НОХД 855/2014 - Споразумение - 16-02-2014

П Р О Т О К О Л № 95

П Р О Т О К О Л  № 95

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

16.02.2014  година       

град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХVІІ наказателен състав

На  шестнадесети февруари                 две хиляди и  четиринадесета    година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН МИНЧЕВ   

                                                                                                                                            

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

Прокурор:  ЕЛКА КАРАНИНОВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 855  по описа за 2014  година.

На именното повикване в 13: 25  часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Т.И.Т.  се явява лично доведен от Ареста при ОЗСА  Пловдив и с адв. С.М.  упълномощен защитник от ДП.

Съдът             

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

         ПОДС. Т.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 вр. ал.6  от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр. чл. 382  ал.7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурора ЕЛКА КАРАНИНОВА  и   подсъдимия  Т.И.Т.  лично и  чрез упълномощения си защитник адв. С.М.  от АК - Пловдив  споразумение за решаване  на наказателното производство по НОХД№ 855 /2014 г. по описа на ПРС - ХVІІ н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ   Т.И.Т.  -роден на  ***  год. в гр. С., живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил виновно престъпление по чл. 325 ал.2 пр.2-ро вр с ал.1 от НК, за това , че на   14.02.2014 г. в гр.Пловдив е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи  явно неуважение към обществото, като по своето съдържание деянието се отличава с изключителен цинизъм и дързост.

 

За така извършеното престъпление по чл. 325 ал.2 пр.2-ро вр с ал.1 от НК    и при условията на чл. 54 от НК на подсъдимия  Т.И.Т. /със снета самоличност/  му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на  ШЕСТ  МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното  и наложено   на подсъдимия  Т.И.Т. /със снета самоличност/ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на   ШЕСТ МЕСЕЦА  с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл. 59 ал.1 и ал.2 от НК  ПРИСПАДА  от така определеното и наложено на подсъдимия   Т.И.Т. /със снета самоличност/ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на  ШЕСТ МЕСЕЦА времето , през което подсъдимият   е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК , а именно  от   14.02.2014 г.  до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението , като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

 

 

*****************************************************************************************

 

                   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

                   Протоколът се изготви в СЗ.

                   Заседанието се закри в  13:50   часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

                                                        СЕКРЕТАР:/П/

 

 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.