НОХД 1294/2015 - Присъда - 19-05-2016

Присъда по Наказателно дело 1294/2015г.

                               П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер 154                    19.05.2016 г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН  СЪД                                    ІІ наказателен състав

на деветнадесети май                                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

         

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Димитър Беличев

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 1294 по описа за 2015 година,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.Ж.Ж. - роден на *** ***, б., български гражданин, със средно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 04.04.2014 г. в гр.Пловдив, обл.Пловдив по хулигански подбуди е причинил на Н.Д. с ЕГН ********** лека телесна повреда, изразяваща се в: травматично разкъсване на дясната тъпанчева мембрана, което е наложило оперативно лечение /извършване на мирингопластика/, довело до разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1 вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за изпълнение така наложеното на подсъдимия В.Ж.Ж. наказание ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

          ОСЪЖДА подсъдимия В.Ж.Ж. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец и частен обвинител Н.Л.Д. с ЕГН ********** със съгласието на законния й представител Г.Л. Н. с ЕГН ********** сумата от 2000 /две хиляди/ лева, представляващи обезщетение за нанесени неимуществени вреди, причинени от престъплението по чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.1, ведно със законната лихва от датата на извършване на престъплението – 04.04.2014 г. до окончателното й изплащане, като за разликата на тази сума до пълния претендиран размер ОТХВЪРЛЯ гражданския иск като НЕДОКАЗАН по размер.

ОСЪЖДА подсъдимия В.Ж.Ж. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец и частен обвинител Н.Л.Д. с ЕГН ********** със съгласието на законния й представител Г.Л. Н. с ЕГН ********** сумата от 500 /петстотин/ лева, направени разноски за платен адвокатски хонорар.

ОСЪЖДА подсъдимия В.Ж.Ж. /със снета самоличност/ да ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд гр.Пловдив сумата от 80 /осемдесет/ лева, държавна такса върху уважения граждански иск.

          На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия В.Ж.Ж. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр.Пловдив направените разноски на досъдебното производство в размер на 60 /шестдесет/ лева, както и направените по делото разноски в размер на 390 /триста и деветдесет/ лева в полза на съдебната власт по сметка на Районен съд гр.Пловдив .

         

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.