НОХД 854/2014 - Споразумение - 16-02-2014

П Р О Т О К О Л № 97

 

 

П Р О Т О К О Л № 97

ПРЕПИС  -ИЗВЛЕЧЕНИЕ

16.02.2014  година       

град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХVІІ наказателен състав

На  шестнадесети февруари                 две хиляди и  четиринадесета    година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН МИНЧЕВ   

                                                                                                                                            

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

Прокурор:  ЕЛКА КАРАНИНОВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 854  по описа за 2014  година.

На именното повикване в 13: 55 часа се явиха:

ПОДСЪДИМАТА К.В.И. се явява лично доведена от Ареста при ОЗСА  Пловдив и с адв. С.М.  упълномощен защитник от ДП.

******************************************************************************

Съдът             

                   О П Р Е Д Е Л И:

                   ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

                   ПОДС. И. : Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписала доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

                   Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 вр. ал.6  от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

                   О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр. чл. 382  ал.7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурора  ЕЛКА КАРАНИНОВА  и   подсъдимата  К.В.И.   лично и  чрез упълномощения си защитник АДВ. С.М. от АК - Пловдив  споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД№ 854  /2014 г. по описа на ПРС - ХVІІ н.с. за следното:

 

ПОДСЪДИМАТА    К.В.И.  - родена на ***  год. в гр. С., живуща ***,  българка, българска гражданка, средно образование, неомъжена, работеща, неосъждана, ЕГН **********  е извършила виновно престъпление по чл. 325 ал.2  вр. с ал.1 от НК, за това , че на 14.02.2014 г. в гр. Пловдив е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като по своето съдържание деянието се отличава с изключителен цинизъм и  дързост.

 

За така извършеното престъпление по чл. 325 ал.2  вр. с ал.1 от НК    и при условията на чл. 54 от НК на подсъдимата  К.В.И.  /със снета самоличност/ й  се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на  ШЕСТ  МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 66 ал.1 от НК  ОТЛАГА изпълнението на така определеното  и наложено   на подсъдимата  К.В.И.  /със снета самоличност/ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на   ШЕСТ МЕСЕЦА  с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл. 59 ал.1 и ал.2 от НК  ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимата  К.В.И. /със снета самоличност/ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на  ШЕСТ МЕСЕЦА   времето , през което подсъдимата   е била задържана по реда на ЗМВР и НПК , а именно  от   14.02.2014 г.  до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението, като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

***************************************************************************

                   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

                   Протоколът се изготви в СЗ.

                   Заседанието се закри в  14:10   часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.