НОХД 134/2014 - Споразумение - 17-02-2014

Споразумение по Наказателно дело 134/2014г.

П Р О Т О К О Л №94

 

17.02.2014 година                                   град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              Х наказателен състав

На седемнадесети февруари                         2014 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: БОРЯНА ПАНАЙОТОВА

МАРИЯ БРАЙКОВА

                                                       

Секретар: ПЕТЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: ЖИВКО ПЕНЕВ

Сложи за разглеждане докладвано от СЪДИЯТА

НОХД  134 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

Производството е насрочено за разглеждане по реда на глава 29 от НПК.

ПОДСЪДИМИЯТ   М.Ш.М. р.пр., се явява лично.

         Явява се защитника му адв.Т.П. назначена на досъдебното производство.

         РП ПЛОВДИВ изпраща представител.

         Соченото, като пострадало лице М.С.А. – р.пр. Днес се явява с упълномощените адвокати И.Н. и А. Н. с представени пълномощно.

От същия се предявява молба за конституирането му като граждански ищец и се моли да бъде приет за съвместно разглеждане предявения от него граждански иск против подсъдимият за вреди причинени от деянието, за което се води делото, а именно имуществени такива изразяващи се в заплатена стоматологична помощ в размер на 980 лв., както и неимуществени представляващи болки и страдания в размер на 3000 лв. Двете суми се претендират със законна лихва от деня на увреждането 02.02.2013г. до окончателното изплащане, като се моли и подсъдимият да бъде осъден и за разноските за заплатено адвокатско възнаграждение от пострадалия А..

         Останалите лица по списъка на лицата за призоваване, както и вещите лица не са призовани, тъй като с разпореждането на съда производството е насрочено за разглеждане по реда на глава 29 от НПК, което е съобразено с изрично направеното искане от страна на подсъдимият да обсъди с прокурора параметри на споразумение.

         ПРОКУРОР: Молбата отговаря на изискванията посочени в НПК. Считам, че същата не следва да бъде приета за съвместно разглеждане, тъй като би затруднила делото. В този смисъл не следва да се конституира, като граждански ищец пострадалия.

         АДВ.П.: От името на подзащитния ми заявявам, че той желае производството да протече по реда на глава 29 от НПК той желае да обсъди споразумение чийто параметри сме обсъдили, поради което моля да не разглеждате молбата, която е представена.

         Съдът след съвещание по така предявената молба за конституиране на граждански ищец счита, че същата е частично основателна. В рамките на ОА подателят на молбата М.А. е сочен, като  пострадал от деянието по чл.129 ал.2 от НК в тази връзка същия е процесуално легитимиран да участва, като страна в производството. Молбата за предявяване на граждански иск е своевременно подадена, като според съда обаче същият следва да бъде приет само в частта за претендираните неимуществени вреди, доколкото действително в останалата част, в която се претендират имуществени щети от деянието според съда правилно се посочи от прокурора, че ще се затрудни разследването по делото и в тази връзка следва да се позове на чл.88 ал.2 от НПК. Това е така, тъй като в рамките на досъдебното производство не са събирани доказателства в посочената насока именно досежно направени разноски от страна на пострадалия за лечението му. Няма пречка обаче граждански иск да бъде приет досежно претендиращата сума за неимуществени вреди, които с оглед характера на деянието се явяват пряка и непосредствена последица от същата. За да не се приеме граждански иск в останалата му част съдът взема предвид и характера на процедурата, по която е насрочено производството, затова

ОПРЕДЕЛИ:

         ПРИЕМА за съвместно разглеждане в наказателния процес от пострадалия М.С.А. против подс. М.Ш.М. граждански иск за неимуществени вреди представляващи болки и страдания в размер на 3000 лв. причинени от деянието по чл.129 ал.2 вр. с ал.1 от НК, за което се води делото със законна лихва върху посочената сума от датата на деянието от 02.02.2013г. до окончателното изплащане и направените по делото разноски.

         КОНСТИТУИРА в качеството на граждански ищец пострадалия М.С.А., който да бъде представляван в производството от адв.И.Н. и А. Н. в качеството на повереници.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата за приемане на съвместно разглеждане в процеса за имуществени вреди.

         ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

         АДВ.И.Н.: Да се даде ход на делото.

         АДВ.А. Н.: Да се даде ход на делото.

         АДВ.П. : Да се даде ход на делото.

         Съдът счита, че няма пречки за даване ход на делото

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Сне се самоличността на подсъдимият.

         М.Ш.М. - роден на *** ***, обл.Пловдив, турчин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

-         Получих препис от ОА преди повече от 7 дни.

Сне се самоличността на пострадалия.

М.С.А. – 23г., турчин, български гражданин, неженен, неосъждан, без родство с подсъдимият.

Предупреди се свидетелят за наказателната отговорност по чл.290 ал.1 от НК.

        На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК, на подсъдимият по чл.55 от НПК, както и характера на производството по глава 29 от НПК.

        АДВ.И.Н.: Нямам отводи и нови искания. Нямаме претенции за наказанието на подсъдимият. Що се отнася до предявения граждански иск за неимуществени вреди същия е нашата претенция да влезе в споразумението, след което ще подпишем. Молим да ни се предостави време за обсъждане на споразумението и спогодба в гражданската част.

        АДВ.А. Н.: Присъединявам се към казаното от колегата И.Н..

ПРОКУРОР: Нямам отводи и нови искания.

         АДВ.П.: Отводи нямам.

         Предостави се възможност на страните да обсъдят споразумение и спогодба в гражданската част, като адв.И.Н. напуска залата със съгласието на граждански ищец.

         ПРОКУРОР: Постигнахме споразумение, което представяме и моля да одобрите, а именно една година пробация при първите две задължителни пробационни мерки, както и 100 часа безвъзмезден труд в полза на Обществото и периодичност на задължителната регистрация от два пъти седмично. Разноските са в размер на 115 лв. Досежно постигнатите параметри в гражданската част не възразявам и  считам, че отговарят на закона и морала

         АДВ.А. Н.: Съгласни се със споразумението в наказателната част. По отношение на гражданската част 1500 лв. със законна лихва считано от момента на извършване на деянието, както и разноските платими в двумесечен срок от днес, а в останалата част оттегляме гражданския иск.

         ГРАЖДАНСКИЯ ИЩЕЦ: Съгласен съм с така предложената спогодба в гражданската част.

         АДВ.П.: Съгласни сме с така постигнатото споразумение в наказателната и гражданска част. Представям вносна бележка относно разноските по делото в размер на 115лв., като това са разноските по делото, но във вносната бележка е допусната техническа грешка, като е записан номер на дело вместо НОХД 134/2014г. е записано 137/2014г. Съгласни сме с така предложената спогодба в гражданската част.

         ПОДС.М.: Съгласен съм с така предложената спогодба в гражданската част.

         Съдът с оглед на това, че е сезиран с искане за одобряване на споразумение

О П Р Е Д Е Л И:

         Докладва се споразумението чрез прочитането му от прокурора.

         ПОДС.М.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен.  Разбирам последиците от представеното пред съда споразумение и заявявам, че съм го подписал доброволно. Съгласен съм изцяло с последиците на представеното пред съда споразумение.

Съдът счита, че тъй като представеното споразумение съответства на събраните по делото доказателства, същото е съобразено с изискванията на чл. 382 ал.7 и чл. 381, ал. 4, ал. 5 от НПК и не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено в представения пред съда вид, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА на осн. чл. 384 вр чл.382 и чл. 381 от НПК постигнатото между РП-Пловдив представлявана от прокурор ЖИВКО ПЕНЕВ от една страна и подсъдимият М.Ш.М. и АДВ. П.   от друга страна, а така също и гр.ищец М.С.А. и повереника му АДВ.А. Н. споразумение за решаване на НОХД  134/2014 г. по описа на ПРС - Х н.с. за следното:

ПОДСЪДИМИЯТ  М.Ш.М. - роден на *** ***, обл.П., българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** е извършил ВИНОВНО престъпление по чл.129 ал.2 вр. ал.1 от НК за това, че на 02.02.2013 г. в гр.К., обл.Пловдив е причинил другиму – М.С.А. ЕГН ********** *** средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на първи горен ляв зъб със здрави съседни срещуположни антагонисти, довело до избиване на зъб, без който се затруднява дъвченето и говоренето.

За така извършеното от подс. М.Ш.М. /със снета самоличност/ престъпление по чл.129 ал.2 вр. ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА наказание при условията на чл.55, ал.1 т.2 б.”Б” от НК, а именно ПРОБАЦИЯ  изразяваща се в „Задължителна регистрация по настоящ адрес *** ” и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от по ЕДНА ГОДИНА за всяка от двете задължителни пробационни мерки и периодичност на задължителната регистрация от два пъти седмично, а така също и 100 часа Безвъзмезден труд в полза на Обществото, който да бъде положен в рамките на една година.

         ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подс. М.Ш.М. да заплати по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 115лв.

 

За РП-Пловдив  ...........................            ........................................      

/ЖИВКО ПЕНЕВ /                                    /Подс.М.М./

 

........................................

/Адв. П./

 

..........................................

/Гр.ищец М.А./

 

...........................................

/Повереник адв.А. Н./

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………

                           

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1..................................

                                                       2..................................

 

Съдът намира, че изложеното от страните досежно спогодба в гражданската част не противоречи на закона и морала, поради което и съобразно с разпоредбата на чл.234 от ГПК следва да бъде одобрена така представената спогодба и затова

ОПРЕДЕЛИ:

Одобрява постигнатата между подс.М.Ш.М. и защитника му адв.П. и гражданския ищец М.С.А. и повереника му адв.А. Н. спогодба за следното:

СПОГОДБА:

Подс.М.Ш.М. се съгласява да заплати на гражданския ищец М.С.А. с ЕГН – ********** в срок от два месеца, считано от датата на одобряване на спогодбата, сумата от 1500 лв. съставляваща обезщетение за неимуществени вреди от престъпление по чл.129 ал.2 във вр. с ал.1 от НК, ведно със законна лихва върху тази сума считано от 02.02.2013г. до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски за повереник в размер на 400 лв.

СПОГОДИЛИ СЕ:

                                                                  ........................................      

                                                                  /Подс.М.М./

........................................

/Адв. П./

..........................................

/Гр.ищец М.А./

..........................................

/Повереник адв.А. Н./

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1..................................

                                                       2..................................

С оглед на така постигнатото между страните по делото споразумение, както и съобразно разпоредбата на чл. 384 вр чл.382 и чл. 381 от НПК, съдът е на становище, че производството по НОХД 134/2014 г. по описа на ПРС - Х н.с. следва да бъде прекратено и взетата спрямо подсъдимият М.Ш.М.   мярка за неотклонение “ПОДПИСКА ” бъде отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 134/2014г. по описа на ПРС - Х н.с. на осн. чл.384 вр чл.382 ал.7 вр чл.24 ал.3 от НПК.

         ОТМЕНЯ взета спрямо подсъдимия М.Ш.М.   мярка за неотклонение “ ПОДПИСКА”.

         Определението досежно одобряване на споразумението, както и за одобряване на спогодбата в гражданската част е окончателно и не подлежат на обжалване и протест.

         Протокола се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 10:22  часа.

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.../П/

                                                                         2/П/

                                                        СЕКРЕТАР:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.