НОХД 578/2014 - Споразумение - 05-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 578/2014г.

№ 69
П Р О Т О К О Л
 

 


05.02.2014 г.                                                                   Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                   ХХІ наказателен състав

На пети февруари                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

        

СЕКРЕТАР: НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

ПРОКУРОР: СВЕТОМИР БАБАКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 578 описа за 2014 година.

 

На поименното повикване в 14,20 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ:

Н.К.К. – редовно призован, се явява лично. За него се явява определеният от досъдебното производство за служебен защитник адв. Н.Р. от АК – П..  

ПОДС. К.: Съгласен съм да ме защитава адв. Н.Р. в настоящото производство.

АДВ. Р.: Запознат съм с материалите по делото и мога да поема защитата на подс. Н.К.К..

Съдът счита, че са налице основанията на чл. 372, ал. 2 от НПК  и чл. 26, ал. 2 от ЗЗП, поради което

ОПРЕДЕЛИ

НАЗНАЧАВА адв. Н.Р. за служебен защитник на подс. Н.К.К. в настоящото производство.

Изиска се становище на страните по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Сне се самоличността на подсъдимия:

         Н.К.К. - роден на *** год. в гр. К., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, безработен, живущ ***, ЕГН **********.

         ПОДС. К.: Получил съм препис от обвинителния акт своевременно, не правя възражение в този смисъл.

         На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл.274-275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. С подсъдимия и защитника му сме постигнали споразумение, което моля да одобрите в представения му вид с параметри на наказанието при условията на чл. 54 от НК – 3 месеца „лишаване от свобода”, което да се отложи с изпитателен срок от 3 години на основание чл. 66, ал. 1 от НК, както и кумулативно предвиденото наказание „лишаване от правоуправление на МПС” за срок от 8 месеца. Следва да бъде приспаднато и задържането по ЗМВР, считано от 03.02.2014 г., като един ден задържане се зачита за един ден „лишаване от свобода”.

         АДВ. Р.: Нямам отводи. С представителя на РП – гр. Пловдив постигнахме споразумение, което моля да одобрите като непротиворечащо на събраните доказателства, закона и морала.  Съгласни сме с параметрите на наказанието, изложени от прокурора. Причините за наказанието по чл. 54 от НК е волеизявлението на подсъдимия, че желае да работи в чужбина. 

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

         ПОДС. К.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         Съдът счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл. 384, вр. чл. 382, ал. 7 от НПК и затова

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 05.02.2014 г. на осн. чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор СВЕТОМИР БАБАКОВ, от една страна и от друга – подсъдимия Н.К.К., лично и със служебния си защитник адв. Н.Р. от АК – П. за решаване на  НОХД № 578/2014 г. по описа на ПРС – ХХІ н.с. за следното:

Подсъдимият Н.К.К. - роден на *** год. в гр. К., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, безработен, живущ ***, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК за това, че на 03.02.2014 г. в гр. П.  на ул. „С. М.”, управлява моторно превозно средство- лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег.номер ********, след употреба на наркотични вещества – опиати и амфетамини, установено по надлежния ред с  техническо средство  Drager Drug Test 5000 с фабричен номер №ARAM0008 проба № 101.

За така извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК на подсъдимия Н.К.К. му се НАЛАГА НАКАЗАНИЕ при условията на чл. 54 от НК – 3 /три/ месеца „лишаване от свобода”.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното и наложено на подс. Н.К.К. наказание от 3 /три/ месеца „лишаване от свобода” с изпитателен срок от 3 /три/ години.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК времето, през което подс. Н.К.К. е бил задържан по ЗМВР на 03.02.2014 г. като един ден задържане се зачита за един ден „лишаване от свобода”.

ЛИШАВА на основание чл. 343Г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подс. Н.К.К. от правото да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца.

 

ЗА РП - ПЛОВДИВ                                   ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:........................                                              ......................

СВ. БАБАКОВ                                                /Н. К./

                                                                  ЗАЩИТНИК:                                                                                                          АДВ. Р.

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

    

         С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл.384,вр. чл. 382, ал.7 вр.чл.24, ал.3, вр.ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 578/2014 г., по описа на ПРС – 21 н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия Н.К.К. мярка за неотклонение „Подписка” да бъде отменена.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 578/2014 г., по описа на ПРС – 21 н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо Н.К.К. мярка за неотклонение „Подписка”

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 14:30 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

                                              

СЕКРЕТАР:..............................  


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Х.П.