НОХД 7697/2014 - Присъда - 04-02-2015

Присъда по Наказателно дело 7697/2014г.

                                                П Р И С Ъ Д А

 

   49                                 04.02.2015 г.                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                                 І наказателен състав

На четвърти февруари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

       

                                                       

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Владимир Вълев

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 7697 по описа за 2014 година

 

                                      П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.Г., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, разведен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че след като е бил осъден с влязло в сила решение на Добричкия районен съд да издържа свой низходящ в гр. С., обл. П. – детето си В. В. Г., ЕГН ********** съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 23 месечни вноски по 80 лв. за времето от месец Ноември 2012г. до месец Септември 2014 г. включително, като общият размер на дължимата издръжка е 1840 лв., поради което и на основание чл. 183, ал.1, вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ за срок от ЕДНА ГОДИНА при следните пробационни мерки:

1.     По чл. 42 А, ал.2, т.1, вр. ал.3 т.1 от НК задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с явяване пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично.

2.     По чл. 42 А, ал.2, т.2, вр. ал.3, т.1, вр. чл. 42Б, ал.1 от НК задължителни периодични срещи с пробационен служител.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от НПК.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.