НОХД 815/2014 - Споразумение - 14-02-2014

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л № 91

 

14.02.2014 година                                   град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              Х наказателен състав

На четиринадесети февруари               2014 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: АРУСЯК АГОПЯН           

МАРИЯ ЙОРДАНОВА

                                              

Секретар: ПЕТЯ КОЛЕВА

Прокурор: АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД  БП 815 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

           

ПОДСЪДИМИЯТ А.С.Н. налице и със защитника си адв.Х.К. назначена на досъдебното производство.

СВИДЕТЕЛИТЕ:

Ю. Н. Н.- не ув., не се явява.

И.А.В. – не ув., не се явява.

Б.Т.Т. – не ув., не се явява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. И. С. – не ув., не се явява.

РП ПЛОВДИВ изпраща представител.

Представя се разписка за връчен обвинител акт на подсъдимият.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Х.К.: Да се даде ход на делото.

     Съдът счита, че няма пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

     Сне се самоличността на подсъдимият:

А.С.Н. – роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН – **********.

         -Получих препис от обвинителни акт днес.

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК, на подсъдимият по чл.55 от НПК, както и разпоредбата на чл.358 ал.3 от НПК, като подсъдимият се уведоми, че му е взета мярка за неотклонение „Подписка”.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. Представям споразумение с подсъдимият, което моля да одобрите.

         АДВ. Х.К.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено споразумението. Не желаем да се възползваме от правото за отлагане на делото.

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         Докладва се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

         ПОДС.Н.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 382 ал.7 и чл. 381, ал. 4, ал. 5 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр чл.382 и чл. 381 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ от една страна и подсъдимият А.С.Н. и АДВ. Х.К. от друга страна споразумение за решаване на НОХД БП 815/2014 г. по описа на ПРС - Х н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ А.С.Н. – роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН – ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.196, ал.1, т.1 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.29 ал.1 б.”А” от НК за това, че на 12.02.2014г. в гр.Пловдив, при условията на опасен рецидив- извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, е отнел чужди движими вещи  - мобилен телефон със слушалки марка „Нокиа” модел „С 1-01” с ИМЕИ *** на стойност 45 лв. и СИМ карта на „Глобул” на стойност 10 лв., всичко на обща стойност 55 лева, от владението на Ю. Н. Н. от гр П. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

За така извършеното от подс. А.С.Н. /със снета самоличност/ престъпление по чл.196, ал.1, т.1 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.29 ал.1 б.”А” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.55, ал.1 т.1 от НК, а именно ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл.61, т.2 във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така наложеното на А.С.Н. наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от НК ПРИСПАДА при изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” времето, през което подс. А.С.Н. е бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР, както и с постановление на РП Пловдив, считано от 12.02.2014г. до влизане в сила на определението, за решаване на делото.

         ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. А.С.Н. да заплати по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 15 лв.

 

За РП-Пловдив  ...........................            ........................................      

/АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ/                          /Подс.А.Н./

 

........................................

/Адв.Х.К./

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1……………………

 

                                                               2……………………

                           

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр чл.382 и чл. 381 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД  БП 815/2014г. по описа на ПРС - Х н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимият А.С.Н. мярка за неотклонение “Подписка” бъде отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД БП 815/2014г. по описа на ПРС - Х н.с. на осн. чл.384 вр чл.382 ал.7 вр чл.24 ал.3 от НПК.

         ОТМЕНЯ взета спрямо подсъдимия А.С.Н. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

С оглед така постановеното окончателно определение, с което подсъдимият е осъден да заплати направените по делото разноски на стойност 15.00/петнадесет/ лв., следва на същия да се даде 7-дневен срок от днес за доброволното им изплащане по сметката на ВСС, в който срок същият да представи разписка за платени разноски в деловодството на състава, като го предупреждава, че в противен на този случай, срещу него ще бъде издаден изпълнителен лист и образувано изпълнително производство, което ще увеличи сумата, дължима от него към Държавата.

         Протокола се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 14:00 часа.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/П/

                                                               2/П/

 

                                                        СЕКРЕТАР:/П/

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!П.К.