НОХД 717/2014 - Споразумение - 11-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 717/2014г.

                                                                                                                  П Р О Т О К О Л №80                                     

 

 

11.02.2014 година                                                    град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                       ХХV наказателен състав

На единадесети февруари                две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ НИКОЛОВ

       

Секретар: БОРЯНА КОЗОВА

ПРОКУРОР: АСЕН ИЛИЕВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 717 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ Л. се явява лично.

Явява се адв.П. – определена за служебен защитник на подс.Л. с писмо на АК - Пловдив.

 

Преди да вземе отношение по хода на делото, на основание чл.94, ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв. С.П. за служебен защитник на подс.Н.Л..

 

        ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

        АДВ.П.: Да се даде ход на делото. Постигнахме споразумение, което представяме и моля да одобрите.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

        СНЕ СЕ самоличността на подсъдимия:

Н.В.Л. – роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********.

ПОДС. Л.: Получих препис от ОА преди повече от 7 дни.

        На подсъдимия се разясниха правата по чл.55 от НПК.

        На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

        Отводи не постъпиха.

 

        Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

       

     ПОДС. Л.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях, заявявам, че съм го подписал доброволно.

        Съдът счита, че представеното споразумение е законосъобразно от формална страна и по същество, поради което и на основание чл.384 вр. чл.382 ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

        ОДОБРЯВА постигнатото споразумение от 11.02.2014г. между РП – гр. Пловдив чрез прокурора Асен Илиев от една страна и от друга - подсъдимият Л. – лично и чрез служебния му защитник адв. П. за решаване на наказателното производство по НОХД № 717/2014г. по описа на ПРС - ХХV н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Н.В.Л. – роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343б, ал.3 от НК за това, че на 05.02.2014г. в гр.П., на бул.“Я.ш.“, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ”О.” с рег. № ***, под въздействието на наркотични вещества или техни аналози, а именно – опиати, установено по надлежния ред – с тест “Drager Drug Test 5000“ с фабричен № ARAM 0008, проба 102.

За така извършеното от подсъдимия Л. престъпление се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание при условията на чл.54 от НК от ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.61, т.2 във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ РЕЖИМ за изтърпяване на така наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода, което да се изпълни в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59, ал. 1 от НК, при изпълнение на наказанието лишаване от свобода се ЗАЧИТА времето, през което подс.Л. е бил задържан на 05.02.2014 год. за 24 часа.

 

                                         

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                         ПОДСЪДИМ: /П/    

ПРОКУРОР:/П/                                                      /Н. Л./ 

     /А.ИЛИЕВ/                                                                                                                                                                            

ЗАЩИТНИК:/П/                                                                                                                                                        

/адв.П./

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

               

     С оглед на така одобреното споразумение и на основание чл. 24, ал. 3 от НПК съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 717/2014г. по описа на ПРС – ХХV н.с.

        ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета по отношение на подс. Н.В.Л., ЕГН **********.

       

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

        Протоколът се изготви в СЗ.

        Заседанието приключи в 15:20 часа.

                                                      

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

       

                                                       СЕКРЕТАР:/П/

 

        ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

        СЕКРЕТАР: Б.К.