НОХД 738/2014 - Споразумение - 12-02-2014

П Р О Т О К О Л

 

12.02.2014 г.                                                                     Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                       ХХVІ наказателен състав

На дванадесети февруари          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. МАТЬО МАТЕВ

         2. ЯВОР БУКОВ

 

СЕКРЕТАР: ГЕРГАНА ПИТРОПОВА

ПРОКУРОР: СВЕТОМИР БАБАКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 738 описа за 2014 година.

 

На поименното повикване в 15,00 часа се явиха:

        

За РП Пловдив – редовно и своевременно призована, се явява прокурор Бабаков.

 

ПОДСЪДИМИЯТ:

Т.Ф.Н. – редовно и своевременно призован, се явява лично и със служебния си защитник адв. Б.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ:

М. С. И. – не се явява.

Т. Ж. Т. – не се явява.

М. М. Р. – не се явява.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

         П. Н. К. – не се явява.

 

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.        

         АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът след съвещание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

Т.Ф.Н. - роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

 

         ПОДС. Н.: Получил съм препис от обвинителния акт днес, но не правя възражение в този смисъл.

        

         На подсъдимия се разясниха правата по чл.55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл.274-275 от НПК.

 

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. С подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона, морала, добрите нрави и събраните по делото доказателства, поради което моля да го одобрите в представения му вид.

 

         АДВ. Б.: Моля да одобрите постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение.

 

         Съдът след съвещание

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

 

         ПОДС. Н.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

         Съдът след съвещание счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл.384 вр.чл.382 ал.7 от НПК и затова

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 12.02.2014 г. на осн. чл.384 от НПК споразумение между РП – Пловдив, представлявана от прокурор СВЕТОМИР БАБАКОВ, от една страна и от друга – подсъдимият  Т.Ф.Н., лично и със служебния си защитник адв. Б. за решаване на НОХД № 738/2014 г. по описа на ПРС – ХХVІ н.с. за следното:

 

Т.Ф.Н. - роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 1 вр. с чл. 194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. „а” и б. „б” вр. с чл. 18 ал. 1 НК за това, че на 10.02.2014 год. в гр. П., в условията на опасен рецидив – след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК е направил опит да отнеме чужди движими вещи – 1 чифт маратонки марка „К.” на стойност 29.99 лева – от владението на „К. Б. ЕООД енд К.” КД гр. С., без съгласието на ръководството на юридическото лице с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не е довършено поради независещи от дееца причини.

 

За така извършеното престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 1 вр. с чл.194 ал. 1 вр. с чл. 29 ал. 1 б. „а” и б. „б” вр. с чл. 18 ал. 1 НК на подсъдимия Т.Ф.Н. СЕ НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал. 1 т. 1 НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.

 

На осн. чл. 60 ал. 1 ЗИНЗС така наложеното наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде ИЗТЪРПЯНО в ЗАТВОР ИЛИ В ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ от ЗАКРИТ ТИП.

 

На осн. чл. 61 т. 2 ЗИНЗС така наложеното наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да бъде ИЗТЪРПЯНО при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ.

 

На осн. чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 НК ПРИСПАДА от така определено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА времето, през което Т.Ф.Н. е задържан по реда на ЗМВР, считано от 10.02.2014 г. до 11.02.2014 г. и с постановление на РП – Пловдив, считано от 11.02.2014г. до 12.02.2014 г., като един ден „задържане” се зачете за един ден „лишаване от свобода”.

 

На осн. чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Т.Ф.Н., със снета по делото самоличност,  да заплати  по сметка на ВСС направените разноски по делото в размер на 30 /тридесет/ лева.

        

ЗА РП-ПЛОВДИВ                                   ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:........................                    Т. Н.:..................

СВЕТОМИР БАБАКОВ

                                                                  ЗАЩИТНИК:

                                                                  АДВ. Б....................

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                                                                                                                                                2.

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл.384, вр.чл.382, вр. чл.381 от НПК Съдът след съвещание е на становище, че наказателното производство по НОХД № 738/2014 г., по описа на ПРС – 26 н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение да бъде отменена.

         Ето защо на осн. чл. 384 вр.чл.382, ал.7 вр.чл.24, ал.3  от НПК

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 738/2014 г. по описа на ПРС – 26 н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Т.Ф.Н. мярка за неотклонение „Подписка”.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

 

С настоящото Ви уведомяваме, че със споразумение по НОХД №738/2014 г. по описа на Районен съд, 26н.с., Вие сте осъден да заплатите сумата от 30 лв. съдебни разноски.

         Сумата следва да се внесе в 7 - дневен срок от връчване на съобщението по сметка на ВСС – BG69BNBG96613100173801,БНБ – ЦУ – СОФИЯ,В1С  КОД  BNBGBGS, като във вносния документ посочите номера и годината на делото, Съда, име на вносителя и правно основание.

         В същия срок следва да представите вносната бележка за платени разноски в деловодството на състава – ет.1 стая №107. В противен случай след изтичане на предоставения Ви срок, следва образуване на изпълнително дело пред Държавен/частен съдебен изпълнител, което ще увеличи общо дължимата от Вас сума.

 

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 15,10 часа.

                                                                 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:   1./п/

 

                                                                                              2./п/

                                                                 

    СЕКРЕТАР:/п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.