложи с ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане в сила на присъдата.

На основание чл. 59, ал.2, вр. с ал. 1 от НК ще следва на подсъдимият Р.Д.Ш. да му се ПРИСПАДНЕ времето, през което е бил задържан под стража по ЗМВР за срок от 24 часа от 11.03.2013г. до 12.03.2013г., с Постановление на прокурор при Районна прокуратура гр. Пловдив за срок от 72 часа, за времето от 12.03.2013 г. до 14.03.2013 г., който срок ще следва да му бъде зачетен като изтърпяна част от наказанието „Лишаване от свобода”. 

Така определените и на тримата подсъдими наказания съдът счита за справедливи и напълно съответстващи на сравнително високата степен на обществена опасност на деянията и засегнатите с тях обществени отношения. В този си размер те най - пълно биха способствали за постигане целите на наказанието, генералната и специална превенции, както и за поправяне на дейците в дух на спазване на действащото законодателство в Република България.

На подсъдимите на основание чл.189, ал.3 от НПК ще следва да бъдат възложени разноските по делото, поради което Г.Д.С., Н.Д.С. и Р.Д.Ш., със снети по делото самоличности, ще следва да бъдат осъдени да заплатят солидарно на правените по досъдебното производство разноски за експертизи по сметка на ОД МВР Пловдив в размер на 1094,53 /хиляда деветдесет и четири лева и петдесет и три ст./лева, като всеки един от тях ще следва да заплати сумата от по 365,00 /триста шестдесет и пет/ лева, както и направените по делото разноски в полза бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд Пловдив в размер на 93,00 /деветдесет и три/ лева, като всеки един от тях ще следва да заплати сумата от по 31,00 /тридесет и един/ лева.  

Причини за извършване на деянието – ниска правна култура, липса на волеви задръжки и неспазване на установения в държавата правен ред.

Мотиви – превратно разбрано престъпно себеизевяване.

Съобразно горното съдът постанови присъдата си.

 

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

МГ