НОХД 430/2014 - Споразумение - 27-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 430/2014г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л  № 119

 

27.02.2014г.                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХІ наказателен състав

На двадесет и седми февруари    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Владимир Дешев

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 430 по описа за 2014 година.

На поименното повикване в 9.30 часа се явиха:

 

Подсъдимият М.В.В. се явява лично.

СЪДЪТ намира, че представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, не противоречи на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид. Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА на основание чл. 384 вр. чл. 382 ал.7 от НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Владимир Дешев от една страна и от друга страна подсъдимият М.В.В. лично и с адв. В.А.П. от АК гр. П., споразумение за решаване на делото – НОХД № 430/2014г. по описа на ПРС, ХІ н.с., за следното:

Подсъдимият М.В.В., роден на ***г***, обл. П., българин, български гражданин, основно образование, женен, работещ, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.343Б ал.1 от НК за това, че на 26.10.2013г. в гр. Х., обл. П. е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Хонда Сивик” с рег. № ******** – лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,31 промила на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер Алкотест 7410” с фабр. № 0125.  

За така извършеното от подсъдимия М.В.В. престъпление по чл.343Б ал.1 от НК му НАЛАГА наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК ПРОБАЦИЯ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, включваща следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА пъти седмично.

2.    Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59 ал.2 вр. ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия М.В.В. наказание ПРОБАЦИЯ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА времето, през което е бил задържан по реда на ЗМВР, считано от 26.10.2013г. до 27.10.2013г., като един ден задържане следва ДА СЕ ЗАЧИТА за три дни пробация.

На основание чл.343г вр. чл.343б ал.1 от НК ЛИШАВА подсъдимия М.В.В. от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като ПРИСПАДА времето, през което свидетелството му за управление на МПС е било отнето по административен ред, считано от 26.10.2013г. до влизане в сила на настоящото определение.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия М.В.В. да заплати по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 82.00 /осемдесет и два/ лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 10.10 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

       СЕКРЕТАР: /п/

 

Вярно с оригинала!

АМ