НОХД 853/2014 - Споразумение - 16-02-2014

П Р О Т О К О Л № 98

 

 

П Р О Т О К О Л № 98

ПРЕПИС –ИЗВЛЕЧЕНИЕ

16.02.2014  година       

град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХVІІ наказателен състав

На  шестнадесети февруари                 две хиляди и  четиринадесета    година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН МИНЧЕВ   

                                                                                                                                            

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

Прокурор:  МАРИНА ИЛИЕВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 853  по описа за 2014  година.

На именното повикване в 14: 40 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ М.И.Д.  се явява лично доведен от Ареста  при ОЗСА ПЛОВДИВ и  с адв. М. К. служебен защитник от ДП.

****************************************************

Съдът             

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

         ПОДС. Д. : Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 вр. ал.6  от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр. чл. 382  ал.7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от   прокурора  МАРИНА ИЛИЕВА  и   подсъдимия М.И.Д. лично и  чрез служебния  си защитник АДВ. К. от АК - Пловдив   споразумение за решаване на наказателното производство по  НОХД№  853  /2014 г. по описа на ПРС - ХVІІ н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ   М.И.Д.  - роден на  *** г. в гр. В., живущ *** , българин, български гражданин, средно образование,  не женен, безработен, неосъждан,  ЕГН ********** е извършил виновно престъпление по  чл. 194 ал. 3 вр. ал. 1 от НК  за това, че на 14.02.2014 г. в гр.Пловдив, в маловажен случай е отнел чужда движима вещ – три кутии цигари марка „Кинг”, червени на цвят на стойност 14.10 лева от владението на Т.И.Б., ЕГН: ********** без нейното  съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.

 

За така извършеното престъпление по чл. 194 ал. 3 вр. ал. 1 от НК   и при условията на чл.  54 от НК на подсъдимия  М.И.Д. /със снета самоличност/ му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на  ЧЕТИРИ  МЕСЕЦА.

 

            ПОДСЪДИМИЯТ   М.И.Д.  /със снета самоличност/ е извършил виновно престъпление по  чл. 325 ал. 2 вр. ал. 1 от НК за това, че на 14.02.2014 г. в гр.Пловдив е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост.

 

За така извършеното престъпление по чл. 325 ал. 2 вр. ал. 1 от НК и при условията на чл. 54 от НК на подсъдимия  М.И.Д. /със снета самоличност/ му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на  ОСЕМ  МЕСЕЦА.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК   ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА   на подсъдимия  М.И.Д. /със снета самоличност/  едно общо най-тежко измежду наложените му  наказания , а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА   в размер на  ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 ал.1 от НК  ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложено  на подсъдимия  М.И.Д. /със снета самоличност/ едно общо най-тежко  наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА  с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 59 ал.1 и ал.2 от НК  ПРИСПАДА  от така определеното  и наложено  на подсъдимия М.И.Д. /със снета самоличност/  едно общо най-тежко  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на  ОСЕМ МЕСЕЦА  времето , през което подсъдимият   е бил задържан  по реда на ЗМВР и НПК, а именно  от   14.02.2014 г. до влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението, като един ден задържане се зачита  за един ден лишаване от свобода .

На основание чл. 189 ал.3 от НПК  ОСЪЖДА  подсъдимия  М.И.Д.     /със снета самоличност/  да заплати   направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева по сметка на ВСС.

************************************************************

 

                   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

                   Протоколът се изготви в СЗ.

                   Заседанието се закри в 15:05   часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                        СЕКРЕТАР:

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.