НОХД 887/2014 - Споразумение - 18-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 887/2014г.

 

П Р О Т О К О Л № 102

 

18.02.2014 г.                                                      Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                  І наказателен състав

На осемнадесети февруари                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. БОРЯНА ПАНАЙОТОВА

                                                                          2. ПЕТКА КРАНТОВА

         

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Здравена Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 887 по описа за 2014 година.

На поименното повикване в 12,25 часа се явиха:        

 

          РП Пловдив изпраща представител.

ПОДС. А.С. се явява лично и с адв. В., който е преупълномощен от адв. С. Н., служебен защитник на подсъдимия от досъдебното производство.

ПОДС. Т.Г. се явява лично и с адв. Б., негов упълномощен защитник от досъдебното производство.

СВИДЕТЕЛИТЕ са уведомени, не се явяват.

          ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

          ПОДС. С.

ПОДС. Г.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуални предпоставки за даване ход на делото, поради което 

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на подсъдимите.

          Т.Т.Г., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, учащ, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

          ПОДС.Г.: Получих копие от ОА. Не желая да се ползвам от тридневния срок за запознаване с него. Желая днес да се гледа делото.

А.Я.С., роден на ***г***, живущ ***. “В. К.” № **, ет. *, ап. **, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, учащ, ЕГН **********

ПОДС.С.: Получих копие от ОА. Не желая да се ползвам от тридневния срок за запознаване с него. Желая днес да се гледа делото.

          На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. С подсъдимите и техните защитници сме уговорили параметри на споразумение. Представяме същото в писмен вид. Моля да го одобрите.

          АДВ.В.: Отводи нямам. Съгласен съм с прокурора.

АДВ. Б.: Също.

ПОДС.Г.: Съгласен съм с договореното споразумение.

ПОДС. Я.: Също.

Съдът намира, че след като е сезиран с надлежно предложение за споразумение за решаване на делото, съдебно следствие не следва да се провежда, нито съкратено, нито такова по общия ред, поради което

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА се делото с прочитане на споразумението от прокурора.

ПОДС. Г.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

ПОДС. С.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

          Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5, ал. 6 от НПК,  не противоречи на закона и морала, а договореното между страните наказание е в състояние да постигне целите на чл.36 от НК и следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на осн. чл. 384, ал.1, вр. чл.382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор Здр.  П. от една страна и подсъдимите Т.Т.Г. заедно с адв. Б. и А.Я.С. с адв. В. от друга страна, споразумение за решаване на делото по НОХД № 887/2014г. по описа на ПРС - І н.с. за следното:

 

 

 

 

Подсъдимият  T.Т.Г., роден на *** ***, живущ *** българин, български гражданин, с основно образование, учащ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК за това, че на 13.02.2014 г. в гр. Пловдив, ж.к. Т., в съучастие като съизвършител с А.Я.С.,***, чрез използване на моторно превозно средство – л.а. „О. А.” с ДК № ****** и чрез използване на техническо средство – тръборез, е направил опит да отнеме чужда движима вещ – газов катализатор от л.а. „В. ХС90” с ДК № *******, на стойност 400 /четиристотин/ лева, от владението на З. Д. В., от гр. П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини.

За така извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК на подс. Т.Т.Г. му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за изпълнение наказанието от ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение.

На основание чл.59, ал.1 от НК ЗАЧИТА времето през което подс. Т. Т. Г. е бил задържан по настоящото дело, а именно на 13.02.2014г.

Подсъдимият А.Я.С., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, учащ, неосъждан, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по  чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК за това, че на 13.02.2014 г. в гр. Пловдив, ж.к. Т., в съучастие като съизвършител с T. Т.Г.,***, чрез използване на моторно превозно средство – л.а. „О. А.” с ДК № ***** и чрез използване на техническо средство – тръборез, е направил опит да отнеме чужда движима вещ – газов катализатор от л.а. „В. ХС90” с ДК № *****, на стойност 400 /четиристотин/ лева, от владението на З. Д. В., от гр. П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини.

 

За така извършеното престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК на подс. А.Я.С. му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, а именно ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за изпълнение наказанието от ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение.

На основание чл.59, ал.1 от НК ЗАЧИТА времето през което подс. А.Я.С. е бил задържан по настоящото дело, а именно на 13.02.2014г.

            Вещественото доказателство - газов катализатор, на съхранение в 05 РУ „П” – ОДМВР – Пловдив да се ВЪРНЕ на З. Д. В., ЕГН **********.

          На основание чл.53, ал.1 бА от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства - чифт черни платнени тъкани ръкавици, метален прожектор – ключодържател и тръборез, на съхранение в 05 РУ „П” – ОДМВР – Пловдив.

          Вещественото доказателство лек автомобил марка „О.”, модел „А.” с ДК № ********, на съхранение в 05 РУ „П” – ОДМВР – Пловдив да се ВЪРНЕ на П. С. Г., ЕГН **********.

          На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите Toни Т.Г. и А.Я.С. да заплатят разноски по делото в размер на по 15 /петнадесет/ лева, по сметка на ВСС, всеки един от тях.

С П О Р А З У М Е Л И     С Е:

 

За РП-Пловдив  ...........................                       ........................... 

 Прокурор: /Здр. П./                                            подс./Т. Г./

 

..............................

                                                                                                /адв. Б./

 

                                                                             ...............................

                                      подс./Ал. С./       

 

..............................

                                                                                                /адв. В./

 

                                                                                                                  

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1........................

                                                                             2.....................

 

 

          С оглед на така одобреното споразумение за решаване на делото на основание чл. 24 ал. 3 от НПК производството по НОХД № 887/14г. по описа на ПРС - І н.с. следва да бъде прекратено, а мерките за неотклонение взети спрямо подсъдимите Т.Т.Г. и А.Я.С. по настоящото дело „Подписка” да бъдат отменени, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 887/14г. по описа на ПРС - I н.с. на основание  чл.24 ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетите спрямо подсъдимите Т.Т.Г. и А.Я.С. мерки за неотклонение „Подписка”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

          ПРОТОКОЛЪТ се изготви в С.З.

          ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 13,00 часа.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                            

2.

 

                                      СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.