НОХД 971/2014 - Споразумение - 24-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 971/2014г.

П Р О Т О К О Л

№ 114

24.02.2014 г.                                                                                 гр. ПЛОВДИВ

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                             VІІ наказателен състав

 

На двадесет и четвърти февруари две хиляди и четиринадесета година

 

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                                    

Секретар Гергана Спасова

Прокурор Здравена Петрова

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 971 по описа за 2014 година

На поименното повикване в 13,15 часа се явиха:

          Подс. И.В.С. се явява лично и със служебен защитник адв. Г., назначена от по-рано.

          Свидетелите не се явяват.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

          Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Сне се самоличността на подсъдимата:

И.В.С. - роден на *** ***, бьлгарин, бьлгарски гражданин, разведен, неосьждан, с основно образование, ЕГН **********.

Получих препис от обвинителния акт своевременно.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

          ПОДС.  С.: Разясниха ми се правата по НПК.

          На страните се разясниха разпоредбите на чл. 274 и 275 от НПК.

          ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи. Представям Ви споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите. Моля да се освободи явилият се свидетел.

          АДВ. Г.: Моля да одобрите така представеното Ви споразумение

          Съдът

          О ПР Е Д Е Л И

          ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ   С.: Разясниха ми се правата, които имам по процесуалния закон. Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен по обвинението. Доброволно подписах споразумението, чиито последици разбирам и съм напълно съгласен с тях.

Съдът прие, след съвещание, че сключеното между обвинението и защитата споразумение от 24.02.2014 г. не противоречи на процесуалния и на материалния закон, както и на морала и съответства на събраните по делото доказателства, поради което ще се одобри изцяло в представения пред съда вид.

          Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 382 ал.7 от НПК

Съдът

          О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 971/2014 г. по описа на Пловдивски районен съд – VІІ н.с., между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Здравена Петрова и подс. И.В.С., представляван от служебен защитник адв. Г., както следва:

ПОДС. И.В.С., роден на *** ***, бьлгарин, бьлгарски гражданин, разведен, неосьждан, с основно образование, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343 Б ал. 1 от НК, за това, че на 15.02.2014 г. гр. П., е управлявал МПС – л.а. „Форд Ескорт” с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда , а именно 1,77  на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол в кръв и урина с № 113/17.02.2014 г.

За така извършеното престъпление по чл. 343 Б ал. 1 от НК, се ОПРЕДЕЛЯ наказание на подс. И.В.С. при условията на при условията на чл. 54 от НК, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок, считано от влизане на настоящото определение за одобряване на споразумение в законна сила.

На основание чл. 343 Г вр. 37 ал. 1 т. 7 от НК на подс. И.В.С., се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК ПРИСПАДА времето през което подс. И.В.С., е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 15.02.2014 г. до влизане на настоящото определение за одобряване на споразумението в законна сила, който срок да й бъде зачетен като изтърпяна част от така наложеното наказание „Лишаване от право да управлява МПС”.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подсъдимият И.В.С., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски по сметка на ВСС в размер на 25 /двадесет и пет/ лева.

ПОДС. С.: Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

                                                ПОДПИС:

 

                   С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

РП ПЛОВДИВ                       ПОДС. С.:

 

ПРОКУРОР:                                         

ЗДРАВЕНА ПЕТРОВА                               ЗАЩИТНИК:

         

                                                                            /АДВ. Г./:

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

         

          Предвид на това, че съдът одобри сключеното споразумение наказателното производство по делото ще следва да се прекрати, а взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, следва да се отмени.

          Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 381 вр с чл. 24 ал.3 от НПК

          Съдът       

          О П Р Е Д Е Л И

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 971/2014 г. по описа на Пловдивски районен съд - VІІ наказателен състав.

          ОТМЕНЯВА взетата спрямо подс. И.В.С. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,25 часа.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                      СЕКРЕТАР:

 

          ВЯРНО с оригинала.

 

          Г.С.