НОХД 4/2014 - Споразумение - 24-02-2014

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л

 

24.02.2014 година                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                            ХХ наказателен състав

На двадесет и четвърти февруари                                  2014 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ЦОНКА ЖИГОВЕЧКА

МИЛЧО МАРИНОВ

                                                      

СЕКРЕТАР: ТИХОМИРА КАЛЧЕВА

ПРОКУРОР: МАЯ КИРЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХ дело № 4 по описа за 2014 година   

На поименното повикване в 9:35 часа се явиха:       

        ПОДСЪДИМИЯТ С.И.М., доведен от Затвора - гр. Пловдив, се явява лично и с  адв. Н.Т., служебен защитник от досъдебното производство.

ПОСТРАДАЛАТА А.И.Р., редовно призована за днешното съдебно заседание, се явява лично.

В изпратената до същата призовка са разяснени правата й като пострадала в настоящото производство.

ПОСТР. Р.: Тези неща, за които ме говорите не са ми ясни. За първи път съм на дело. Нищо не ми говорят.

Съдът разясни на пострадалата правата й за конституиране като граждански ищец и частен обвинител в настоящото производство.

ПОСТР. Р.: Само ще присъствам. Явно няма какво да искам.

        ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

        АДВ. Т. : Да се даде ход на делото.

        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и   

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на подсъдимия:

С.И.М.роден на *** ***, **, български гражданин,  с начално образование, неженен, не работещ, живущ ***, осъждан, ЕГН **********.

ПОДС. М.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

Разясниха се на подсъдимия правата по чл.55 от НПК.

        Сне се самоличността на свидетелката:

А.И.Р. –  55г. ,**, български гражданин, разведена, неосъждана, без родство, ЕГН **********.

На свидетелката се разясни наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОР: Отводи към състава нямам. Постигнали сме споразумение, което представяме и моля да одобрите и което не противоречи на закона и морала.  

АДВ. Т.: Нямаме отводи към състава. Моля да одобрите постигнатото споразумение с представителя на Районна прокуратура, с което да приключим настоящото производство. Представям вносна бележка, от която е видно че към днешна дата щетите, в размер на 82 лева, са внесени по сметка на ПРС.

Освободи се свид. Р., като същата остана в залата.

        Съдът, след съвещание,

        О П Р Е Д Е Л И:

        ДОКЛАДВА СЕ споразумението с прочитането му от прокурора.

        ПОДС. М.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение. 

Съдът счита, че така представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид.

Водим от горното и на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7 от НПК,

СЪДЪТ

        О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото на 24.02.2014 г. на основание чл.384 от НПК споразумение между Районна прокуратура – Пловдив, представлявана от прокурор МАЯ КИРЧЕВА от една страна и от друга – подсъдимият С.И.М., лично и чрез служебния си защитник адв. Н.Т. за решаване на НОХД 4/2014 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ХХ н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ С.И.М., роден на *** ***, **, български гражданин,  с начално образование, неженен, не работещ, живущ ***, осъждан, ЕГН ********** е ИЗВЪРШИЛ ВИНОВНО престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК за това, че на 24.02.2013 г. в гр. П., е отнел чужди движими вещи. както следва: 1 бр.

дамска чанта на стойност 10 лв., 1 бр. мобилен телефон марка „Н.***" с ИМЕЙ ************* на стойност 30 лв. ведно с предплатена карта на ваучер на стойност 10 лв., мобилен телефон марка „С.Е." (стар модел) с ИМЕЙ *********** на стойност 25 лв., портмоне от естествена кожа на стойност 8 лв., налична сума от 22 лв., 2 бр. секретни ключове, всеки на стойност 3,50 лв. на обща стойност 7 лв., или всички вещи на обща стойност 112 лева от владението на А.И.Р., ЕГН **********, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила.

За така извършеното престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК на подсъдимия С.И.М. се ОПРЕДЕЛЯ И НАЛАГА при условията на чл. 55, ал. 1, т.1 от НК наказание ЕДНА ГОДИНА И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 61 т. 2 вр с чл. 60 ал.1 от ЗИНЗС следва да се определи СТРОГ първоначален режим на изтърпяване на така наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода”, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО мобилен телефон марка „Н.***" с ИМЕЙ *************, на съхранение в ШЕСТО РУП - Пловдив ДА СЕ ВЪРНЕ на пострадалата А.И.Р., ЕГН **********.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия С.И.М., със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева. 

                               С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

ЗАРП-ПЛОВДИВ                                         

                                                          ПОДСЪДИМ:........................

ПРОКУРОР:........................                                     /С. М./

                / М. Кирчева/  

 

 

                                                       ЗАЩИТНИК:.....................

                    /Адв. Н. Т./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1…………………….

 

                                                                                      2…………………….

 

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбите на основание чл.384, вр. чл.382, ал.7 вр. чл.24, ал.3, вр. ал.1 от НПК Съдът е на становище, че наказателното производство по НОХД № 4/2014 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ХХ н.с. следва да бъде прекратено, а взетата мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена.

        Ето защо на основание чл.384 вр. чл.382, ал.7, вр. чл.24, ал.3 вр. ал.1 от НПК

        СЪДЪТ

        О П Р Е Д Е Л И:

        ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.И.М. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”.

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4/2014 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ХХ н.с.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

        Протоколът се изготви в С.З.

        Заседанието се закри в 10:02 часа.  

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

 

 

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. /П/

 

 

                                                                             2. /П/

 

 

                              СЕКРЕТАР: /П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.