НОХД 886/2014 - Споразумение - 18-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 886/2014г.

 

П Р О Т О К О Л № 103

 

18.02.2014 г.                                                      Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                  І наказателен състав

На осемнадесети февруари                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                  

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Здравена Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 886 по описа за 2012 година.

На поименното повикване в 13,06 часа се явиха:        

 

РП Пловдив изпраща представител.

ПОДС. К.Т. се явява лично.

СВИДЕТЕЛИТЕ са уведомени, не се явяват.

В залата се намира мл. адв. А. Ст. К., който представя писмо от АК Пловдив с изх. № 688/18.02.2014г., видно от което е определен като служебен защитник на подс. К.Т.Т. по настоящото дело.         

МЛ. АДВ. К.: Запознат съм с материалите по делото. Съгласен съм да поема защитата.

ПОДС. Т.: Съгласен съм адв. К. да ме защитава.

Съдът намира, че на първо място на подс. К.Т.Т. следва да бъде назначен служебен защитник, а именно мл. адв. А. Ст. К., тъй като участието на защитник в това производство е задължително предвид разпоредбата на чл. 384 от НПК. Ето защо

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА мл. адв. А. Ст. К. за служебен защитник на подс. К.Т.Т. по настоящото дело.

          ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          МЛ. АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Т.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуални предпоставки за даване ход на делото, поради което 

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на подсъдимата.

          К.Т.Т., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, работещ, неосъждан, ЕГН **********.

          ПОДС. Т.: Получих копие от ОА. Не желая да се ползвам от тридневния срок за запознаване с него. Желая днес да се гледа делото.

          На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. С подсъдимата и нейния защитник сме уговорили параметри на споразумение. Представям същото в писмен вид. Моля да го одобрите.

          МЛ. АДВ. К.: Отводи нямам. Съгласен съм с прокурора.

ПОДС. Т.: Съгласен съм с договореното споразумение.

Съдът намира, че след като е сезиран с надлежно предложение за споразумение за решаване на делото, съдебно следствие не следва да се провежда, нито съкратено, нито такова по общия ред, поради което

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА се делото с прочитане на споразумението от прокурора.

ПОДС. Т.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

          Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381, ал. 5, ал. 6 от НПК,  не противоречи на закона и морала, а договореното между страните наказание е в състояние да постигне целите на чл.36 от НК и следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ОДОБРЯВА на осн. чл. 384, ал.1, вр. чл.382, ал. 7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор Здр.  П. от една страна и подсъдимият К.Т.Т. заедно с мл. адв. К., споразумение за решаване на делото по НОХД № 886/2014г. по описа на ПРС - І н.с. за следното:

Подсъдимият К.Т.Т., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК за това, че на 11.02.2014 г. в гр. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – мотоциклет скутер марка „М.” без регистрационен номер с номер на рама ZJM600046046428, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,11 на хиляда, установено по надлежния ред.

За така извършеното престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК на подс. К.Т.Т. му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.54 от НК, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА наказанието от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение.

На основание чл.59, ал.1 от НК ЗАЧИТА времето през което подс. К.Т.Т. е бил задържан по настоящото дело, а именно на 11.02.2014г.

 

С П О Р А З У М Е Л И     С Е:

 

За РП-Пловдив  ...........................                                 ........................... 

 Прокурор: /Здр. П./                                                      подс./Кр. Т./                                                                 

                                                                                      ..................................

                                                                                      /адв. А. К./                                                                                                                                                                                       

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

          С оглед на така одобреното споразумение за решаване на делото на основание чл. 24 ал. 3 от НПК производството по НОХД № 886/14г. по описа на ПРС - І н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение взета спрямо подс. К.Т.Т. по настоящото дело „Подписка” да бъде отменена, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 886/14г. по описа на ПРС - I н.с. на основание  чл.24 ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подс. К.Т.Т. мярка за неотклонение „Подписка”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

          ПРОТОКОЛЪТ се изготви в С.З.

          ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 13.15ч.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.