НОХД 1847/2015 - Присъда - 16-10-2015

Присъда по Наказателно дело 1847/2015г.

                                                  П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 302                   16.10.2015 г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                               ІІ наказателен състав

на шестнадесети октомври                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ПЕТРАНКА КОПАРАНСКА

                                                                                    2.ГРЕТА ЧИРЛОВА

 

 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Ваня Христева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 1847  по описа за  2015 година,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимата П.Ж.П. - родена на *** г., год. в гр.И., живуща ***, б., българска гражданка, средно  образование, трудово ангажирана, разведена, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че в периода 26.06.2013 г., до 15.11.2013 г., при условията на   продължавано  престъпление в гр.Пловдив, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудила и поддържала у А.Т.  А. ЕГН **********, М.К. Б. ЕГН ********** и А.Й.Т. ЕГН ********** заблуждение, както следва:

-         на 26.06.2013 г.,  в гр.  Пловдив е възбудила  и  до   06.08.2013 г., е  поддържала    заблуждение у А.Т.  А. ЕГН ********** и с това е  причинила  на  Радис  Груп „ АД   Пловдив  имотна  вреда  в общ  размер  на  11 000 лв.,

-         на 31.07.2013 г., в гр.  Пловдив е възбудила  и  до  15.11.2013 г.,  е поддържала заблуждение у А.   Й.  Т. ЕГН ********** и с това  е  причинила  на  Уотър  ЕООД гр.Пловдив имотна   вреда   в  размер  на   8 164 лв.,

-         на 20.09.2013 г.,  в  гр.  Пловдив  е възбудила и до  14.11.2013 г., е  поддържала заблуждение у М.  К. Б. ЕГН ********** и с това е причинила на „Гнайс Комерс“ ЕООД, с.Кобилино, общ.И.,  имотна   вреда   в  общ  размер  на   2 610 лв.,

като общата сума на причинените имотни  вреди е  в  размер на 21 774 лв.  и същата е в големи  размери, поради което и на основание чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 вр. чл.58А, ал.1 вр. чл.54 от НК я ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпълнение така наложеното на подсъдимата П.Ж.П. наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

         

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжен съд гр.Пловдив.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/                                      

 

   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:    1./п/

 

 

                                                                                                    2. /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.