НОХД 734/2014 - Споразумение - 12-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 734/2014г.

П Р О Т О К О Л

 

12.02.2014 г.                                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                   ХХVІ наказателен състав

На дванадесети февруари        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

        

 

СЕКРЕТАР: ГЕРГАНА ПИТРОПОВА

ПРОКУРОР: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 734 описа за 2014 година.

 

На поименното повикване в 13,40 часа се явиха:

        

За РП Пловдив – редовно и своевременно призована се явява прокурор Ингилизов.

 

ПОДСЪДИМИЯТ:

Р.Ф.Д. – редовно и своевременно призован, се явява лично и със защитника си адв. К., упълномощен от досъдебното производство.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ:

А. И. В. – не се явява.

Л. И. Д. – не се явява.

 

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.     

         АДВ.  К.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

        

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

 

Р.Ф.Д. - роден на *** г. в гр.П., живущ ***, българин, български гражданин,  без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

 

         ПОДС. Д.: Получил съм препис от обвинителния акт днес, но не правя възражение в този смисъл.

 

         На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл.274-275 от НПК.

 

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. С подсъдимия и защитника му сме постигнали споразумение, което моля да одобрите в представения му вид.

 

         АДВ. К.: Моля да одобрите постигнатото с представителя на прокуратурата споразумение.

 

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

 

         ПОДС. Д.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

         Съдът счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл.384 вр.чл.382 ал.7 от НПК и затова

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 12.02.2014 г. на осн. чл.384 от НПК споразумение между РП – Пловдив, представлявана от прокурор НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ, от една страна и от друга – подсъдимия Р.Ф.Д., лично и с упълномощения си защитник адв. К. за решаване на  НОХД №734/2014 г. по описа на ПРС – ХХVІ н.с. за следното:

 

Р.Ф.Д. - роден на *** г. в гр.П., живущ ***, българин, български гражданин,  без образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 343В ал. 2 вр. с ал. 1 от НК за това, че на 06.02.2014 г. в гр.П. на кръстовището на ул. К. и ул.Б. е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***” с рег. № ** **** ** в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № *****/30.09.2013 г. на Р. Н. Н. на длъжност началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Пловдив, връчено на 13.10.2013 г. и влязло в сила на 21.10.2013 г., за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление е извършил такова деяние.

 

За така извършеното престъпление  по чл. 343В ал. 2 вр. с ал.1 от НК на подсъдимия Р.Ф.Д. се НАЛАГА при условията на чл. 55 ал. 1 т. 2 буква Б от НК НАКАЗАНИЕ ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:

 

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА;

 

На осн. чл. 59 ал. 2  във вр. ал. 1 т. 1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание ПРОБАЦИЯ с посочени пробационни мерки и срок времето, през което Р.Ф.Д. е задържан по реда на ЗМВР, считано от 06.02.2014 г. до 07.02.2014г., като един ден „задържане” се зачита за три дни „Пробация”.

 

ЗА РП- ПЛОВДИВ                                   ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:........................                 Р. Д.:..................

НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ                                

                                                                  ЗАЩИТНИК:                                                                                          

АДВ.  К..................

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

           

         С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл.384,вр. чл. 382, ал.7 вр.чл.24, ал.3 вр.ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 734/2014 г., по описа на ПРС – 26 н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение да бъде отменена.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 734/2014 г., по описа на ПРС – 26 н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо Р.Ф.Д. мярка за неотклонение „Подписка”

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 13,45 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                              

 

СЕКРЕТАР:/п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.