НОХД 326/2014 - Определение - 25-02-2014

Определение по Наказателно дело 326/2014г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

П Р О Т О К О Л  № 223

 

25.02.2014г.                                               Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД      ХІ наказателен състав

На двадесет и пети февруари      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Йорданка Тилова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

НОХД № 326 по описа за 2014 година.

На поименното повикване в 9.20 часа се явиха:

 

Подсъдимата И.Ф.А. се явява лично.

Съдът намира, че наказателното производство следва да бъде прекратено, тъй като наказателната отговорност е погасена поради изтичане на предвидената в закона давност. За повдигнатото по отношение на подсъдимата И.А. обвинение за престъпление по чл.316 вр. чл.308 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК е предвидено наказание лишаване от свобода до три години, а за повдигнатото по отношение на нея обвинение за престъпление по чл.316 вр. чл.309 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК - лишаване от свобода до две години. Съгласно разпоредбата на чл.80 ал.1 т.4 от НК наказателното преследване се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на пет години за деяние, наказуемо с лишаване от свобода повече от една година, като съгласно чл.81 ал.3 от НК независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в предходния член. По отношение на подсъдимата И.А. са повдигнати обвинения за престъпления, извършени през периода 20.06.2006г. – 05.08.2006г., от което следва, че наказателната отговорност за всяко едно от тях е погасена поради изтичане на предвидената в закона давност на 05.02.2014г., поради което и с оглед направеното от подсъдимата изявление, че не желае наказателното производство спрямо нея да продължи, съдът намира, че са налице предпоставките за прекратяване на същото и на основание чл.289 ал.2 вр. чл.24 ал.1 т.3 от НПК вр. чл.81 ал.3 вр. чл.80 ал.1 т.4 от НК

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 326/2014г. по описа на ПРС, ХІ н. с.

Определението подлежи на обжалване и протест в 15 -дневен срок от днес пред ПОС.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 9.47 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

       СЕКРЕТАР: /п/

 

Вярно с оригинала!

АМ