НОХД 2310/2014 - Присъда - 07-10-2015

Присъда по Наказателно дело 2310/2014г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

290

07.10.2015 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

           ХХІV  нак. състав

На седми октомври                   две хиляди и петнадесета година

 

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

 

Секретар: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

Прокурор: АТАНАС  ИЛИЕВ

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 2310  по описа за 2014 година

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ С.Т.Т. - роден на *** ***, живущ ***, б., български гражданин, с висше образование, работещ, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 15.04.2012 г. в гр.Ч., като полицейски орган - ***** в „Териториална полиция" на група „Охранителна полиция" към РУ "Полиция" гр.Ч., по повод изпълнение на службата си е причинил лека телесна повреда на Й.А.М., изразяваща се в кръвонасядания в областта на двете ушни миди, охлузна рана, покрита с кафеникава коричка в областта на кухината на лявата ушна мида (cavum conchae) и две кръвонасядания в областта на лявата странична повърхност на гръдния кош, причинили му временно разстройство на здравето, неопасно за живота, разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, поради което и на основание чл. 305 ал. 5 от НПК вр. с чл.131 ал.1 т.2 пр. ІІІ вр. с чл.130 ал.1 от НК вр. с чл. 78а ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 2000 лева.

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ С.Т.Т. за НЕВИНОВЕН, за това, че:  На 15.04.2012 г. в гр.Ч., като полицейски орган -***** в „Териториална полиция" на група „Охранителна полиция" към РУ "Полиция" гр.Ч. е превишил властта си - нарушил е изискванията на чл.72 ал.1 от ЗМВР - Чл. 72. (1) При изпълнение на служебните си задължения полицейските органи могат да използват физическа сила и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо при:

1. противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане;

2. задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива на полицейски орган;

3. конвоиране на лице или при опит то да избяга, да посегне на своя живот или на живота и здравето на други лица;

4. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) оказване съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, включително на контрольорите на Европейската комисия, на които противозаконно се пречи да изпълняват задълженията си;

5. нападения срещу граждани и полицейски органи;

6. освобождаване на заложници;

7. групови нарушения на обществения ред;

8. нападения на сгради, помещения, съоръжения и транспортни средства;

9.  освобождаване на незаконно заети обекти, ако им е разпоредено от компетентен орган;

и т.4, т.13, т.70, т.77 от Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР:

 т.4 - Държавният служител съобразява законността на действията, които възнамерява да предприеме;

т.13 - Държавният служител не злоупотребява с правомощията си, разчитайки, че няма да му бъде наложена санкция в качеството му на орган на властта;

т.70 - Държавният служител не подлага задържаните лица на изтезание, физическо или психическо насилие, нечовешко или унизително отношение;

т.77 - Държавният служител зачита правото на живот на всеки човек, като използва физическа сила, помощни средства или оръжие само в предвидените от закона случаи, при крайна необходимост в съответствие със степента на заплахата в конкретната ситуация и пропорционалност между използваната сила и защитаваният обществен интерес;

и не е изпълнил задълженията си по служба - не е изпълнил разпоредбите на т.9, т.21, т.22, т.23, т.67, т.69, т.72 от Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР-

т.9 - Държавният служител се отнася с уважение към всички представители на обществото;

т.21 - Държавният служител следва принципа, че всеки обвинен в престъпление се счита за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда;

т.22 - Държавният служител, при изпълнение на професионалните си задължения, зачита правото на живот на всеки човек и неговото достойнство, като не извършва, провокира или толерира какъвто и да било акт на изтезание, нечовешко и унизително отношение или поведение;

т.23 - Държавният служител зачита правото на свобода и сигурност на личността, като ограничава това право само в законоустановените случаи и по законосъобразен начин;

т.67 - При отношенията си с правонарушителите държаният служител запазва неутрално поведение, като действа по начин, който не подлага под съмнение неговата обективност;

т.69 - Държавният служител носи отговорност за живота, здравето и спазването на правата на всяко задържано лице;

т.72 - Държавният служител защитава живота и здравето на всяко задържано лице, като при необходимост му осигурява възможност за оказване на медицинска помощ и от това са настъпили вредни последици, изразили се в нанасяне на телесни увреждания на Й.А.М. и уронване престижа на МВР, като го ОПРАВДАВА ИЗЦЯЛО на основание чл. 304 от НПК вр. с чл. 2 ал. 2 от НК по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 387 ал. 1 предложение ІІІ-то и предложение ІV-то от НК.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                               

                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................

 

 

Вярно с оригинала!

ЙТ