НОХД 856/2014 - Споразумение - 16-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 856/2014г.

                                         П Р О Т О К О Л

 

16.02.2014 година                                                                  град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                ІІ наказателен състав

На шестнадесети февруари                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:       

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

 

                                                                 

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Марина Илиева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 856 по описа за 2014 година.

 

На поименното повикване в 13:15 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.С.В. се явява лично и със служебния си защитник адв.М.К..

…………………………………………………………….

 

Водим от горното и на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7 от НПК,

СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ:

         ОДОБРЯВА постигнатото на 16.02.2014 г. на основание чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор МАРИНА ИЛИЕВА от една страна и от друга – подсъдимият Д.С.В., лично и чрез служебния си защитник адв.М.К. за решаване на НОХД 856/2014 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.С.В. - роден на *** г. в гр.К., българин, български гражданин, със средно образование, студент, неосъждан, живущ ***, с ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.164, ал.2, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК за това, че на 14.02.2014 г. в гр.П. в съучастие като съизвършител с неустановени лица е повредил постройки прилежащи към религиозен храм, а именно счупил е 13 броя прозорци на офис на стойност 36,09 лева и 5 броя прозорци на сладкарница на стойност 9,34 лева, прилежащи към „Д.Д.”, всичко на обща стойност от 45,43 лева.

За така извършеното от подсъдимия Д.С.В. престъпление по чл.164, ал.2, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл.55, ал.3, вр. ал.1, т.2, б.”Б” от НК наказание ПРОБАЦИЯ за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА, включващо следните пробационни мерки:

- на основание чл.42А, ал.2, т.1 вр. чл.42Б, ал.1 от НК – „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА при периодичност два пъти седмично;

- на основание чл.42А, ал.2, т.2 вр. чл.42Б, ал.2 от НК – „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.С.В. /със снета самоличност/ е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл.325, ал.1 от НК за това, че на 14.02.2014 г. в гр.П. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

За така извършеното от подсъдимия Д.С.В. престъпление по чл.325, ал.1 от НК се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл.55, ал.3, вр. ал.1, т.2, б.”Б” от НК наказание ПРОБАЦИЯ за срок от ЕДНА ГОДИНА, включващо следните пробационни мерки:

- на основание чл.42А, ал.2, т.1 вр. чл.42Б, ал.1 от НК – „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от ЕДНА ГОДИНА при периодичност два пъти седмично;

- на основание чл.42А, ал.2, т.2 вр. чл.42Б, ал.2 от НК – „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Д.С.В. едно общо, най-тежко наказание ПРОБАЦИЯ в размер на ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА, включващо следните пробационни мерки:

- на основание чл.42А, ал.2, т.1 вр. чл.42Б, ал.1 от НК – „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА при периодичност два пъти седмично;

- на основание чл.42А, ал.2, т.2 вр. чл.42Б, ал.2 от НК – „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.2 вр. ал.1, т.1, пр.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимия Д.С.В. наказание ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА ПРОБАЦИЯ времето, през което е бил задържан по реда на чл.63 от ЗМВР на 14.02.2014 г. и по реда на чл.64, ал.2 от НПК на 15.02.2014 и 16.02.2014 г., като един ден задържане се зачита за три дни пробация.

         На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Д.С.В. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева.

 

ЗА РП- ПЛОВДИВ                                          ПОДСЪДИМ: /п/

ПРОКУРОР: /п/                                                /Д.В./

                /М.И./                                                                   

 

ЗАЩИТНИК: /п/

              /адв.М.К/

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3, вр. ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 856/2014 г.  по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с. следва да бъде прекратено.

         Ето защо на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 вр. ал.1 от НПК

         СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №856/2014 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

         СЪДЪТ уведоми подсъдимия,, че съгласно определението за одобрение на споразумението, с което е осъден да плати съдебните разноски, следва същите да ги заплати в 7 - дневен срок от днес по сметка на ВСС – BG69BNBG96613100173801, БНБ – ЦУ – СОФИЯ, В1С  КОД BNBGBGS, като във вносния документ се посочи номера и годината на делото, Съда, име на вносителя и правно основание.

         В същия срок следва да представят вносната бележка за платени разноски в деловодството на състава – ет.1, стая №107, в противен случай, след изтичане на предоставения срок, следва образуване на изпълнително дело пред Държавен/частен съдебен изпълнител, което ще увеличи общо дължимата сума.

Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 13:45 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

                         

   

                                                                СЕКРЕТАР: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.