НОХД 720/2014 - Споразумение - 18-02-2014

П Р О Т О К О Л № 100

 

П Р О Т О К О Л № 100

ПРЕПИС –ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

18.02.2014 година        

град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХVІІ наказателен състав

На  осемнадесети  февруари                две хиляди и  четиринадесета   година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН МИНЧЕВ   

                                                                                                                                            

Секретар: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

Прокурор: ВАНЯ ХРИСТЕВА

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 720  по описа за 2014  година.

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

Производството е по реда на глава ХХІХ от НПК и е образувано въз основа на предложение от прокурор при РП гр. Пловдив за одобряване на споразумение и  прекратяване   на наказателното производство  спрямо обвиняемите  С.И.К. и А.И.И.    .

ОБВИНЯЕМИТЕ:

С.И.  К.  се явява лично и със служебния си защитник от ДП  адв. А.Х..

А.И.И. се явява лично и със служебния си защитник от ДП  адв. А.В..*** изпраща представител.

         **************************************************************************

 

Съдът             

                   О П Р Е Д Е Л И:

                   ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

                   ОБВ. К. : Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписала доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

                   ОБВ. И. : Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

 

                   Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 вр. ал.6  от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

                   О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр. чл. 382  ал.7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурора ВАНЯ ХРИСТЕВА    и   обвиняемите  С.И.К. и А.И.И.  лично и  чрез защитниците си адв. Х. и адв. В. ***  споразумение за решаване  на наказателното производство по НОХД№ 720  /2014 г. по описа на ПРС - ХVІІ н.с. за следното:

ОБВИНЯЕМАТА С.И.  К.  - родена на *** ***,  българка, българска гражданка, неомъжена, с основно образование, безработна, неосъждана, ЕГН- ********** е извършила виновно престъпление по чл.234 ал.1 от НК, за това че на 04.08.2013г. в град Раковски, обл. Пловдив в немаловажен случай е държала акцизни стоки: 97 бр. кутии цигари марка „Тогго"  всяка  стойност 7,50 лв. /на обща стойност 727,50лв./, 1 бр. кутия цигари марка "Velvet” на стойност 7,50лв., 1 бр. кутия цигари марка "Le blanc" на стойност 7,50лв., 1бр кутия цигари марка "Deva" на стойност 7,50лв., 1бр. кутия цигари марка "Corsair' на стойност 7,50лв., всичко на обща стойност от 757,50 лева всички без бандерол,  когато такъв се изисква по закон - чл.25 ал.1 - „Тютюневите изделия от местно  производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху; потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване" и чл.28 ал. 1 - „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се транспортират пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски обекти и складове на  едро и дребно само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25" и двата от Закона за тютюна и тютюневите изделия чл.100 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове „.... тютюневите изделия предназначени за местния пазар се продават само облепени с бандерол".

 

За така извършеното престъпление по чл. 234  ал.1 от НК    и при условията на чл. 55 ал.1 т. 1 и т. 3  от НК на  обвиняемата   С.И.К. /със снета самоличност/  й се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на   ЕДИНАДЕСЕТ   МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното  и наложено  на   обвиняемата   С.И.К. /със снета самоличност/  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на   ЕДИНАДЕСЕТ  МЕСЕЦА  с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл. 59 ал.1 и ал.2 от НК  ПРИСПАДА  от така определеното и наложено на   обвиняемата   С.И.К. /със снета самоличност/  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на  ЕДИНАДЕСЕТ  МЕСЕЦА времето , през което  обвиняемата   е била задържана по реда на ЗМВР , а именно  на     04.08.2013 г.  , като единият  ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК  ОСЪЖДА  обвиняемата   С.И.К. /със снета самоличност/  да заплати   направените по делото разноски в размер на 430.70 /четиристотин и тридесет лева и  седемдесет стотинки / лева по сметка на ВСС.

 

 

ОБВИНЯЕМИЯТ А.И.И. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, с начално  образование, безработен, неосъждан, ЕГН -**********   е  извършил виновно престъпление по чл.234 ал.1 от НК, за това че на 04.08.2013г. в град Раковски  в немаловажен случай е държал акцизни стоки: 1 бр. кафяв кашон и 10 бр. чували съдържащи нарязан, насипен тютюн, с общо тегло 96,35 кг. всички на обща стойност от 2697,80лв. и добавен акциз в размер на 14 645,20 лева, всички без бандерол когато такъв се изисква по закон - чл.25 ал.1 - „Тютюневите изделия от местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар с поставен върху потребителската опаковка бандерол по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване" и чл.28 ал.1 -„Тютюневите изделия от местно производство и от внос се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски обекти и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията на чл.25" и двата от Закона за тютюна и тютюневите изделия и чл.100 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове „.... тютюневите изделия, предназначени за местния пазар се продават само облепени с бандерол".

 

За така извършеното престъпление по чл. 234  ал.1 от НК    и при условията на чл. 55 ал.1 т. 1 и т. 3  от НК на  обвиняемия    А.И.И. /със снета самоличност/  му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на   ЕДИНАДЕСЕТ   МЕСЕЦА.

 

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното  и наложено  на   обвиняемия   А.И.И. /със снета самоличност/  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на   ЕДИНАДЕСЕТ  МЕСЕЦА  с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл. 59 ал.1 и ал.2 от НК  ПРИСПАДА  от така определеното и наложено на   обвиняемия    А.И.И. /със снета самоличност/  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  в размер на  ЕДИНАДЕСЕТ  МЕСЕЦА времето , през което  обвиняемият    е бил задържан по реда на ЗМВР , а именно  от      04.08.2013 г. до 05.08.2013  , като един  ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК  ОСЪЖДА  обвиняемия    А.И.И.  /със снета самоличност/  да заплати   направените по делото разноски в размер на 430.70 /четиристотин и тридесет лева и  седемдесет стотинки / лева по сметка на ВСС.

         На основание чл.234 ал. 3 и чл.53 ал.2 буква „А" от НК  веществените доказателства -97 бр. кутии цигари марка „Тогго", 1 бр. кутия цигари марка "Velvet", 1 бр. кутия цигари марка "Le blanc" 1бр. кутия цигари марка "Deva", 1бр. кутия цигари марка "Corsair" и 1 бр. кафяв кашон и 10 бр. чували съдържащи нарязан, насипен тютюн, с общо тегло 96,35 кг. - всички без бандерол,  намиращи се на съхранение при домакина на РУ "Полиция" гр. Раковски ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и да се УНИЩОЖАТ , като вещи   притежаването  на които е  забранено.

**********************************************************************************************

 

.       

                   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

                   Протоколът се изготви в СЗ.

                   Заседанието се закри в  9:44  часа.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                           СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.