НОХД 4920/2014 - Споразумение - 05-10-2016

П Р О Т О К О Л № 746

П Р О Т О К О Л № 746

 

05.10.2016г.                                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХХІІ наказателен състав

На пети октомври                                                  година 2016

В публично заседание в следния състав

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ГЕОРГИ ШОПОВ

ВАЛЕНТИН ЗЛАТАНОВ

 

Секретар: МЕРИ КЕВОРКЯН

Прокурор: МАРИНА ИЛИЕВА

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 4920 по описа за 2014 година.

На поименното повикване в 11:00 часа се явиха:

         Заседанието се открива в 11:20 часа поради приключване на НОХД № 3226/2016г. в 11:19 часа.

         ПОДСЪДИМИЯТ В.Д.Д. – редовно призован, доведен от Затвора Пазарджик, явява се лично и със защитника си адв. Н.Г., с пълномощно по делото.

         ГРАЖДАНСКИЯТ ИЩЕЦ Д.Р.У. – редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адв. Ч., също редовно уведомена, с пълномощно по делото.

         Процесуалният представител адв. М.Ч. – редовно уведомена чрез адв. Т.Ч.,*** – редовно уведомена, изпраща представител.

         В залата се явяват свидетелите Д.Д., С.П. и А.П..

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Ч.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Г.: Да се даде ход на делото. Представям и моля да приемете в заверени копия Договор за паричен заем от 03.08.2016г., сключен между С.А.П. и Д.В.Д., Разписка от Д.В.Д. от 03.08.2016г., както и запис на заповед от 03.08.2016г., с която Д.В.Д. се задължава към С.А.П. за сумата от 6600 лева.

         СВИД. СТ. П.: Това са документите, които бащата на подсъдимият В.Д. – Д.Д. е подписал, като с тези документи той поема задължението спрямо мен, което се дължи от сина му В.Д.. Сумата е в размер на 6600 лева, тъй като от общо дължимата ми от страна на В.Д. сума от 7000 лева, както вече съм посочил 400 лева бяха върнати, а дължимият остатък е в размер на 6600 лева. С това заявявам, че задължението от страна на В.Д.Д. към мен произтичащо като вреда от престъплението измама е обезпечено, като нямам повече претенции към В.Д.Д. и макар да нямам друго процесуално качество в настоящото производство, освен свидетел, считам че няма пречка те да проведат преговори и да постигнат споразумение. 

Съдът, след съвещание, намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОР: Постигнали сме споразумение за решаване на делото с подсъдимия и неговия защитник, както и с гражданският ищец, чрез неговия процесуален представител. Представяме споразумението и молим да бъде одобрено.

АДВ. Т. Ч.: Действително сме постигнали споразумение със страните и молим да бъде одобрено. 

         АДВ. Г.: Постигнали сме споразумение с прокурора и гражданския ищец, чрез неговия процесуален представител, за решаване на делото, което моля да одобрите в представения вид. Действително моят подзащитен е обезвредил и обезпечил пострадалите по делото.

         Съдът, след съвещание,

         ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА СЕ делото с прочитане на споразумението от прокурора.

         ПОДС. Д.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно съм подписал споразумението. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след съвещание, намира, че така постигнатото между страните споразумение за решаване на делото не противоречи на закона и морала, поради което същото ще следва да бъде одобрено в представения му вид. Ето защо и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК

         СЪДЪТ

         ОПРЕДЕЛИ

         ОДОБРЯВА постигнатото между РП – Пловдив, представлявана от прокурор МАРИНА ИЛИЕВА от една страна, адв. Т.Ч. като процесуален представител на гражданския ищец Д.Р.У. и от друга страна подсъдимият В.Д.Д., лично и защитника му адв. Г., споразумение за решаване на НОХД № 4920/2014г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с. в следния му вид:

ПОДСЪДИМИЯТ В.Д.Д. – роден на ***г***, обл. П., ул. ***, б., български гражданин, със средно образование, неженен, неработещ, осъждан, понастоящем в Затвора Пазарджик, ЕГН **********, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК затова, че в началото на месец март 2013г. в гр. Пловдив, с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил и до 23.03.2013г. в гр. Пловдив е поддържал заблуждение у Д.Р.У., ЕГН ********** и с това му е причинил имотна вреда в размер на 3000 /три хиляди/ лева и 500 /петстотин/ евро с левова равностойност 977,915.

За така извършеното престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК на подсъдимия В.Д.Д. се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание, при условията на чл. 54, ал. 1 от НК “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание от една година шест месеца „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ПОДСЪДИМИЯТ В.Д.Д., със снета самоличност, е извършил ВИНОВНО престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК затова, че през месец септември 2011г. в с. Царацово, обл. Пловдив, с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил и до 07.10.2011г. в гр. Пловдив е поддържал заблуждение у С.А.П., ЕГН ********** и с това му е причинил имотна вреда в размер на 7000 /седем хиляди / лева.

    За така извършеното престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК на подсъдимия В.Д.Д. се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА наказание, при условията на чл. 54, ал. 1 от НК “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание от една година и шест месеца „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо най – тежко наказание измежду така наложените, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното едно общо най – тежко наказание от една година и шест месеца „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 вр. с ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното едно общо най – тежко наказание “лишаване от свобода”, времето през което подсъдимият В.Д.Д. е бил задържан по реда на ЗМвР и НПК, считано от 24.05.2013г. до 25.05.2016г., както и от 27.05.2013г. до 30.05.2013г. включително, като ЗАЧИТА един ден задържане за един ден лишаване от свобода.

ОСЪЖДА подсъдимия В.Д.Д. да заплати на гражданския ищец Д.Р.У. сумите от 510 лева и 1100 лева, или общо 1610 лева, представляващи разноски за адвокатско възнаграждение. 

 

 

РП-ПЛОВДИВ                                          ПОДСЪДИМ:

ПРОКУРОР:                                             В.Д.

МАРИНА ИЛИЕВА

                                                                  ПОВЕРЕНИК

                                                                  АДВ. Т. Ч.

 

                                                                  ЗАЩИТНИК:

                                                                  АДВ. Г.                                           

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1

                  

                                                                  2/

 

         С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 4920/2014г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с. следва да бъде прекратено, а взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 1000 лева /внесени/ следва да бъде отменена, както и следва да бъде отменена поради отпадане на необходимостта и наложената мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на РБългария”.

         ОПРЕДЕЛИ

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 4920/2014г. по описа на ПРС, ХХІІ н. с.

         ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия В.Д.Д., ЕГН **********, мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 1000 лева /внесени/.

         ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия В.Д.Д., ЕГН **********, мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на РБългария”.

         Определението е окончателно.

         Протоколът се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 12:05 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/

 

                                     2/

 

                                                        СЕКРЕТАР:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК