НОХД 445/2014 - Споразумение - 30-01-2014

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л  №53

 

30.01.2014 година                                   град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              Х наказателен състав

На тридесети януари                               2014 година

В съдебно заседание при закрити врати в следния състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: КАТЯ ГЕОРГИЕВА

                                                                  ПЛАМЕН РОДОПСКИ

СЕКРЕТАР: ПЕТЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР:СВЕТОМИР БАБАКОВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД БП 445  по описа за 2014 година.

На поименното повикване в 10:41ч. се явиха:

 

            ПОДСЪДИМИЯТ Е.Г.М. ред.пр., лично и със защитника си адв. Е.М. упълномощена на досъдебното производство.

СВИДЕТЕЛИ:

А.Н.Б. – ув., се явява.

К.С.Д. – ув., се явява.

В.Д.В. – ув., се явява. Същата е й майка на подсъдимата

ВЕЩИ ЛИЦА:

С.И.С. –  ув., не явява.

Д-р С.К.П.- ув., не се явява.

Представя се разписка за връчен обвинителен акт.

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

         Съдът счита, че няма пречки за даване ход на делото

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Сне се самоличността на подсъдимата.

         Е.Г.М. - родена на *** ***, обл.Пловдив, българка, българска гражданка, с основно образование, работеща, неомъжена, неосъждана, ЕГН: **********.

-получих препис от ОА днес.

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК, на подсъдимият по чл.55 от НПК, както и разпоредбата на чл.358 ал.3 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания. Представям споразумение с подсъдимата, което моля да одобрите.

         АДВ.М.: Отводи нямам. Моля да бъде одобрено споразумението, което изцяло отговаря на изискванията, съгласни сме и заявявам, че подзащитната ми се признава за виновна и съжалява за постъпката си и в този смисъл сме готови да подпишем споразумението. Не желаем да се възползваме от правото за отлагане на делото.

         РОДИТЕЛЯТ  В.: Съгласна съм с представеното споразумение.

Съдът с оглед на това, че е сезиран с искане за одобряване на споразумение счита, че от задължение в съдебно заседание следва да бъдат освободени явилите се свидетели, без да бъде снета тяхната самоличност, затова и

О П Р Е Д Е Л И:

         Освобождава от задължение за присъствие в съдебното заседание явилите се свидетели.

         Докладва се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

         ПОДС. М.: Разбирам в какво съм обвинена. Признавам се за виновна.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписала доброволно. Съгласна съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 382 ал.7 и чл. 381, ал. 4, ал. 5 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр чл.382 и чл. 381 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор СВЕТОМИР БАБАКОВ от една страна и подс. Е.Г.М. и АДВ.М. от друга страна споразумение за решаване на НОХД № 445/2014 г. по описа на ПРС - Х н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ Е.Г.М. - родена на *** ***, обл.Пловдив, българка, българска гражданка, с основно образование, работеща, неомъжена, неосъждана, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъплението по чл. 194 ал.1, вр.чл.63 ал.1 т.3, вр.чл.18 ал.1 от НК  за това, че на 14.01.2014г. в гр.Пловдив, като непълнолетна, но като е могла да разбира свойството и значението на извършеното и е могла да ръководи постъпките си, е направила опит да отнеме чужди движими вещи – дамско портмоне на стойност 4 лева; чадър на стойност 4 лева и пари – сума в размер на 50,00 лева, всичко на обща стойност 58,00 лева, от владението на А.Н.Б., ЕГН: ********** от гр.Пловдив, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини.

За така извършеното от подс. Е.Г.М. /със снета самоличност/ престъплението по чл. 194 ал.1, вр.чл.63 ал.1 т.3, вр.чл.18 ал.1 от НК й се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.Б” от НК, а именно ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

         На основание чл.52 от НК наказанието „обществено порицание” да се изпълни чрез обявяване на настоящото определение в кметството по местоживеене на подсъдимата.

         ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. Е.Г.М. да заплати, със съгласието на законния представител, по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 70лв.

 

За РП-Пловдив  ...........................            ........................................      

/ Св.БАБАКОВ/                                        /Подс.Ел.М. /

 

........................................

/Адв.М.  /

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………………………

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1..................................

        

                                                                2..................................

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр чл.382 и чл. 381 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД № 445/2014 г. по описа на ПРС - Х н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подс. Е.Г.М. мярка за неотклонение “Под надзора на родител” бъде отменена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД№ 445/2014г. по описа на ПРС - Х н.с. на осн. чл.384 вр чл.382 ал.7 вр чл.24 ал.3 от НПК.

 

         ОТМЕНЯ взета спрямо подс. Е.Г.М. мярка за неотклонение “ПОД НАДЗОР НА РОДИТЕЛ”.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

         Протокола се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 11:00  часа.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

                    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1....................../П/

        

                                                                 2........./П/.........

 

                                                        СЕКРЕТАР:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П.К.