НОХД 664/2014 - Споразумение - 10-02-2014

       

П Р О Т О К О Л
 

 

 


10.02.2014 г.                                                             гр. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                      ХХ наказателен състав

На десети февруари,                                                             2014 година

В  публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

                       

СЕКРЕТАР: ТИХОМИРА КАЛЧЕВА

ПРОКУРОР: АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ

Сложи за разглеждане докладвано от съдията

НОХД № 664 по описа за 2014 г.

        На поименното повикване в 13.30 часа се явиха:

        ПОДСЪДИМИЯТ К.Л.Т.,         уведомен за днешното съдебно заседание, се явява лично и с адв. В.Я., упълномощен негов защитник от досъдебното производство.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

        АДВ. Я.: Да се даде ход на делото.

        ПОДС. Т.: Няма пречка да се гледа делото.

        Съдът счита, че липсват процесуални пречки за разглеждане на делото в днешното съдебно заседание, поради което

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

        Сне се самоличността на подсъдимия:

        К.Л.Т., роден на *** г. в гр. Д., живущ *** , **, ** гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, работещ като електромонтьор, с ЕГН **********.

- Получих препис от обвинителния акт своевременно. Нямам възражение относно срока.

        На подсъдимия се разясниха правата по чл.55 НПК.

        Съдът разясни на страните разпоредбите на чл. 274 и 275 от НПК.

ПРОКУРОР: Отводи към състава нямам. Представям и моля да одобрите споразумение по досъдебно производство № 23/2014 г. по описа на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – гр. Пловдив, постигнато между РП-Пловдив, обвиняемия Т. и неговия защитник, което не противоречи на закона и морала при следните параметри: Обвиняемия К.Т. се признава за виновен по така повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, за което следва да му се наложи наказание, при условията на чл.54 от НК, осем месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от три години. Успоредно с това, на основание чл.343 Г от НК следва да се наложи на обвиняемия наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от една година и два месеца, като се вземе предвид и времето през което е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа.

АДВ. Я.: Нямаме отводи към състава. Моля да одобрите постигнатото споразумение с представителя на Районна прокуратура, с цитираните от него параметри, с което да приключим настоящото производство.

        Съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА СЕ споразумението с прочитането му от прокурора.

        ПОДС. Т.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

        Съдът счита, че така представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобР. в представения пред съда вид.

Водим от горното и на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7 от НПК,

СЪДЪТ

        О П Р Е Д Е Л И:

        ОДОБРЯВА постигнатото на 10.02.2014 г. на основание чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ от една страна и от друга – подсъдимият К.Л.Т., лично и чрез упълномощения си защитник адв. В.Я. от АК – Пловдив за решаване на НОХД 664/2014 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, ХХ н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ  К.Л.Т. - роден на *** г. в гр. Д., живущ ***, **, ** гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал.1 от  НК за това, че на 02.02.2014 година в гр. П. на кръстовището на бул. „Ш.С.” и бул. „К.” е управлявал моторно превозно средство – л.а. „Р.” с регистрационен номер **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,05 на хиляда,  установено по надлежния ред – с техническо средство алкотест дрегер 7410+ с фабричен номер 0011.

За така извършеното престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК на подсъдимия К.Л.Т.  се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА при условията на чл.54 от НК наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА изпълнението на така определеното и наложено на подсъдимия К.Л.Т. наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.       

        На основание чл.59, ал.2, вр. ал.1, т.1  от НК ПРИСПАДА от така наложеното и определено на подсъдимия К.Л.Т. наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода времето, през което е бил задържан по чл.63, ал.1 от ЗМВР на 02.02.2014 г.

На основание чл. 343 Г вр. чл. 37, ал. 1, т.7 от НК на подсъдимият К.Л.Т. /със снета по делото самоличност/ се НАЛАГА и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА.

         

                               С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

                                      

ЗА РП- ПЛОВДИВ                                         

ПОДСЪДИМ:........................

ПРОКУРОР:........................                               /Кр. Т./

                /А. Михайлов/  

 

 

                                                       ЗАЩИТНИК:.....................

                    /Адв. В. Я./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно разпоредбите на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3, вр. ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 664/2014 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, ХХ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия Т. мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена.

        Ето защо на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 вр. ал.1 от НПК

        СЪДЪТ

        О П Р Е Д Е Л И:

        ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия К.Л.Т. /със снета по делото самоличност/ мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 664/2014 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, ХХ н.с.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

        Протоколът се изготви в С.З.

        Заседанието се закри в 13:57 часа.  

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

 

                                                                                             

                       СЕКРЕТАР: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.