НОХД 696/2014 - Мотиви - 14-02-2014

Мотиви по Наказателно дело 696/2014г.

Мотиви към Решение № 263 от 10.02.2014г., постановено по НОХД  
№ 696/2014г. по описа на Пловдивския районен съд, ХХ – ти н.с.

 

Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

            Районна прокуратура гр. Пловдив е повдигнала против Г.С.Д.  с ЕГН: ********** обвинение за това, че на 04.02.2013г. в гр. Пловдив, ж.к. „Т.” е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК.

В съдебно заседание, представителят на Районна прокуратура поддържа обвинението при същата правна квалификация на деянието, като счита, че по отношение на подсъдимия са налице предпоставките на чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание – глоба, като предлага на съда същата да бъде в минимален размер, което в достатъчна степен ще способства за постигане целите на наказанието.

Подсъдимият Г.С.Д. се признава за виновен за извършеното престъпление и в хода на съдебното следствие изрази съжаление за случилото се.

Служебния защитник на подсъдимия – адв. М.Ч.  също счита, че са налице предпоставките за приложение на разпоредбата на чл. 78а от НК, поради което моли съда да освободи подсъдимия от наказателна отговорност и да му наложи административно наказание – глоба в минимален размер.

            Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност,  прие за установено от фактическа и правна страна следното:

            ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

            Подсъдимият Г.С.Д. е роден на ***г. в гр. Г.Д., живущ ***, *, с българско гражданство, с висше образование, неосъждан,  работещ, разведен, с ЕГН: **********.

            На 04.02.2014г. около 20.00 часа свидетелят П.Г. се разхождал в гр. П., като в ж.к. „Т.”, на кръстовището на ул. „С.” и бул. „Ш.” видял подсъдимия Г.Д. да пада по очи на тротоара и да остава неподвижен.  За случая бил подаден сигнал на телефон 212, като на място пристигнал екип на Спешна медицинска помощ. На мястото се отзовали и полицейски служители, които се легитимирали и попитали подсъдимия какво се е случило, при което същия станал агресивен и започнал да отправя нецензурни думи спрямо тях, а именно: „Майка ви ****, вие знаете ли кой е чичо ви Г., ей ****, аз съм **** жените ви”. След тези думи подсъдимия Д. се приближил към св. Д. и отправил към него следните думи: „Майка ти **** педал, добре ме запомни, ще те смачкам”, след което се изплюл в лицето на свидетеля Д.. Поведението на обвиняемия принудило полицейските служители да използват помощни средства – белезници и да отведат подсъдимия в сградата на 05 РУП Пловдив.

Гореописаната фактическа обстановка се установи по несъмнен начин от следните събрани по делото доказателствени материали - от обясненията на обвиняемия, дадени в съдебно заседание,  както и от писмените доказателства, събрани в хода на предварителното производство, прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал -  показанията на св. П.Г. Г., Т. Г. Д. и Н.Т.Т., карта на ЦСМП за медицински преглед, справка БДС, характеристична справка и свидетелство за съдимост.

            От наличните по делото доказателствени материали, събрани и проверени по реда и със средствата, предвидени в НПК, по безсъмнен начин се установи осъществяването на деянието, предмет на настоящото  производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството.

            Противоречия в доказателствената съвкупност, които съдът да подложи на самостоятелен анализ, не се очертаха.

            ОТ ПРАВНА СТРАНА

            При тази фактическа обстановка Съдът счита, че с деянието си подсъдимият Г.С.Д. е осъществил състава на престъплението по чл. 325, ал. 1 от НК, като на 04.02.2014г. в гр. Пловдив, ж.к. „Т.” е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

От обективна страна обвиняемият на  инкриминираната дата, на публично място е проявил агресивни действия спрямо свидетелите Т. Д. и Н.Т., отправил е нецензурни думи на висок глас спрямо тях, включително е заплюл в лицето свидетеля Д.. Тази деятелност на подсъдимия Д. е непристойна по своя характер, грубо нарушава обществения ред и изразява явно неуважение към обществото и посредством така описаните действия подсъдимият е реализирал изпълнителното деяние на престъплението „хулиганство”, криминализирано от законодателя с разпоредбата на чл. 325, ал. 1 от НК.

            От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия умишлено, като същият е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването им. Същият е действал с ясното съзнание, че действията му са извършени на публично място, същите са непристойни и грубо нарушават обществения ред. Умисъла на дееца в конкретния казус се извлича от неговата деятелност – Д. не е преустановил непристойното си поведение и употребата на нецензурни думи на висок глас, въпреки присъствието на служители на реда, нещо повече – насочил е агресията си спрямо тях.

            Предвиденото в особената част на НК наказание за извършеното от Д. престъпление е лишаване от свобода до две години или пробация, както и обществено порицание. Подсъдимият не е осъждан до момента за престъпление от общ характер, както и не е освобождаван от наказателна отговорност. От престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване.

При тези данни съдът счете, че са налице основанията на чл.78А от НК и  освободи  подсъдимия от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание ГЛОБА. При индивидуализиране размера на наложената на Д. глоба съдът отчете, като смекчаващи обстоятелства  признанието на вината и изразеното критично отношение към извършеното, както и обстоятелството, че извършването на инкриминираното деяние до голяма степен е повлияно от употребата на алкохол. При тези данни съдът стигна до извод, че на подсъдимия следва да се наложи наказание в минималния размер, а именно  1000 лева глоба, което съдът намира за съобразено с конкретната степен на обществена опасност на деянието, личността на подсъдимия и реализираните от него доходи, като намира че посредством така определеното наказание биха се постигнали целите на наказанието, визирани в чл. 36, ал. 1 от НК.

            По изложените съображения Съдът постанови решението си.

 

 

                                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.