НОХД 574/2014 - Споразумение - 05-02-2014

П Р О Т О К О Л 

 


                                                        № 67

 

05.02.2014 г.                                                          Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                 ХХІ наказателен състав

На пети февруари            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: МАТЬО МАТЕВ

    КРАСИМИРА ВРАСНЕЛЕВА

        

СЕКРЕТАР: НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

ПРОКУРОР: ВЛАДИМИР ДЕШЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 574 описа за 2014 година.

 

На поименното повикване в 10,30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ:

А.Н.Д. – редовно призован, се явява лично. За него се явява адв. А. *** с пълномощно от досъдебното производство. 

Изиска се становище на страните по хода на делото.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

         Съдът, след съвещание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и затова

         О П Р Е Д Е Л И

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Сне се самоличността на подсъдимия:

         А.Н.Д. - роден на *** ***, българин, български гражданин, живущ при фактическо съжителство, осъждан, с основно образование, безработен, живущ ***, ЕГН **********.

         ПОДС. Д.: Получил съм препис от обвинителния акт своевременно, не правя възражение в този смисъл.

         На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55 НПК.

         На страните се разясниха правата по чл.274-275 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи. С подсъдимия и защитника му сме постигнали споразумение, което моля да одобрите в представения му вид с параметри на наказанието при условията на чл. 54 от НК – 4 месеца „лишаване от свобода”, което да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, както и 1000 лева глоба, като му се възложат и направените разноски. С уговореното споразумение ще се постигнат целите на наказанието съгласно чл. 36 от НК.

         АДВ. Д.: Нямам отводи. С представителя на РП – гр. Пловдив постигнахме споразумение, което моля да одобрите като непротиворечащо на събраните доказателства, закона и морала.  Съгласни сме с параметрите на наказанието, изложени от прокурора. 

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

         ПОДС. Д.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

         Съдът, след съвещание, счита, че така представеното  споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което и на основание чл.384 вр.чл.382 ал.7 от НПК и затова

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото от 05.02.2014 г. на осн. чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор ВЛАДИМИР ДЕШЕВ, от една страна и от друга – подсъдимия А.Н.Д., лично и с упълномощения си защитник адв. А. *** за решаване на  НОХД № 574/2014 г. по описа на ПРС – ХХІ н.с. за следното:

Подсъдимият А.Н.Д. - роден на *** ***, българин, български гражданин, живущ при фактическо съжителство, осъждан, с основно образование, безработен, живущ ***, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 354”а”, ал. 3, т. 1 от НК за това, че 01.02.2014 г. в гр.П. без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с общо нето тегло 2,89 гр. със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 1,4 тегловни %, на стойност 17,34 лв. съгласно ПМС 23/98 г. за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

За така извършеното от подсъдимия А.Н.Д. престъпление по чл. 354”а”, ал. 3, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание при условията на чл. 57, ал. 2, вр. чл. 54 от НК, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца, и ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ПОСТАНОВЯВА така наложеното наказание на подс. А.Н.Д. от 4 /четири/ месеца „лишаване от свобода” на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален СТРОГ режим.

ПРИСПАДА на основание, чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 от НК времето, през което подс. А.Н.Д. е бил задържан по ЗМВР и  по чл. 64, ал. 2 от НПК, считано от 01.02.2014 г. до 05.02.2014 г., като един ден задържане се зачита за един ден „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО: 1 бр. найлонов плик, приложен към делото в хартиен плик на л. 29 от ДП ДА СЕ УНИЩОЖИ по съответния ред.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подс. А.Н.Д. да заплати по сметка на ВСС направените в наказателното производство разноски в размер на 100,00 лева за експертиза.

 

ЗА РП - ПЛОВДИВ                                   ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:........................                                              ......................

ВЛ. ДЕШЕВ                                                    /А. Д./

                                                                  ЗАЩИТНИК:                                                                                                          АДВ. Д.

                           

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                            2.

    

         С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на чл.384,вр. чл. 382, ал.7 вр.чл.24, ал.3, вр.ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 574/2014 г., по описа на ПРС – 21 н.с. следва да бъде прекратено.

         Ето защо

         СЪДЪТ

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 574/2014 г., по описа на ПРС – 21 н.с.

УВЕДОМИ СЕ подсъдимия Д., че в 7-дневен срок следва доброволно да внесе сумата от 100,00 лева разноски по делото по сметка на ВСС – BG69BNBG96613100173801,БНБ – ЦУ – СОФИЯ,В1С КОД BNBGBGS, като във вносния документ посочите номера и годината на делото, Съда, име на вносителя и правно основание, като в противен случай ще бъде издаден изпълнителен лист.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в 10:50 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                               2.

                                              

СЕКРЕТАР:..............................  

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Х.П.