НОХД 681/2014 - Разпореждане - 12-02-2014

Разпореждане по Наказателно дело 681/2014г.

   Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 1971

                                                           Пловдив, 12.02.2014г.

 

         МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА - районен съдия при Районен съд – Пловдив, в качеството ми на съдия – докладчик по НОХД №681/2014г. по описа на ПРС – ХVІІІ н.с., след като се запознах с материалите по делото, както и с основанията на чл.248, ал.2 от НПК, намирам, че делото не подлежи на разглеждане от ПРС, тъй като компетентен за разглеждането му е друг, равен по степен съд.

В хода на досъдебното производство Е.И.И., ЕГН:**********е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл.354а, ал.3, т.2 от НК, за това, че на 13.12.2012г. в гр. Асеновград, обл. Пловдив, без надлежно разрешително е държал рисково наркотично вещество – 11 бр. таблетки с общо нето тегло 1,883 грама, съдържащи общо 22 мг. /0,022 гр./ клоназепам, с търговско наименование на продукта „Ривотрил”, на стойност 2,30 лева, определена по данни предоставени от НЗОК – РЗОК гр. Пловдив.

         Въз основа на внесено в съда предложение за одобряване на споразумение за прекратяване на наказателното производство досежно обвиняемия И. е образувано НОХД №681/2014г. по описа на ПРС -  ХVІІІ н.с. Между обвиняемия И., защитника му –адв. Хр. В. и прокурор при РП – Пловдив е сключено споразумение досежно повдигнатото обвинение за престъплението по чл.354а, ал.3, т.2 от НК – с място на извършване гр. Асеновград.

При тази фактическа обстановка, компетентен по правила на местната подсъдност е Районен съд – Асеновград, тъй като деянието е извършено в неговия съдебен район. Предвид горното образуваното съдебно производство пред настоящия съд следва да бъде прекратено, а материалите по делото следва да се изпратят по компетентност в Районен съд – Асеновград.

Ето защо и на основание 249, ал.1, вр. чл. 248, ал.2, т.1 от НПК

 

                                Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

         ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД №681/2014г. по описа на ПРС – ХVІІІ н. с.

ИЗПРАЩАМ материалите по делото на Районен съд – Асеновград по компетентност.   

Разпореждането не подлежи на обжалване и протест.

        

                                                                   СЪДИЯ – ДОКЛАДЧИК:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДТ