НОХД 34/2014 - Присъда - 24-02-2014

Присъда по Наказателно дело 34/2014г.

                                                П Р И С Ъ Д А

 

№ 66                                              24.02.2014 г.                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                                  І наказателен състав

На двадесет и четвърти февруари          две хиляди и четиринадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

 

  

Секретар: Десислава Терзова

Прокурор: Ваня Христева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 34 по описа за 2014 година

 

                                                П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.В., роден на ***г. в гр. ***, живущ ***, бълг., бълг. гр., неженен, с начално образование, осъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 16.03.2012г. в гр. Пловдив като управител и представляващ търговско дружество – „***” ЕООД, ЕИК: ***, в 30-дневен срок от спиране на плащанията по публично парично задължение, възникнало с ревизионен акт № ***, издаден от ТД НАП – Пловдив, за което е узнал с връчена му лично на 15.02.2012г. покана за доброволно изпълнение изх. № ***, ревизионен акт № ***, издаден то ТД НАП – Пловдив, за който е узнал с връчена му лично на 15.02.2012г. покана за доброволно изпълнение изх. №  *** и справка-декларация по ЗДДС № ***, за която е узнал с връчването му лично на 15.02.2012г. Постановление за налагане на обезпечителини  мерки с изх. № ***, не е поискал от Окръжен съд – Пловдив да открие производство по несъстоятелност, поради което и на основание чл.227б, ал.2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА  в размер на 5000 /пет хиляди/ лева.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Д.А.В. ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 229 /двеста двадесет и девет/ лева по сметка на ВСС.

 

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава ХХІ от  НПК.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ДТ