НОХД 520/2014 - Споразумение - 03-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 520/2014г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                № 59

 

03.02.2014 година                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХVІІІ наказателен състав

На трети февруари          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Здравена Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 520 по описа за 2014 година.

 

        На поименното повикване в 10,30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМ:

        А.В.П. – се явява лично.

 

За РП-Пловдив се явява прокурор Здравена Петрова.

       

СВИДЕТЕЛИ:

К. Г. С. – не се явява.

В. Р. М.  - не се явява.

 

ВЕЩО ЛИЦЕ:

Д-Р Й. Д. – не се явява.

 

ПОДС. П.: Моля да ми назначите адвокат за служебен защитник, тъй като нямам средства да упълномощя адвокат, а желая да сключа споразумение с РП - Пловдив.

 

Съдът след съвещание намира, че следва да бъде обявена почивка от 10 минути, с оглед осигуряване на адвокат от АК – Пловдив.

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

О Б Я В Я В А почивка от 10 минути.

ДА СЕ ПИШЕ писмо до АК – Пловдив за определяне на адвокат за служебен защитник на подсъдимия П..

 

Съдебното заседание продължи при същия съдебен състав, при същите страни и съдебен секретар в 10,56 часа.

 

В съдебната зала се явява определеният от АК – Пловдив адвокат за служебен защитник на подсъдимия П. – адв. Н. К. К..

 

АДВ. К.: Запознат съм с материалите по делото. Желая да поема защитата.

        ПОДС. П.: Съгласен съм този адвокат да ми бъде назначен за служебен защитник. Нямам възможност да си упълномощя такъв.

 

Съдът като съобрази становището на подсъдимия, че желае да има защитник, не може да упълномощи такъв и интересите на правосъдието изискват това, както и това на адв. К., намира че е налице основанието на чл. 94, ал. 1, т. 9 от НПК. В този смисъл следва определеният от АК - Пловдив адв. К. да бъде назначен за служебен защитник на подсъдимия А.В.П..

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адвокат Н. К. К. за служебен защитник на подсъдимия А.В.П..

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Също, да се даде ход на делото. Не правим възражение за това, че не е спазен 3- дневния срок, предвиден в разпоредбата на чл. 358 , ал. 3 от НПК.

ПОДС. П.: Да се гледа делото днес. Не правя възражение за това, че не е спазен 3-дневния срок, предвиден в разпоредбата на чл. 358, ал. 3 от НПК.

       

        Съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание.

        Ето защо

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на подсъдимия.

А.В.П. – роден на *** ***, бълг., бълг. гр., неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН: **********.  

ПОДС. П.: Получих препис от обвинителния акт. Не правя възражение за това, че не е спазен 3 - дневния срок, предвиден в разпоредбата на чл.358, ал.3 от НПК.

 

Съдът разясни на подсъдимия правата му по чл.55 от НПК.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

       

ПРОКУРОР: Нямам отводи, постигнали сме споразумение за приключване на настоящото наказателно производство, което не противоречи на морала, отговаря на закона, което представям и моля да  одобрите.

АДВ. К.: Нямаме отводи, както каза представителя на държавното обвинение, постигнали сме споразумение, моля да го одобрите, тъй като същото е законосъобразно и не противоречи на морала.

ПОДС. П.: Нямам отводи към състава на съда, поддържам казаното от защитника и съм съгласен да сключим споразумение.

 

Съдът

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

 

ПОДС. П.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците от представеното пред съда споразумение и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал.5, вр. ал.6, от НПК и следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид, поради което и на осн. чл. 384, вр. чл. 382, ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА представеното споразумение от 03.02.2014 г. сключено между РП-Пловдив, представлявана от прокурор Здравена Петрова и подсъдимия А.В.П. – лично и със защитника си - адв. Н. К. К. от АК - Пловдив, за решаване на наказателното производство по НОХД № 520/2014 г. по описа на ПРС – 18 н.с., за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ А.В.П. – роден на *** ***, бълг., бълг. гр., неженен, неосъждан, с основно образование, безработен, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК за това, че на 24.01.2014г. в гр.Пловдив е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***”, модел „***”, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,48 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол в кръв и урина № ***/27.01.2014 г.

За така извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК на подсъдимия А.В.П., при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „Б” от НК му се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:

        На основание чл. 42а, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 42 б, ал. 1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от  него длъжностно лице, при периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 

На основание чл. 42а, ал. 2, т. 2, вр. ал.1 от НК ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 1, т.1, вр. ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подсъдимия А.В.П. наказание от ДЕВЕТ МЕСЕЦА ПРОБАЦИЯ  времето, през което същият  е бил задържан по реда на ЗМВР, считано от 21,40 часа на 24.01.2014г. до 13,30 часа на 25.01.2014г., като един ден задържане да се зачита за три дни пробация.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на подсъдимия А.В.П. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия А.В.П. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, времето през което същият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 24.01.2014 г. до влизане в сила на настоящото определение.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ЗА РП-Пловдив                                         ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:                                                     /АТ. П./

                     /ЗДР. ПЕТРОВА/                                 

                                                                             СЛ. ЗАЩИТНИК:

                                                           /адв. Н. К./

        

 

                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл.384, ал.1 вр.чл.382, ал.7 вр.чл.24, ал.3 от НПК, съдът намира, че производството по НОХД № 520/2014 г. по описа на ПРС – ХVІІІ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата спрямо подсъдимия А.В.П., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка”, следва да бъде отменена, поради което

        О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 520/2014 г. по описа на Пловдивски РС, ХVІІІ н.с.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия А.В.П., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка”.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

        Протоколът се изготви в СЗ

        Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

    

                                               СЕКРЕТАР:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДТ