НОХД 919/2014 - Споразумение - 19-02-2014

                                          П  Р  О  Т  О  К  О  Л    №106

 

19.02.2014 година                                                                  град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                ІІ наказателен състав

На деветнадесети февруари                  две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.ПЛАМЕН РОДОПСКИ

                                                                               2.ЗАХАРИ ШИНИКЧИЕВ                 

 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Владимир Дешев

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 919 по описа за 2014 г.

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

         ПОДСЪДИМИЯТ Д.Ж.М. се явява лично и със служебния си защитник адв.Т.Й. от АК гр.Пловдив, назначен на досъдебното производство.

         ………………………………………………………………………………….

         СЪДЪТ счита, че така представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид.

Водим от горното и на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7 от НПК,

СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото на 19.02.2014 г. на основание чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор ВЛАДИМИР ДЕШЕВ от една страна и от друга – подсъдимият Д.Ж.М., лично и чрез служебния си защитник адв. Т.Й. от АК – Пловдив за решаване на НОХД 919/2014 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.Ж.М. – роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, с начално образование, осъждан, безработен, с ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК за това, че на 16.02.2014 г. в гр.П., чрез използване на техническо средство – клещи за рязане, е направил опит да отнеме чужди движими вещи – четири броя акумулаторни батерии, марка „BANNER 24v /6v-240Ah/10Ah от специално превозно средство, марка Хансен и Сков МК 12, с рег.номер ****, всяка една на стойност 300 /триста/ лева, всички на обща стойност 1200 /хиляда и двеста/ лева, от владението на Е.Л.Ш. от град П., без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини.

За така извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1 от НК на подсъдимия Д.Ж.М. се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

         На основание чл.60, ал.1 вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС така ОПРЕДЕЛЕНОТО и НАЛОЖЕНО наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода на подсъдимия Д.Ж.М. да бъде изтърпяно в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.

         На основание чл.59, ал.2 вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода на подсъдимия Д.Ж.М. времето, през което същият е бил задържан по реда на чл.63 от ЗМВР на 16.02.2014 г., както и задържане по реда на чл.64 ал.2 от НПК от 17.02.2014 г. до 19.02.2014 г.

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото – 1 брой клещи, тип резачка с дължина 24 см., находящи се по делото, ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ като вещи без стойност.

         На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ж.М. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева.  

 

ЗА РП- ПЛОВДИВ                                          ПОДСЪДИМ: /п/

ПРОКУРОР: /п/                                                 /Д.М./

                /Вл.Дешев/                                                                     

 

ЗАЩИТНИК:. /п/                   

 /Адв.Т.Й./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/п/

 

                                               2/п/

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3, вр. ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД №919/2014 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с. следва да бъде прекратено.

         Ето защо на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 вр. ал.1 от НПК

         СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №919/2014 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

         СЪДЪТ уведоми подсъдимия,, че съгласно определението за одобрение на споразумението, с което е осъден да плати съдебните разноски, следва същият да заплати сумите в 7 - дневен срок от днес по сметка на ВСС – BG69BNBG96613100173801, БНБ – ЦУ – СОФИЯ, В1С  КОД BNBGBGS, като във вносния документ се посочи номера и годината на делото, Съда, име на вносителя и правно основание.

         В същия срок следва да представят вносната бележка за платени разноски в деловодството на състава – ет.1, стая №107, в противен случай, след изтичане на предоставения срок, следва образуване на изпълнително дело пред Държавен/частен съдебен изпълнител, което ще увеличи общо дължимата сума.

Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 14:15 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

.                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. /п/

 

             2. /п/

 

                          

   

                                                                СЕКРЕТАР: /п/

 

 

Вярно с оригинала!

В.И.