НОХД 903/2014 - Споразумение - 19-02-2014

                                          П  Р  О  Т  О  К  О  Л    №105

 

19.02.2014 година                                                                  град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                ІІ наказателен състав

На деветнадесети февруари                 две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ     

                                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.ЗОРКА НЕНОВА

                                                                               2.ЗАХАРИ ШИНИКЧИЕВ

 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Марина Илиева

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 903 по описа за 2014 г.

На именното повикване в 10:35 часа се явиха:

         ПОДСЪДИМАТА А.М.Ч. се явява лично и със служебния си защитник адв.С.М. от АК – Пловдив.

         ……………………………………………………………………

Водим от горното и на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7 от НПК,

СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото на 19.02.2014 г. на основание чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор МАРИНА ИЛИЕВА от една страна и от друга – подсъдимата А.М.Ч., лично и чрез служебния си защитник адв.С.М. от АК – Пловдив за решаване на НОХД 903/2014 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с. за следното:

ПОДСЪДИМАТА А.М.Ч. - родена на *** г. в гр.П., живуща ***, българка, българска гражданка, вдовица, неосъждана, неграмотна, безработна, с ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛА ВИНОВНО престъпление по чл.234, ал.1 от НК за това, че на 12.02.2014 г. в с.Д., обл.Пловдивска, в немаловажен случай е държала акцизни стоки без бандерол – тютюневи изделия – 148 бр. пакетчета с по двадесет броя ръчно направени цигари с надпис „WRB” на стойност 7,50 лв. всяко, общо 2960 къса цигари на обща стойност 1110,00 лева, когато такъв се изисква по закон - Закон за акцизите и данъчните складове чл.100 ал.1 „…тютюневите изделия, предназначени за местния пазар се продават само облепени с бандерол”; Закон за тютюна и тютюневите изделия - чл.25, ал.1 – „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване”, чл.28, ал.1: „Тютюневите изделия местно производство и от внос се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25”.

За така извършеното престъпление по чл.234, ал.1 от НК на подсъдимата А.М.Ч. се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл.55, ал.3, вр. ал.1, т.1 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното и определено на подсъдимата А.М.Ч. наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.       

         На основание чл.59, ал.2 вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода на подсъдимата  А.М.Ч. времето, през което е била задържана по реда на чл.63 от ЗМВР на 12.02.2014 г.

На основание чл.234, ал.3 от НК ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото 148 броя кутии цигари в полиетиленови пликчета с по 20 къса цигари в пликче, с надпис до филтъра „WRB”, всичките без български акцизен бандерол, намиращи се на съхранение в РУП с.Труд при ОД на МВР гр.Пловдив ДА СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, след което да се УНИЩОЖАТ по предвидения от закона ред.

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО по делото - червена чанта от текстилна материя с две дръжки, на съхранение в РУП с.Труд ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност.

         На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата А.М.Ч. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 27.50 /двадесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева. 

 

ЗА РП- ПЛОВДИВ                                          ПОДСЪДИМ: /п/

ПРОКУРОР: /п/                                                 /А.Ч./

                /Марина Илиева/

 

                                                                  ЗАЩИТНИК:/п/

/Адв.С.М./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

      

                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1/п/

 

                                                                                 2/п/

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3, вр. ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 903/2014 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата мярка за неотклонение „ПОДПИСКА ” следва да бъде отменена.

         Ето защо на основание чл.384 във вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 вр.ал.1 от НПК

         СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ:

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.М.Ч. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 903/2014 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.      

СЪДЪТ уведоми подсъдимата, че съгласно определението за одобрение на споразумението, с което е осъдена да плати съдебните разноски, следва същите да заплатят сумите в 7 - дневен срок от днес по сметка на ВСС – BG69BNBG96613100173801, БНБ – ЦУ – СОФИЯ, В1С  КОД BNBGBGS, като във вносния документ се посочи номера и годината на делото, Съда, име на вносителя и правно основание.

         В същия срок следва да представи вносната бележка за платени разноски в деловодството на състава – ет.1, стая №107, в противен случай, след изтичане на предоставения срок, следва образуване на изпълнително дело пред Държавен/частен съдебен изпълнител, което ще увеличи общо дължимата сума.

Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 10:47 часа.

 

         

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. /п/

          

                                                                                            2. /п/

 

                                                                           СЕКРЕТАР: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.