НОХД 348/2014 - Споразумение - 20-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 348/2014г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

20.02.2014г.                                                          Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                 VІІІ наказателен състав

На двадесети февруари                                        2014 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. РАДКА ШЕНТОВА

                                                                          2. СТЕФКА КИСЬОВА

                                                                  

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Живко Пенев

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД №  384 по описа за 2014 година.

На поименното повикване в 10:30 часа се явиха:

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Съдът счита, че тъй като представеното пред съда споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 381 ал.5 и ал.6 НПК, не противоречи на закона и морала, следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, предвид което и на осн. чл.384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура-Пловдив, представлявано от прокурор ЖИВКО ПЕНЕВ от една страна и от друга подсъдимия С.Х.С. лично и чрез упълномощения му защитник адв.С. Б. споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 348/2014г. по описа на ПРС, VІІІ н.с. относно следното:

ПОДС. С.Х.С., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.196 ал.1 т.2, вр. чл.195 ал.1 т.З, т.4, т.5, вр. чл.194 ал.1, вр.чл.26 ал.1, вр.чл.29 ал.1 б. „А" от НК за това, че за периода от 11.07.2013г. до 06.09.2013г. включително в гр.П., в условията на продължавано престъпление и в условията на опасен рецидив, като е извършил престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство - арматурно желязо и отвертка и след предварителен сговор в немаловажен случай с Н. Т. Н. от гр.С. е отнел чужди движими вещи, както следва:

- На неустановена дата в периода от 11.07.2013г. до 15.07.2013г. включително в гр.П., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство - арматурно желязо сам е отнел чужди движими вещи, а именно: златен синджир на стойност 195 /сто деветдесет и пет/ лв., дамски златен пръстен, на стойност 227,50 /двеста двадесет и седем лева и петдесет стотинки/ лв. и сумата от 700 /седемстотин/ лв., всички вещи на обща стойност 1122,50 /хиляда сто двадесет и два лева и петдесет стотинки/ лв., от владението на П.И.З. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

- На 06.09.2013г. в гр.П., след предварителен сговор в немаловажен случай с Н. Т. Н. от гр.С., чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство - отвертка е направил опит да отнеме чужди движими вещи, от владението на А.Т.П. *** и на С.Т.П. ***, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини.

За така извършеното от подсъдимия С.Х.С. престъпление по чл.196 ал.1 т.2, вр. чл.195 ал.1 т.З, т.4, т.5, вр. чл.194 ал.1, вр.чл.26 ал.1, вр.чл.29 ал.1 б. „А" от НК му се ОПРЕДЕЛЯ  и НАЛАГА при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК наказание от ЕДНА ГОДИНА и ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.61 т.2 вр. с чл.60 ал.1 от ЗИНЗС така определеното и наложено на подсъдимия С.Х.С. наказание от ЕДНА ГОДИНА и ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА да се изтърпи при първоначален „СТРОГ” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59 ал. 2 във връзка с ал.1 т.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното и наложено на подс.С.Х.С. наказание от ЕДНА ГОДИНА и ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР и НПК, считано от 06.09.2013г. до датата на влизане на настоящото Определение в законна сила, като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода.

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, а именно 3 бр. сини на цвят латексови ръкавици, 2 бр. отвертки / едната с дължина 31 см., а втората с дължина 10 см. със закривен метален край, 1 бр. електронно фенерче и 1 бр. разпечатана кутия с цигари „ Виктори/ на съхранение в Първо РУП гр.П./ ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност, след датата на одобряване на Споразумението от Съда.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА -1 бр. ключодържател с 2 бр. секретни ключа / находящи се на съхранение в Първо РУП гр.П./ ДА СЕ ВЪРНАТ на подсъдимия С.Х.С. с ЕГН **********, след датата на одобряване на Споразумението от Съда.

          ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК подсъдимия С.Х.С.,  със снета по делото самоличност, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС направените разноски по делото в размер на 68,39 лева.

 

         

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА                     ПОДСЪДИМ/п/

гр.П., представлявана                                /С.С./

от Прокурор:                                             

/Ж.Пенев/п/

                                                                                                                             ЗАЩИТНИК/п/

                                                                             /адв.С.Б./

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ/п/

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/п/

 

                                                                                    2/п/

 

 

С оглед на така постигнатото споразумение между страните, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК съдът е на становище, че производството по НОХД № 348/2014г. по описа на ПРС, VІІІ н.с. следва да бъде прекратено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 348/2014г. по описа на ПРС, VІІІ н.с. на основание чл. 384 ал.1 вр.чл.382 ал.7 с чл.24, ал.3 от НПК.

ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия С.Х.С. с ЕГН ********** мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

Определението е окончателно.

С оглед така постановеното окончателно определение, с което подсъдимият С.Х.С. е осъден да заплати направените по делото разноски на стойност 68,39 лв., следва на същия да се даде 7-дневен срок от днес за доброволното им изплащане по сметката на ВСС, в който срок същият да представи разписка за платени разноски в деловодството на състава, като го предупреждава, че в противен на този случай, срещу него ще бъде издаден изпълнителен лист и образувано изпълнително производство, което ще увеличи сумата, дължима от него към Държавата.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 11:20 часа.

         

РАЙОНЕН СЪДИЯ/п/

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/п/

 

                                                                                    2/п/

 

                                            СЕКРЕТАР/п/

 

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Т.М.