НОХД 7835/2014 - Мотиви - 05-03-2015

МОТИВИ към Присъда № 73/20

 

МОТИВИ към Присъда № 73/20.02.2015г. по НОХД № 7835/2014г. по

 

описа на ПРС - ХХІІІн.с.

 

 

     Районна прокуратура - Пловдив е повдигнала обвинение срещу подсъдимия С.Х.М., за това, че в периода месец декември 2011г. до месец декември 2014г. в с. Б.П. обл. Пловдив, след като е бил осъден с влязло в сила съдебно решение да издържа свои низходящи – децата си Х.С.М. ЕГН ********** и А.С.М. ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно за Х.С.М. за периода м. декември 2011г. до м. септември 2014г. включително в размер на 34 месечни вноски /10 месечни вноски по 60лв. и 24 месечни вноски по 120лв./, като общия размер на неизплатените месечни вноски за Х.С.М. възлиза на 3 480лв. и за А.С.М. за периода м. декември 2011г. до м. август 2013г. включително в размер на 21 месечни вноски /10 месечни вноски по 60лв. и 11 месечни вноски по 120лв./, като общия размер на неизплатените месечни вноски за А.С.М. възлиза на 1 920лв., или всичко на обща стойност 5 400лв. - престъпление по чл.183, ал.1 от НК.

 

     Прокурорът поддържа така повдигнатото обвинение, като предлага на подсъдимия да бъде наложено наказание “Пробация” по т.1 и т.2 от НК.

 

     Подсъдимият С.Х.М. се признава за виновен, дава подробни обяснения по случая.

 

     Граждански иск не е предявен.

 

     Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено от фактическа и правна страна следното :

     Подсъдимият С.Х.М. е роден на ***г. в гр. Раковски, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********.

     С  Решение на ПРС-ІІІ брачен състав, влязло в сила на 27.04.1999г. бил  прекратен бракът между свидетелката И.С. и подс. С.М.. Със същото вторият бил осъден да заплаща на С., в качеството й на майка и законен представител  на родените по време на брака деца Х.С.М. ЕГН ********** и А.С.М. ЕГН **********, месечна издръжка в размер на по 15000лв. /неденоминирани/ за всяка от тях. С Решение № 223/27.12.1999г. по гр. д. № 4733/99г. на ПРС-ХІІІгр.с., влязло в законна сила на 01.02.2000г., размерът на посочените издръжки бил увеличен на по 60лв. месечно за всяко дете. В последствие с Решение № 3508/04.10.2012г., постановено по гр. д. № 4954/2012г. на ПРС – ІІІбр.с., издръжките за двете деца били отново увеличени от по 60лв. месечно на по 120лв. за всяка от тях. Решението влязло в сила на 30.10.2012г. Въпреки, че знаел за постановените решения, включително и последното такова, за периода месец декември 2011г. до месец декември 2014г. подсъдимият не изпълнил нито едно от задълженията си за издръжка, като неизплатени останали за Х.С.М. за периода м. декември 2011г. до м. септември 2014г. включително в размер на 34 месечни вноски /10 месечни вноски по 60лв. и 24 месечни вноски по 120лв./, като общия размер на неизплатените месечни вноски за Х.С.М. възлиза на 3 480лв. и за А.С.М. за периода м. декември 2011г. до м. август 2013г. включително в размер на 21 месечни вноски /10 месечни вноски по 60лв. и 11 месечни вноски по 120лв./, като общия размер на неизплатените месечни вноски за А.С.М. възлиза на 1 920лв., или всичко на обща стойност 5 400лв.

    Така изложената фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин преди всичко от обясненията на подсъдимия, в които той дава подробни обяснения и мотивира неизпълнението на задълженията си с липса на парични средства за заплащане на дължимата издръжка, тъй като е без постоянна работа. Изложеното се потвърждава и от показанията на свидетелките И.С., Х.М. и А.М. дадени в хода на съдебното производство, както и от приложените писмени доказателства - копие от Решение на ПРС, справка от ДСИ, изпълнителни листове, свидетелство за съдимост, характеристична справка.

    Съдът кредитира като цяло обясненията на подсъдимия и депозираните свидетелски показания като обективни, логични, последователни, безпротиворечиви и в съответствие с останалите доказателства по делото.

     При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият С.Х.М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.183, ал.1 от НК, тъй като през периода месец декември 2011г. до месец декември 2014г. в с. Б.П. обл. П, след като е бил осъден с влязло в сила съдебно решение да издържа свои низходящи – децата си Х.С.М. ЕГН ********** и А.С.М. ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно за Х.С.М. за периода м. декември 2011г. до м. септември 2014г. включително в размер на 34 месечни вноски /10 месечни вноски по 60лв. и 24 месечни вноски по 120лв./, като общия размер на неизплатените месечни вноски за Х.С.М. възлиза на 3 480лв. и за А.С.М. за периода м. декември 2011г. до м. август 2013г. включително в размер на 21 месечни вноски /10 месечни вноски по 60лв. и 11 месечни вноски по 120лв./, като общия размер на неизплатените месечни вноски за А.С.М. възлиза на 1 920лв., или всичко на обща стойност 5 400лв.

        От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици. Подсъдимият е съзнавал противоправния му характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. Това обстоятелство се установява от собствените му обяснения, в които той заявява, че е знаел за задължението си ежемесечно да изплаща дължимата издръжка, но не го е сторил поради липса на пари.

       С оглед така установената правна квалификация на извършеното от С.Х.М. престъпление, както и с оглед на целите по чл.36 от НК, обстоятелствата по чл.54 от НК и най-вече за поправянето и превъзпитанието на дееца, съдът счита, че в конкретния казус на същия следва да бъде определено и наложено наказание “ПРОБАЦИЯ”. Според настоящия състав именно с това наказание ще бъдат постигнати целите на горепосочената норма. При определяне конкретния размер на наложеното наказание “пробация” съдът взема предвид всички обстоятелства по делото, а именно превесът на смекчаващите отговорността обстоятелства. Като такива се отчитат чистото съдебно минало на подсъдимия, дадените подробни обяснения, изразеното съжаление за стореното. Като отегчаващо отговорността обстоятелства се явява незаинтересоваността на М. към житейските проблеми на двете му деца и значителния размер на неизплатеното задължение към тях. Ето защо при така очертаните обстоятелство при извършване на престъплението от страна на С.Х.М. настоящият състав намира, че най-подходящо е на същия да се определи и наложи наказание ПРОБАЦИЯ в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА.

       На основание чл.42а, ал.4 вр. ал.3 т.1 вр. ал.2, т.1 и т.2 от НК така наложеното наказание “Пробация” следва да бъде ИЗПЪЛНЕНО чрез ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ на подсъдимия С.Х.М. по настоящия му адрес-***, с периодичност на явяването на подписване при пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и чрез ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ.

     

       Причини за извършване на деянието - ниска правна култура, незачитане на установения в страната правов ред, занижено чувство на родителска отговорност.

 

       По делото не са направени разноски и няма приложени веществени доказателства.

 

       По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ : 

  ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.