НОХД 957/2014 - Споразумение - 21-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 957/2014г.

П Р О Т О К О Л

 

21.02.2014 г.                                                                            Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                   V  наказателен състав

На двадесет и първи февруари             две хиляди и четиринадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

     Съдебни заседатели: МАРИЯ БРАЙКОВА

                                        ЦВЕТАНА НИКОЛОВА

 

Секретар ТАНЯ СТОИЛОВА

Прокурор  АСЕН ИЛИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД № 957 по описа за 2014 година.

 

На поименното повикване в 14:15 часа се явиха: 

ПОДС. П. лично и с адв. Р. от досъдебното производство.

Свидетелите не се явяват.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото, нямаме възражения за срока по чл. 358 ал. 3 от НПК.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на подсъдимия:

Т.П.П. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН **********.

Получих препис от обвинителния акт своевременно. Нямам възражения за 3-дневния срок.

 

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК

 

ПРОКУРОРЪТ: Отводи няма да правя. Моля да одобрите споразумението, което постигнахме със защитата като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ. Р.: Отводи няма да правя. Моля да одобрите споразумението, постигнато между защитата и представителя на РП - Пловдив.

ПОДС. П.: Също.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

         ПОДС. П.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Моля да одобрите споразумението, което подписах доброволно. Известни са ми последиците от споразумението и не желая делото да се разглежда по общия ред.

 

Съдът счита, че представеното споразумение е съобразено с изискванията на чл. 381 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА на основание чл. 382 ал. 7 от НПК споразумение за решаване на НОХД № 957/14 г. по описа на ПРС, V н.с постигнато между Районна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор  АСЕН ИЛИЕВ и подсъдимия Т.П.П., чрез служебния си защитник адв. Р.  от АК  – гр.Пловдив за следното:

Подсъдимият Т.П.П. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО  престъпление по чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.”а” и б.”б” вр. чл.18 ал.1 от НК за това, че на 19.02.2014 г. в гр.Пловдив, от магазин „Кауфланд – филиал 2600”, находящ се на бул. „Цариградско шосе” № 94, в условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и е извършил престъплението след като е осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, е опитал да отнеме чужди движими вещи – 5 бр. луканки „Перелик” на стойност 5.19 лв. всяка и на обща стойност 25.95 лв.; 3 бр. суджук „Тандем” на стойност 5.39 лв. всеки и на обща стойност 16.17 лв.; 6 бр. телешки суджук „Деком” на стойност 4.99 лв. всеки и на обща стойност 29.94 лв.; 3 бр. телешки суджук вакуумиран на обща стойност 14.36 лв. и 6 бр. вакуумирани опаковки кашкавал от краве мляко на обща стойност 84.88 лв., или всичко на обща стойност 171.30 лв. от владението на фирма „Кауфланд България” ЕООД енд Ко, без съгласието на ръководството на търговското дружество с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини.

За така извършеното от подс. Т.П.П.   престъпление по чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.29 ал.1 б.”а” и б.”б” вр. чл.18 ал.1 от НК НАЛАГА наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК  ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода

На основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ  първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип

На основание чл. 59 ал. 1 т.1 вр. ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така  наложеното на наказание времето, през което същият  е бил задържан по реда на НПК от 19.02.2014 г.

 

ПРОКУРОР:                                    ПОДС. П.:

 

АДВ.Р.:    

 

                    

Предвид така одобреното споразумение, съдът счита, че наказателното производство по делото ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК  и

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 957/14 г. по описа на ПРС, V н.с.

 Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 Протоколът се изготви в СЗ

Заседанието се закри в 14:30   ч.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                         2.

                             

 

                                                    СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС