НОХД 253/2014 - Споразумение - 11-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 253/2014г.

ПРОТОКОЛ  № 79

 

11.02.2014 г.                                                                 град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         ІII наказателен състав

На единадесети февруари                                                   година 2014

в публично заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: АЙФЕР БИЛГИНЕР

                                                                        СТОЯНКА ТЕРЗИЙСКА

                                                        

 

СЕКРЕТАР: МАРИЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: ЕЛКА КАРАНИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД  № 253 по описа за 2014 година

На поименното повикване в 14,00 ч. се явиха:

 

ПОДС. Т.С.Х. – явява се лично и заедно със служебния си защитник адв. Б.П.С., назначен от досъдебното производство

         РП Пловдив изпраща представител.

          

СВИДЕТЕЛИТЕ:

Н.Д.С. – р. пр., явява се.

Н.И.Г. – нер. пр., не се явява. Призовката на същия се е върнала в цялост с отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес.

М.Д.М. – нер. пр., не се явява. Призовката за същата е върната в цялост с отбелязване, че лицето е напуснало Дома за лица, в което е била настанена. При опитите същата да бъде призована по телефона от страна на деловодителката е постъпила информация, че се включва оператор, като се казва, че мобилният оператор е изключен или извън обхват.

В.С.В. – р. пр., не се явява. От същата е постъпила молба, с която уведомява съда, че не може да се яви в днешното СЗ поради заболяване, като представя и болничен лист.

О.М.М. – р. пр., явява се.

 

ВЕЩИ ЛИЦА:

Н.Х.Н. – редовно уведомена, не се явява.

Е.Б.К. - редовно уведомена, не се явява.

Съдът докладва постъпилата молба от същите, с която молят да бъде извинено отсъствието им в днешното СЗ, като молят заключението им да бъде прието в тяхно отсъствие.

        

ПРОКУРОР: Няма процесуални пречки за даване ход на делото, а по отношение на неявилите се свидетели ще взема отношение по – нататък.

АДВ. С.: Няма пречка да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Сне се самоличността на подсъдимия:

Т.С.Х. - роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен с едно дете, осъждан, безработен, с основно образование, ЕГН **********.

ПОДС. Х.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

Разясниха се правата на подсъдимия по чл. 55 от НПК.

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

 

ПРОКУРОР: Моля да ни се даде 1 – 2 минути възможност  да обсъдим с подсъдимия и неговия защитник параметрите за сключване на споразумение.

АДВ. С.: Също.

ПОДС. Х.: Желая да сключа споразумение.

ПРОКУРОР: По отношение на искането с подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала. Подсъдимият Х. се признава за виновен за извършено от него престъпление по чл. 354а, ал.3 т.1 от НК и за това деяние следва да му бъде наложено наказание една година лишаване от свобода, както и глоба в размер на 2 000 лв., като бъде зачетено и времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР, както и по реда на чл. 64 ал.2 от НПК, както и да се зачете задържането му под стража за периода от 24.09.2013г. до настоящия момент. По отношение на наличните по делото веществени доказателства, а именно: наркотици, които са предадени на съхранение в ЦМУ, отдел „МРР-НОП” гр. София на основание чл.354а ал.6 от НПК същите следва да бъдат отнети в полза на държавата. По отношение на веществените доказателства – опаковки, намиращи се на съхранение при домакина на IV РПУ гр. Пловдив, предлагам същите да бъдат унищожени като вещи без стойност. Моля да му бъдат присъдени и разноските по делото.

АДВ. С.: Поддържам представените параметри на споразумение от представителя на РП Пловдив и моля да бъде одобрено от съда.

ПОДСЪДИМИЯТ Т.С.Х. – Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

СЪДЪТ намира, че представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, не противоречи на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид. Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА на основание чл. 384 вр. чл. 382 ал.7 от НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор Елка Каранинова от една страна и от друга страна подсъдимия Т.С.Х. лично и със защитника му адв. С., споразумение за решаване на делото – НОХД № 253/14г. по описа на ПРС, IIІ н.с., за следното:

ПОДСЪДИМИЯ Т.С.Х. - роден на *** ***, българин, български гражданин, разведен с едно дете, осъждан, безработен, с основно образование, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление  по чл. 354а, ал.3, т.1 от НК, а именно: на 24.09.2013 г. в гр. П., без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество: 1 брой полиетиленово пакетче съдържащо амфетамин с нето тегло 0,203 грама със съдържание на активен компонент амфетамин 22,0% на стойност 6,09 лв. и 1 брой полиетиленово пакетче съдържащо амфетамин с нето тегло 5,235 грама със съдържание на активен компонент амфетамин 23,5% на стойност 157,05 лв. – всичко с общо нето тегло 5,438 грама на обща стойност 163,14 лв. съгласно Постановление на МС № 23/29.01.1998г. за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

За така извършеното от подсъдимия Т.С.Х. престъпление по  чл. 354а, ал.3, т.1 от НК следва да му бъде наложено наказание при условията на чл.54 от НК - ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и ГЛОБА в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/, като наказанието лишаване от свобода следва да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор, като следва да бъде ПРИСПАДНАТО времето, през което същият е бил задържан по реда на ЗМВР, както и по реда на чл.64 ал.2 от НПК, считано от 24.09.2013г. до 27.09.2013г., както и времето през което същият е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 27.09.2013г. до влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл.354а ал.6 от НК ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – остатъчно количество от Обект № 2.1 0,191 грама нето тегло наркотично вещество амфетамин със съдържание на амфетамин 22,0% и от Обект № 2.2 – 5,183 грама нето тегло наркотично вещество амфетамин със съдържание на амфетамин 23,5% - предадени на съхранение Централно Митническо управление отдел „МРР- НОП – София следва да бъдат ОТНЕТИ в полза на Държавата.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – опаковки Обект № 1 – предадени на съхранение при домакина на IV РУП – гр. Пловдив следва да бъдат УНИЩОЖЕНИ като вещи без стойност.

На основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Т.С.Х. следва да бъде ОСЪДЕН да заплати по сметка на ВСС сумата от 122,15 лв. /сто двадесет и два лева и петнадесет стотинки/, представляваща направени по делото разноски.

 

 

Районна прокуратура гр. Пловдив           Подсъдим: .………....

                                                                           / Т.Х. /

…………………………………..                                         

Прокурор /ЕЛКА КАРАНИНОВА/

Защитник: ……...…..

/адв. С./

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………….

/Доника Тарева/

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                2.

        

СЪДЪТ с оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл. 384 вр. чл. 381 вр. чл. 24 ал.3 от НПК намира, че наказателното производство по НОХД № 253/14г., по описа на ПРС, IIІ н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение “Задържане под стража”, взета спрямо подсъдимия Т.С.Х. – отменена, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 253/14г., по описа на ПРС, IIІ н.с.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Задържане под стража”, взета спрямо подсъдимия Т.С.Х..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 14,50 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                     2.

 

                                                                  СЕКРЕТАР:

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! МК