НОХД 773/2014 - Споразумение - 13-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 773/2014г.

ПРОТОКОЛ № 87

 

13.02.2014г.                                                                Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          ХХІV нак. състав

На тринадесети февруари   две хиляди и четиринадесета год.

 

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                    Председател: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

                  

Секретар Мери Кеворкян

Прокурор Владимир Дешев

 

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХ дело № 773 описа за 2014  година.

 

На поименното повикване в 10,15 часа се явиха

 

ПОДС. М.Г.М. – се явява лично и с упълномощения си защитник адв. Е. Х., представи се пълномощно от същия.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ:

А В С – редовно уведомен, не се явява.

А С С – редовно уведомен, не се явява.

РП-ПЛОВДИВ изпраща представител.

 

По делото постъпва разписка от РП - Пловдив, видно от която днес е получен обвинителният акт.

 

ПРОУКРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Х.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки по даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което и

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕ се самоличността на подсъдимия:

М.Г.М. на 29г., роден на ***г. в гр. Б., живущ в гр. Б., българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, работещ в „В” ЕООД, неосъждан, ЕГН **********.

ПОДС. М.: Получих копие от обвинителният акт своевременно, няма да правя възражение в тридневен срок.

 

Съдът разясни на подс.  правата му по чл. 55 от НПК.

          Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК.

         

          ПРОКУРОРЪТ: Нямам отводи. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид.

          АДВ. Х.: Също нямам отводи. Съгласни сме с така постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство и моля да го одобрите. Така предложените от РП Пловдив мерки особено за общественото въздействие, особено за тази програма считам, че са адекватни и по отношение на доверителя ми ще постигнат ефекта, който цели не само той, а и аз като негов защитник, затова и сме наблегнали, Вие като съдия забелязване явната диспропорция между пробацията и лишаването от право, но за нас обсъждайки, приехме, че тази негова постъпка, колкото и тривиално да звучи се дължи на лекомислие и липса на дисциплина и спазване на нормите и порядките при управление на МПС. С по-дългия срок държим да въведем респект към нормативната уредба и задълженията му като гражданин и шофьор. Затова ще Ви моля да одобрите така постигнатото споразумение. Считам, че той отговаря от обективна и субективна страна на НК, с оглед личната и генералната превенция, като имате предвид чистото съдебно минало, и все пак както обсъждахме с представителите на досъдебното производство за разлика от повечето нарушители в този район – Тракия, които бягат, като видят полицейски автомобил, той спира, явно е лекомислието, но в осъзнаването на негативните последици, които можеше да има управлението в нетрезво състояние. Затова моля да одобрите това споразумение.

 

          Съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

ПОДС. М.: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен по така повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и съм съгласен с тях. Заявявам, че съм го подписал доброволно.

Съдът счита, че тъй като представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381 ал.5 и ал.6 НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на осн. чл.384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 НПК, съобразено е с чистото съдебно минало на подсъдимия М., същият още на досъдебната фаза е признал обвинението, като предложеното наказание като вид и размер действително отговаря на разпоредбите на чл. 36 от НК, осъзнато е като такова от подсъдимия и ще бъде одобрено във вида му, в който е представено пред съда.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив, представлявано от прокурор ВЛАДИМИР ДЕШЕВ от една страна и от друга подсъдимият М.М., лично и чрез упълномощения адв. Х. споразумение за решаване на делото по наказателното производство - НОХД № 773/2014г. по описа на ПРС, ХХІV н.с. относно следното:

ПОДС. М.Г.М. на 29г., роден на ***г. в гр. Б., живущ в гр. Б., българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, работещ в „В” ЕООД, неосъждан, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343Б ал.1 от НК затова, че на 09.02.2014г. в гр.Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Мерцедес” с регистрационен номер ******* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,75 на хиляда, установено по надлежния ред-с техническо средство „Алкотест Дрегер” модел 7410 с фабричен номер ARSM 0011.

За така извършеното престъпление по чл. 343Б ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ  и НАЛАГА при условията на чл. 55 ал. 1 т. 2  буква Б от НК наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:

- по чл. 42а, ал.2, т. 1 от НК „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ  АДРЕС”*** за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл. 42б ал. 1 от НК да се изпълнява два пъти седмично;

- по чл. 42А, ал. 2 т. 2 от НК „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА

- по чл. 42а, ал. 2 т. 4  от НК   ВКЛЮЧВАНЕ в програма за обществено въздействие „Програма за шофиращи в нетрезво състояние” с продължителност от 60 учебни часа за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА месеца.

На основание чл.59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „ПРОБАЦИЯ” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, времето през което подс. М. е бил задържан по реда на ЗМВР за 24 часа, считано на 09.02.2014г., като един ден задържане се зачита за три дни пробация.

На основание чл. 343г вр. чл. 343Б ал. 1 от НК вр. чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК ЛИШАВА подс. М. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК ПРИСПАДА от наказанието “Лишаване от правоуправление” за срок от една година, времето през което подс. М. е бил лишен по административен ред от това право, считано от 09.02.2014г. до влизане на настоящото споразумение в сила.

 

 

 

          СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

 

 

РП-ПЛОВДИВ                                          ПОДСЪДИМ:

Прокурор:                                                 М.М.

ВЛАДИМИР ДЕШЕВ

                                                                   ЗАЩИТНИК:

                                                                   адв. Х.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

          С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 773/2014г. по описа на ПРС, ХХІV н.с. следва да бъде прекратено, поради което

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 773/2014Г. по описа на ПРС, ХХІV н.с. на основание чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия М.Г.М. /със снета по делото самоличност/ мярка за неотклонениеПОДПИСКА.

Определението е окончателно.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 10:30 часа.

 

 

 

         

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК