НОХД 781/2014 - Споразумение - 13-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 781/2014г.

ПРОТОКОЛ № 88

 

13.02.2014г.                                                                Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          ХХІV нак. състав

На тринадесети февруари   две хиляди и четиринадесета год.

 

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                    Председател: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

                  

Секретар МЕРИ КЕВОРКЯН

Прокурор АСЕН ИЛИЕВ

 

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХ дело № 781 описа за 2014  година.

 

На поименното повикване в 14,30 часа се явиха

 

ПОДС. П.И.К. – се явява лично и със служебния си защитник адв. П. К. от досъдебното производство.

СВИДЕТЕЛИТЕ:

В Я Х – редовно уведомен, не се явява.

Х А П – редовно уведомен, не се явява.

РП-ПЛОВДИВ изпраща представител.

 

По делото постъпва разписка от РП - Пловдив, видно от която днес е получен обвинителният акт.

 

ПРОУКРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки по даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което и

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ се самоличността на подсъдимия:

П.И.К.на 39г., роден на ***г***, обл. П., ул. Г. Д. № ..., българин, българско гражданство, със средно образование, работещ в „Е р и” гр. Пловдив – международен шофьор, разведен, осъждан, ЕГН: **********.

ПОДС. К.: Получих копие от обвинителният акт своевременно, няма да правя възражение в тридневен срок. По лична карта искам да кажа, че адресът ми е гр. С, ЖК Д **, вх.**, ет. ** ап. **, а понастоящем живея в с. К, общ. К, обл. П., ул. Г. Д. № ....

 

Съдът разясни на подс.  правата му по чл. 55 от НПК.

          Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК.

         

          ПРОКУРОРЪТ: Нямам отводи. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид. Параметрите са следните: наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б а именно пробация за срок от 1г. и 6м. със задължителните мерки по т. 1 и т. 2, както и по т. 4 включване в програма за шофиране в нетрезво състояние и на основание чл. 343Г от НК лишаване от право да управлява за срок от 1г. Следва да се приспадне и задържането от 06.02.2014г.

          АДВ. К.: Също нямам отводи. Моля да одобрите току – що коментираните от представителя на РП – Пловдив параметри на споразумение.

 

          Съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

          ПОДС. К.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно.

 

Съдът счита, че представеното споразумение съответства на доказателствата по делото, макар същото да е съобразено с разпоредбата на чл. 381, ал. 3 и ал. 6 и съобразено с изискването на чл. 381, ал. 5 НПК, то според настоящия съдебен състав същото не отговаря на закона и морала, поради което и предлага промени в споразумението в следния смисъл, а именно така предложеното наказание „пробация” за срок от една година и шест месеца да бъде завишено на две години и шест месеца при същите предложени от РП – Пловдив и страната пробационни мерки и същата продължителност, тъй като съдът счита, че така представено в този вид са в противоречие със съдебното минало на К. и количеството алкохол, което е установено в кръвта му.

Ето защо и съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на страните да обсъдят предложените промени.  

 

          ПОДС. К.: След дадената ми възможност да обсъдя с адвоката това, което предложихте искам да допълня, че въз основа на това, че всичко в нашата околия едва ли е загинало, едва ли ще мога да си намеря работа, тези 2г. и 6м. ме обричат. Съгласен съм с така предложеното от съда изменение на наказанието, а именно пробация за срок от 2г. и 6м.

          АДВ. К.: Съгласен съм да се внесат тези промени в споразумението, след като подсъдимият е съгласен и аз съм съгласен.

          ПРОКУРОР: Съгласен съм с така предложената от съда промяна в споразумението. 

         

Съдът счита, че така представеното и променено споразумение, досежно размера на наказанието е съобразено с разпоредбата на чл. 381, ал. 7 от НПК, а именно не противоречи на закона и морала, съобразено е с разпоредбите на чл. 381, ал. 3, ал.5 и ал.6 НПК, поради което следва да бъде одобрено в променения му от съда вид, предвид което и на осн. чл.384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 НПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив, представлявано от прокурор АСЕН ИЛИЕВ от една страна и от друга подсъдимият П.И.К., лично и чрез упълномощения адв. К. споразумение за решаване на делото по наказателното производство - НОХД № 781/2014г. по описа на ПРС, ХХІV н.с. относно следното:

ПОДС. П.И.К.роден на ***г***, българин, българско гражданство, с начално образование, работещ, неженен, осъждан, ЕГН: **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343б, ал.2,  вр. ал.1 от НК затова, че на 06.02.2014г. в гр.Пловдив, път ІІ-86 с бул.“К. ш.“, е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка “ДАФ“ с рег. № *********, собственост на “Е Р И“ ЕООД с прикачено ремарке с рег. № **********, собственост на същото търговско дружество, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,82 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Дрегер Алкотест“ с фабр. № ARSK 0294, след като е бил осъждан с влязла в сила присъда – НОХД № 5595/2005г. по описа на Софийски районен съд, влязло в сила на 05.07.2006г., за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред.

За така извършеното престъпление по чл. 343Б ал. 2 вр. с ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ  и НАЛАГА при условията на чл. 55 ал. 1 т. 2  буква Б и ал. 3 от НК наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:

- по чл. 42а, ал.2, т. 1 от НК „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ  АДРЕС”*** за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл. 42б ал. 1 от НК да се изпълнява два пъти седмично;

- по чл. 42А, ал. 2 т. 2 от НК „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ” за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА

- по чл. 42а, ал. 2 т. 4  от НК   ВКЛЮЧВАНЕ в програма за обществено въздействие „Шофиране след употреба на алкохол”, която да се изпълни за срока на пробацията.

На основание чл.59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „ПРОБАЦИЯ” за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА, времето през което подс. К. е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа, считано на 06.02.2014г., като един ден задържане се зачита за три дни пробация.

На основание чл. 343г вр. чл. 343Б ал. 2 вр. с ал. 1 от НК вр. чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК ЛИШАВА подс. К. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК ПРИСПАДА от наказанието “Лишаване от правоуправление” за срок от една година, времето през което подс. К. бил лишен по административен ред от това право, считано от 06.02.2014г. до влизане на настоящото споразумение в сила.

 

 

 

          СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

РП-ПЛОВДИВ                                          ПОДСЪДИМ:

Прокурор:                                                 П.К.

АСЕН ИЛИЕВ

                                                                   ЗАЩИТНИК:

                                                                   адв. К.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

          С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 781/2014г. по описа на ПРС, ХХІV н.с. следва да бъде прекратено, поради което

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 781/2014Г. по описа на ПРС, ХХІV н.с. на основание чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия П.И.К.  /със снета по делото самоличност/ мярка за неотклонениеПОДПИСКА”.

Определението е окончателно.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 15:00 часа.

 

 

         

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК