НОХД 926/2014 - Споразумение - 20-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 926/2014г.

П Р О Т О К О Л № 110

 

20.02.2014 г.                                                         град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД          ІII наказателен състав

На двадесети февруари                                            година 2014

в публично заседание в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: Мария Колева

ПРОКУРОР: ВЛАДИМИР ДЕШЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД    926 по описа за 2014 година

На поименното повикване в 11,00 ч. се явиха:

 

Подсъдимия: Т.А.Ш. – се явява лично и с определение му от САК Пловдив служебен защитник Х. Д..

РП Пловдив – изпраща представител.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

Т.А.Ш. - роден на ***г*** , българин, български гражданин, със средно образование, женен, неработещ, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН **********.

ПОДС. Ш.: Получил съм препис от обвинителния акт и съм запознат със съдържанието му.

Разясниха се правата на подсъдимия по чл. 55 от НПК.

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

 

ПРОКУРОР: С подсъдимия Ш. и неговия защитник адв. Д. сме постигнали споразумение за решаване на наказателното производството, същото не противоречи на закона и морала, а санкциите, с които сме се разбрали ще се постигнат целите на наказателния закон. Представям споразумението за решаване на делото и моля същото да  го одобрите.

АДВ.  Д.: Представяме Ви споразумение за решаване на делото. Моля същото да бъде одобрено. Доверителят ми осъзнава какво е свършил и съжалява, като следва да понесе санкцията.

ПОДС. Ш.: Моля да бъде одобрено споразумението.

 

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ Т.А.Ш. – Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

 

СЪДЪТ намира, че представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, не противоречи на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид. Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА на основание чл. 384 вр. чл. 382 ал.7 от НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Владимир Дешев от една страна и от друга страна подсъдимия Т.А.Ш. лично и със защитника му адв. Д., споразумение за решаване на делото – НОХД № 926/14г. по описа на ПРС, IIІ н.с., за следното:

Подсъдимият Т.А.Ш. - роден на ***г*** , българин, български гражданин, със средно образование, женен, неработещ, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. по чл. 343Б ал.1 от НК, а именно: На 17.02.2014г. в с. Г. обл. П. е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Мазда 323” с рег. №РВ  с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,48 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер 7510 с фабричен номер …

За така извършеното от подсъдимия Т.А.Ш. престъпление по  чл. 343Б ал.1 от НК му НАЛАГА наказание при условията на чл.54 от НК – ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия Т.А.Ш. наказание в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда  за  одобряване на настоящото споразумение.

За така извършеното от подсъдимия Т.А.Ш. престъпление по чл. 343Б ал.1 от НК, на основание чл.343 Г вр. чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК, се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК от така наложеното на подсъдимия Т.А.Ш. наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС се ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред чрез отнемане на свидетелството му за правоуправление, считано от 17.02.2014г. до влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

 

 

Районна прокуратура гр. Пловдив           Подсъдим: .………....

                                                              / Т.А.Ш. /

…………………………………..                                         

Прокурор /ВЛ. ДЕШЕВ/

Защитник: ……...…..

/адв. Д. /

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………….

/Доника Тарева/

 

СЪДЪТ с оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл. 384 вр. чл. 381 вр. чл. 24 ал.3 от НПК намира, че наказателното производство по НОХД № 926/14г., по описа на ПРС, IIІ н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо подсъдимия Т.А.Ш. – отменена, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 926/14г., по описа на ПРС, IIІ н.с.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо подсъдимия Т.А.Ш..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 11,45 ч.

 

 

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                  СЕКРЕТАР:

 

 

 

Вярно с оригинала! МК