НОХД 3738/2015 - Присъда - 06-06-2018

Присъда по Наказателно дело 3738/2015г.

П Р И С Ъ Д А

 

Номер   137                           Година  2018                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                               ХХІІ наказателен състав

На шести юни                                                                                през 2018г.                                                                               

В публично заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА     

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: НАДЯ БЕСАЛЕВА

                        СНЕЖАНА ПЕТРОВА

 

 

СЕКРЕТАР: Ваня Койчева

ПРОКУРОР: АТАНАС  ИЛИЕВ

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХ дело номер 3738 по описа за 2015 година

 

 

                                               П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.Д.К. - роден на *** ***, обл. Х. , ***, *** гражданин, висше образование, частен земеделски производител, разведен, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата, през месец юни 2009г., в ГР. П., с цел да набави за себе си имотна облага, като се е представил за длъжностно лице - Управител на „МОНОЛИТ 2000“ ЕООД, гр. Д. , е възбудил и до 07.07.2009 г. в гр.П., с. С. , общ. Б.  Д. , обл. С.  З. , и гр. Л.  е поддържал заблуждение у Г.Д.П. ***, че ще заплати стойността на закупения ечемик и с това е причинил на ЗП “Г.Д.П.“, представляван от Г.Д.П. имотна вреда на стойност 98 595,48 /деветдесет и осем хиляди петстотин деветдесет и пет и 48ст./ лева, като причинената вреда е в големи размери, поради което и на основание чл. 210, ал.1, т.1 и т.5, вр. чл.209, ал.1 от НК във вр. чл. 54 ал. 1 от НК го ОСЪЖДА НА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ДВЕ ГОДИНИ.

ПОСТАНОВЯВА на основание  чл. 57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия П.Д.К. наказание в размер на две години лишаване от свобода да се изтърпи при първоначаленОБЩ“ РЕЖИМ.

ПРИЗНАВА подсъдимия П.Д.К. със снета самоличност за ВИНОВЕН, за това, че на неустановена дата през месец юни 2009 г. в ГР. П., с цел да набави за себе си имотна облага, като се е представил за длъжностно лице – Представител на „МОНОЛИТ 2000“ ЕООД, гр.Д. , е възбудил и до 07.07.2009г. в ГР. П. и в гр. Л.  е поддържал заблуждение у Х.М. ***, че ще заплати стойността на извършен транспорт на ечемик и с това е причинил на „Тракия РМ“ ЕООД, гр.П., представлявано от Х.М., имотна вреда в размер на 6 460,15 лв. /шест хиляди четиристотин и шейсет лева и 15 ст./, поради което и на основание чл. 210, ал.1, т.1, вр. чл.209, ал.1 от НК във вр. чл. 54 ал. 1 от НК го ОСЪЖДА НА “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ЕДНА ГОДИНА.

ПОСТАНОВЯВА на основание  чл. 57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС така наложеното на подсъдимия П.Д.К. наказание в размер на една година лишаване от свобода да се изтърпи при първоначаленОБЩ“ РЕЖИМ.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подс. П.Д.К. едно общо най-тежко наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” в размер на ДВЕ ГОДИНИ.

ПОСТАНОВЯВА на основание  чл. 57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС така определеното и наложено на подсъдимия П.Д.К. едно общо, най-тежко наказание в размер на две години лишаване от свобода да се изтърпи при първоначаленОБЩ“ РЕЖИМ.

ОСЪЖДА подсъдимия П.Д.К., ЕГН **********,  да заплати на гражданския ищец и частен обвинител ЗП „Г.Д.П.“ представляван от Г.Д.П.- М. , сумата от 98 595,48 /деветдесет и осем хиляди петстотин деветдесет и пет и 48ст./ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди  в резултат на престъпление по чл. 210, ал.1, т.1 и т.5, вр. чл.209, ал.1 от НК, ведно със законната лихва от датата  на увреждането – 07.07.2009г., до окончателното й изплащане, както и направените разноски  по водене на делото - за адвокатско възнаграждение, в размер на 5200 /пет хиляди и двеста/ лева.

ОСЪЖДА подсъдимия П.Д.К., ЕГН **********,  да заплати на гражданския ищец „Тракия РМ“  ЕООД, ГР. П., представлявано от Х.М.П., сумата от 6 460,15 лв. /шест хиляди четиристотин и шейсет и 15 ст./ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат на престъпление по чл. 210, ал.1, т.1, вр. чл.209, ал.1 от НК, ведно със законната лихва от датата  на увреждането – 07.07.2009г., до окончателното й изплащане, както и направените разноски  по водене на делото - за адвокатско възнаграждение, в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ОСЪЖДА  на основания чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия П.Д.К., да заплати направените по делото разноски в размер, на както следва: 380 лв., по сметка на ОД на МВР Пловдив, 436,64 лева по сметка на ПРС в полза на бюджета на съдебната власт, както и сумата от 4201,43 лева представляваща ДТ върху уважените размери на граждански искове, в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС.

Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15 – дневен срок от днес пред ПОС.

        

                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                              /п/

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                                     /п/

 

 

                                                                                       2.

                                                                                     /п/

Вярно с оригинала

ВК