НОХД 970/2014 - Споразумение - 24-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 970/2014г.

П Р О Т О К О Л

№ 113

24.02.2014 г.                                                                                 гр. ПЛОВДИВ

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                             VІІ наказателен състав

 

На двадесет и четвърти февруари две хиляди и четиринадесета година

 

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                                    

Секретар Гергана Спасова

Прокурор Марина Илиева

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 970 по описа за 2014 година

На поименното повикване в 11,30 часа се явиха:

          Подс. И.И.И. се явява лично и със служебен защитник адв. К., назначен от по-рано.

          Свидетелите не се явяват.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

          Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

          О П Р Е Д Е Л И

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Сне се самоличността на подсъдимата:

И.И.И. - роден на ***г***,  бьлгарин, бьлгарски гражданин, женен, неосьждан /реабилитиран/, със средно образование, земеделски производител, адр. за призоваване : ***, ЕГН:**********.

Получих препис от обвинителния акт своевременно.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 от НПК.

          ПОДС.  И.: Разясниха ми се правата по НПК.

          На страните се разясниха разпоредбите на чл. 274 и 275 от НПК.

          ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи. Представям Ви споразумение за решаване на делото, което моля да одобрите. Моля да се освободи явилият се свидетел.

          АДВ. К.: Моля да одобрите така представеното Ви споразумение

          Съдът

          О ПР Е Д Е Л И

          ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ   И.: Разясниха ми се правата, които имам по процесуалния закон. Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен по обвинението. Доброволно подписах споразумението, чиито последици разбирам и съм напълно съгласен с тях.

Съдът прие, след съвещание, че сключеното между обвинението и защитата споразумение от 24.02.2014 г. не противоречи на процесуалния и на материалния закон, както и на морала и съответства на събраните по делото доказателства, поради което ще се одобри изцяло в представения пред съда вид.

          Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 382 ал.7 от НПК

Съдът

          О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА настоящото споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД 970/2014 г. по описа на Пловдивски районен съд – VІІ н.с., между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Марина Илиева и подс. И.И.И., представляван от адв. К., както следва:

ПОДС. И.И.И., роден на ***г***,  бьлгарин, бьлгарски гражданин, женен, неосьждан /реабилитиран/, със средно образование, земеделски производител, адр. за призоваване : ***, ЕГН:**********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343 Б ал. 1 от НК, за това, че на 14.02.2014 г.  в с.Г.  е управлявал моторно превозно средствол.а. „Мерцедес Ц 180”  с ДК№*** , лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда , а именно 2,80  на хиляда, установено по надлежния ред с с техническо средство „Алкомер 931”  с №0244592.

За така извършеното престъпление по чл. 343 Б ал. 1 от НК, се ОПРЕДЕЛЯ наказание на подс. И.И.И. при условията на чл.55 ал.1, т.2, б. Б от НК, а именно ПРОБАЦИЯ при следната съвкупност от пробационни мерки на основание чл. 42 А ал.2 т.1 и т.2 вр. ал. 1 от НК - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ***, с периодичност на явяване и подписване два пъти седмично пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59 ал.1 и ал. 2 от НК да се ПРИСПАДНЕ времето, през което подсъдимият И.И.И. е бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР, а именно на 14.02.2014 г., като зачита един ден задържане за три дни пробация.

На основание чл. 343 Г вр. 37 ал. 1 т. 7 от НК на подс. И.И.И., се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК ПРИСПАДА времето през което подс. И.И.И., е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 14.02.2014 г. до влизане на настоящото определение за одобряване на споразумението в законна сила, който срок да й бъде зачетен като изтърпяна част от така наложеното наказание „Лишаване от право да управлява МПС”.

ПОДС. И.: Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

                                                ПОДПИС:

 

                   С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

РП ПЛОВДИВ                       ПОДС. И.:

ПРОКУРОР:                                         

МАРИНА ИЛИЕВА                          ЗАЩИТНИК:

                                                                   /АДВ. К./:

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

          Предвид на това, че съдът одобри сключеното споразумение наказателното производство по делото ще следва да се прекрати, а взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение, следва да се отмени.

          Ето защо и на основание чл. 384 вр с чл. 381 вр с чл. 24 ал.3 от НПК

          Съдът       

          О П Р Е Д Е Л И

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 970/2014 г. по описа на Пловдивски районен съд - VІІ наказателен състав.

          ОТМЕНЯВА взетата спрямо подс. И.И.И. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11,40 часа.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                      СЕКРЕТАР:

 

          ВЯРНО с оригинала.

 

          Г.С.