НОХД 210/2014 - Споразумение - 26-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 210/2014г.

П Р О Т О К О Л № 117

 

26.02.2014 г.                                                                          град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,   ТРЕТИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести февруари       две хиляди  и четиринадесета година                                              

в публично заседание в следния състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ТОНКА ДИМИТРОВА

                        ДИМИТЪР ТИЛКИЯН

 

Секретар: ВИКТОРИЯ КАЛАЙДЖИЕВА

ПРОКУРОР: ЖИВКО ПЕНЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХД  № 210 по описа за 2014 година

На поименното повикване в 09,03 ч. се явиха:

 

ПОДС. П.Д.Р., се явява лично и със защитника си адв. Д.В..*** изпраща представител.

         ПОСТРАДАЛИЯТ А.К.К., редовно призован, се явява лично.  

 

СЪДЪТ разясни на пострадалия правото му за участието му в производството като частен обвинител и граждански ищец.

 

СВИД. К.: Какво да правя. Нямам претенции към подсъдимия. Не желая да участвам като страна в настоящото производство. Уведомен съм, че имам права до предявя граждански иск за причинените ми неимуществени време пред Гражданския Съд.    

 

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Сне се самоличността на подсъдимия:

П.Д.Р., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН: **********.

ПОДС. Р.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

Разясниха се правата на подсъдимия по чл. 55 от НПК.

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ОТВОДИ КЪМ СЪСТАВА НА СЪДА НЕ ПОСТЪПИХА.

 

ПРОКУРОР: Със защитата сме постигнали споразумение, със следните параметри, като при условията на чл.54 му се налага лишаване от свобода в размер на четири месеца, което да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим. В тежест на подсъдимия се възлагат и разноските по делото. Споразумението на противоречи на закона и морала и моля същото да  го одобрите. Не държим да се предявяват веществените доказателства.

АДВ. В.: С представителя на държавното обвинение постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала. Подсъдимият се признава за виновен за така повдигнатото му обвинение, като за същото му се налага наказание при условията на чл.54 от НК четири месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим. Не държим да се предявяват веществените доказателства.

ПОДС. Р.: Моля да бъде одобрено споразумението.

 

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

ДОКЛАДВА се споразумението с прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ Р. – Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Запознат съм с последиците на споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля споразумението да бъде одобрено.

 

СЪДЪТ намира, че представеното споразумение е съобразено с доказателствата по делото, не противоречи на закона и морала, не противоречи на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде одобрено изцяло в представения пред съда вид. Ето защо Съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА на основание чл. 384 вр. чл. 382 ал.7 от НПК постигнатото между РП гр. Пловдив, представлявана от прокурор ЖИВКО ПЕНЕВ от една страна и от друга страна подсъдимия П.Д.Р. лично и със защитника му адв. В., споразумение за решаване на делото – НОХД № 210/2014г. по описа на ПРС, IIІ н.с., за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ П.Д.Р. - роден на *** *** българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН: ********** е извършил ВИНОВНО престъпление чл.144 ал.3 вр.ал.1 от НК, за това че на 19.09.2013г. в гр.Перущица, обл.Пловдив се е заканил с убийство на А.К.К. *** това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му

За така извършеното от подсъдимия П.Д.Р. престъпление по чл.144 ал.3 вр.ал.1 от НК му се НАЛАГА наказание при условията на чл. 54 от НК ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 61, ал. 1 вр. чл. 60 т. 2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип, като ПРИСПАДА времето, през което същият е бил задържан по ЗМВР за периода от 20.09.2013г. до 21.09.2013 година до влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото –  брадва с обща дължина с дръжката 83 см. и дължина на острието 12.5 см.;  брадва с обща дължина с дръжката 88.5 см. и дължина на острието 17 см; брадва с обща дължина с дръжката 95.2 см. и дължина на острието 15.5 см  и брадва с обща дължина с дръжката 101  см. и дължина на острието 14 см. на съхранение в РУП – Стамболийски ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност след влизане с сила на определението за одобряване на споразумението.

ОСЪЖДА подсъдимия П.Д.Р. на основание чл.189 ал.3 от НПК  да ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС – София направените по делото разноски в размер на 163,40/сто шестдесет и три лева и четиридесет ст./ лева.

 

 

 

Районна прокуратура гр. Пловдив           Подсъдим: .………....

                                                                           /П.Р./

…………………………………..                                         

Прокурор /Живко Пенев/

Защитник: ……...…..

/адв. В./

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………….

/Доника Тарева/

 

                           

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                2.

 

СЪДЪТ с оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение и съобразно с разпоредбата на чл. 384 вр. чл. 381 вр. чл. 24 ал.3 от НПК намира, че наказателното производство по НОХД № 210/2014г., по описа на ПРС, IIІ н.с. следва да бъде прекратено, а мярката за неотклонение “ ПОДПИСКА”, взета спрямо подсъдимия П.Д.Р. отменена, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 210/2014г. по описа на ПРС, IIІ н.с.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета спрямо подсъдимия П.Д.Р..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 9,30 ч.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

         2.

 

        СЕКРЕТАР:


Вярно с оригинала!

СЕКРЕТАР: В.К.