НОХД 987/2014 - Споразумение - 25-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 987/2014г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

25.02.2014г.                                                           Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                        VІІІ наказателен състав

На двадесет и пети февруари                               2014 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

                                                                                               

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Николай Ингилизов

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД №  987 по описа за 2014 година.

На поименното повикване в 11:00 часа се явиха:

Съдът счита, че тъй като представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 и ал.6 НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на осн. чл.384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив, представлявано от прокурор НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ от една страна и от друга подсъдимия Ю.Н.У. лично и чрез назначения му за служебен защитник адв.Б. С. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 987/2014г. по описа на ПРС, VІІІ н.с. относно следното:

ПОДС. Ю.Н.У., роден на ******, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343б, ал.3 от НК за това, че на 20.02.2014г. в гр.П. е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „ Сеат Леон” с ДК №  ***, негова собственост, след употреба на наркотични вещества – опиати, установено с техническо средство „ Дрегер Драг Тест 5000” с фабричен номер ***, ***

За така извършеното от подсъдимия Ю.Н.У. престъпление по чл.343б, ал.3 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ  и НАЛАГА при условията чл.55 ал.1 т.2 б.”Б” от НК наказание ПРОБАЦИЯ, изразяваща се в следните пробационни мерки:

- На основание чл.42а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 42 б, ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от  него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 

- На основание чл.42а, ал. 2, т. 2, вр. ал.1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.59 ал. 2 във връзка с ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подс.Ю.Н.У. наказание ПРОБАЦИЯ времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР за срок от 24 часа на 20.02.2014г., като един ден задържане се зачита за три дни пробация.

На основание чл.343г, ал.1 във връзка с чл.343б, ал.1 във връзка с чл.37 ал.1 т.7 от НК НАЛАГА  на подс.Ю.Н.У. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подс.Ю.Н.У. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 20.02.2014г. до датата на влизане на настоящото Определение в законна сила.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, а именно 1 бр. тест касета от „ Дрегер Драг Тест 5000” с фабричен номер *** /приложена по делото/ ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност, след датата на одобряване на споразумението от Съда.

         

         

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                     ПОДСЪДИМ/п/

гр.П., представлявана                                /Ю.У./

от Прокурор:                                             

/Н.Ингилизов/п/

                                                                                                                              СЛУЖ.ЗАЩИТНИК/п/

                                                                             /адв.Б.С./

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 987/2014г. по описа на ПРС, VІІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата по отношение на подсъдимия Ю.Н.У. с ЕГН ********** мярка за неотклонение „ ПОДПИСКА” следва да се отмени, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 987/2014г. по описа на ПРС, VІІІ н.с. на основание чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Ю.Н.У. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

Определението е окончателно.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 11:15 часа.

         

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

     СЕКРЕКАР:/п/

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Т.М.