НОХД 548/2014 - Споразумение - 04-02-2014

П Р О Т О К О Л №62

П Р О Т О К О Л  №62

 

 

04.02.2014 година 

град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХIV наказателен състав

 

 

На четвърти февруари                            две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИНА АНТОНОВА

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. НЕДКА АНЧЕВА

                                                                                              2. МАРИЯ БРАЙКОВА

 

Секретар ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

Прокурор ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД НП№ 548 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 15,17 часа се явиха:

 

 

         ПОДСЪДИМИТЕ:

С.С.К. -  се явява лично и със защитника си адв. С. В., с приложено по делото пълномощно.

С.И.Ф. – се явява лично и със защитника си адв. Д., с приложено между кориците на делото пълномощно.

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуална пречка и

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИТЕ, КАКТО СЛЕДВА:

С.С.К. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, висше образование, работи като управител на автокъща по трудов договор, неженен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН **********.

- Получих препис от обвинителни акт.

С.И.Ф. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, работи в собствена фирма, неосъждан, ЕГН ********** .

- Получих препис от обвинителни акт.

        

НА СТРАНИТЕ СЕ РАЗЯСНИХА ПРАВАТА ПО чл.274 и чл.275 от НПК.

На подсъдимите се разясниха правата им по чл.55 от НПК.

         ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. Представям споразумение с подсъдимите и техните защитници, което моля да одобрите.

         АДВ. В.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено споразумението.

АДВ. Д. : Отводи нямам. Моля да бъде одобрено споразумението.

Съдебният състав намира, че тъй като  е сезиран с искане за одобряване на споразумение по реда на част V глава 29 от НПК, то съдебно дирене в настоящото производство не следва да се осъществява, предвид на което

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРОЧИТАНЕТО МУ ОТ ПРОКУРОРА.

         ПОДС. Ф.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

ПОДС. К.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение

         Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл.381 ал.5 и ал.6 от НПК и не противоречи на закона и морала, наказанията са съобразени с разпоредбата на чл. 381 ал.4 от НПК, като не са налице основания за приложение на разпоредбата на чл.354 А ал.6 от НК по отношение на подсъдимия К., тъй като иззетото от него бяло на цвят прахообразно вещество – обект №2 е било изразходено при извършване на Химическата експертиза, поради което споразумението  следва да бъде одобрено в представения пред съда вид. Ето защо

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА на осн.384 ал.1 вр. чл.382 ал.7 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ, подсъдимия С.С.К. и защитника му адв. В., подсъдимият С.И.Ф.  и защитника му адв. Д. споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД НП №548/14г. по описа на ПРС - ХIV н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ С.С.К. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, висше образование, работи като управител на автокъща по трудов договор, неженен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354А ал.3 т.1 от НК за това, че на 02.02.2014 г. в гр.Пловдив без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество- кокаин с общо нето тегло 0,182 грама със съдържание на активен компонент 54 тегловни % кокаин на обща стойност 29,12 лв.

За така извършеното престъпление и на основание чл. 354А ал.3 т.1 вр. чл.55 ал.1 т.1 вр. ал.3 вр. чл.57 ал.2 от НК НАЛАГА на подс. С.С.К. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

         На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. С.С.К. наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, след влизане на настоящото определение за одобряване на споразумение в законна сила.

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подс. С.С.К. наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан на основание чл.63 ал.1 от ЗМВР, както и времето през което е бил задържан по реда на чл.64 ал.2 от НПК, считано от 02.02.2014 г. до 04.02.2014 г. 

         ПОДСЪДИМИЯТ С.И.Ф. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, средно образование, работи в собствена фирма, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 354А ал.3 т.1 от НК за това, че на 02.02.2014 г. в гр.Пловдив без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество- кокаин с общо нето тегло 2.634 гр. със съдържание на активен компонент 54 тегловни % кокаин на обща стойност 421,44 лв.

За така извършеното престъпление и на основание чл. 354А ал.3 т.1 вр. чл.55 ал.1 т.1 вр. ал.3 вр. чл.57 ал.2 от НК НАЛАГА на подс. С.И.Ф. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подс. С.И.Ф. наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, след влизане на настоящото определение за одобряване на споразумение в законна сила.

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подс. С.И.Ф. наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето през което е бил задържан на основание чл.63 ал.1 от ЗМВР, както и времето през което е бил задържан по реда на чл.64 ал.2 от НПК, считано от 02.02.2014 г. до 04.02.2014 г. 

На основание чл. 354 А ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата остатъчно количество наркотично вещество от обект №1, запечатан в отделен прозрачен плик с восъчен печат  „РДВР – Пловдив 053 от 2,472 грама”, което да се унищожи по надлежния ред след влизане на настоящото определение за одобряване на споразумение в законна сила.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите С.С.К.  и С.И.Ф. да заплатят сумата от 120лв. по сметка на ВСС за направени разноски по делото, като всеки един от подсъдимите следва да заплати сумата от по  60лв.

ЗА РП ПЛОВДИВ                                  

ПРОКУРОР: .................................           

/ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ/                                                       

 

                                     

ПОДС. К.:                                                 ЗАЩИТНИК:                                 

                                                                           /АДВ. В./

 

ПОДС. Ф.:                                      ЗАЩИТНИК:                                                             

                                                                /АДВ.  Д./

 

 

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                  2.

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.384 вр чл.381 вр чл.24 ал.3 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД НП№ 548/14 г. по описа на ПРС - ХIV н.с. следва да бъде прекратено,  а взетите спрямо подсъдимите С.С.К. и С.И.Ф. мерки за неотклонение „ПОДПИСКА” следва да бъдат отменени, поради което

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД НП№ 548/14г. по описа на ПРС - ХIV н.с. на осн. чл.384 вр чл.381 вр чл.24 ал.3 от НПК.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимите С.С.К. и С.И.Ф. мерки за неотклонение „ПОДПИСКА”

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         СЪДЪТ уведомява подсъдимите, че в 7 – мо дневен срок от днес, следва да заплатят направените по делото разноски в размер на по 60 лева за всеки един от тях, като вносната бележка следва да бъде представена в деловодството на състава и приложена по делото. В случай, че това не бъде направено в указания срок, ще бъде издаден изпълнителен лист и изпратен в ТД на НАП – Пловдив.

         Протокола се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 15,40 часа.

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                              

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                           2.

 

                                                        СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

                                                                        ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                                                                        СЕКРЕТАР: Д.Д.