НОХД 596/2014 - Споразумение - 05-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 596/2014г.

П Р О Т О К О Л № 70
 

 


05.02.2014 г.                                                                   Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                   ХХІ наказателен състав

На пети февруари                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

        

СЕКРЕТАР: НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

ПРОКУРОР: ЗДРАВЕНА ПЕТРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 596 описа за 2014 година.

 

На поименното повикване в 14,05 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ:

М.К.Т. – редовно призован, се явява лично. За него се явява адв. Г.Н. от АК – П. с пълномощно от досъдебното производство.  

Изиска се становище на страните по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Сне се самоличността на подсъдимия:

         М.К.Т. - роден на *** г. ***, ЛНЧ: **********.

         ПОДС. Т.: Владея писмено и говорим български език. Получил съм препис от обвинителния акт своевременно, не правя възражение в този смисъл.

         На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл.274-275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. С подсъдимия и защитника му сме постигнали споразумение, което моля да одобрите в представения му вид с параметри на наказанието при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „Б” от НК – пробация с приложение на първите две задължителни мерки по смисъла на чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2, вр. ал. 1 от НК за срок от 10 месеца с периодичност на явяванията два пъти седмично, като бъде приспаднато времето, през което е бил задържан по ЗМВР за срок от 24 часа, както и „лишаване от правоуправление на МПС” за срок от 10 месеца, като бъде приспаднато времето, през което му е било отнето СУМПС по административен ред, считано от 30.01.2014 г.

         АДВ. Н.: Нямам отводи. С представителя на РП – гр. Пловдив постигнахме споразумение, което моля да одобрите като непротиворечащо на събраните доказателства, закона и морала.  Съгласни сме с параметрите на наказанието, изложени от прокурора. 

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

         ПОДС. Т.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         Съдът счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7 от НПК

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 05.02.2014 г. на осн. чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор ЗДРАВЕНА ПЕТРОВА, от една страна и от друга – подсъдимия М.К.Т., лично и с упълномощения си защитник адв. Г.Н. от АК - Пловдив за решаване на  НОХД № 596/2014 г. по описа на ПРС – ХХІ н.с. за следното:

Подсъдимият М.К.Т. - роден на *** г. ***, ЛНЧ: ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК за това, че на 30.01.2014 г. в гр. П., на кръстовището на ул. „Ц.” и ул. „Х.Д.”, е управлявал моторно превозно средство – л.а. марка „БМВ” с регистрационен номер ********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,92 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство алкотест дрегер 7410+ с фабричен  номер 0294.

За така извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК на подсъдимия М.К.Т. му се НАЛАГА НАКАЗАНИЕ при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, буква Б от НК по смисъла на чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 от НК, а именно: ПРОБАЦИЯ, включваща следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от 10 /десет/ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО;

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца;

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК времето, през което подс. М.К.Т. е бил задържан по ЗМВР на 30.01.2014 г. като един ден задържане се зачита за три дни „Пробация”.

ЛИШАВА на основание чл. 343Г, вр. чл. 343Б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подс. М.К.Т. от правото да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 4 от НК времето, през което подс. М.К.Т. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 30.01.2014 г. до влизане в сила на определението за одобряване на споразумението

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. М.К.Т. да заплати по сметка на ВСС направените в наказателното производство разноски в размер на 118,00 лева за експертиза.

ЗА РП - ПЛОВДИВ                                   ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:........................                                              ......................

З. ПЕТРОВА                                                   /М. Т./

                                                                  ЗАЩИТНИК:                                                                                                                   АДВ. Н.

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

    

         С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл. 384,вр. чл. 382, ал. 7, вр.чл. 24, ал. 3, вр. ал. 1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 596/2014 г., по описа на ПРС – 21 н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия М.К.Т. мярка за неотклонение „Подписка” да бъде отменена.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 596/2014 г., по описа на ПРС – 21 н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо М.К.Т. мярка за неотклонение „Подписка”

УВЕДОМИ СЕ подсъдимия Т., че в 7-дневен срок следва доброволно да внесе сумата от 118,00 лева разноски по делото по сметка на ВСС – BG69BNBG96613100173801,БНБ – ЦУ – СОФИЯ,В1С КОД BNBGBGS, като във вносния документ посочите номера и годината на делото, Съда, име на вносителя и правно основание, като в противен случай ще бъде издаден изпълнителен лист.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 14:15 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

                                              

СЕКРЕТАР:..............................  


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.