НОХД 6294/2014 - Присъда - 25-02-2015

Присъда по Наказателно дело 6294/2014г.

      П Р И С Ъ Д А

 

 

                                  25.02.2015г.                           Град ПЛОВДИВ

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 Пловдивски Районен съд                                   VІІІ наказателен състав

 

На двадесет и пети февруари                               2015 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.ЕЛКА ГЕОРГИЕВА

                                                                    2. НЕДЯЛКА КАЦАРОВА

                                                                  

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Елка Каранинова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД  6294 по описа за 2014 година

 

 П Р И С Ъ Д И:

         

          ПРИЗНАВА подсъдимия Ч.Л.П., роден на *** ***, обл. Смолян, българин, български гражданин, средно специално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2014 г. в гр. Пловдив, е направил опит да отнеме чужди движими вещи – пакет брашно /1 кг./, на стойност 1 лев, 3 броя секретни ключове – по 3 лева за брой, общо на стойност 9 лева, електронен чип на стойност 6 лева, найлонова торбичка на стойност 0,10 лева, метална халка, на стойност 0,10 лева, български лева на стойност 10 лева, български монети на стойност 1 лев – всички вещи на обща стойност 27,20 лева /двадесет и седем лева и двадесет стотинки/ - от владението на Г.К.Г. ***, с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини, поради което и на основание чл.198 ал.1 вр.чл.18 ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1  от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното на подс. Ч.Л.П. наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА, считан от датата на влизане на Присъдата в законна сила.

На основание чл.59 ал. 2 във връзка с ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия Ч.Л.П. наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР на 06.08.2014г.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, а именно 3 броя CD /между кориците на делото, лист 41/ ДА ОСТАНАТ по делото.

          На основание чл. 189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Ч.Л.П., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените разноски в размер на 30 лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд гр.Пловдив.

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1./п/

 

                                                                                           2. /п/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: ТМ